APSTIPRINĀTS

Centrālās vēlēšanu komisijas

14.09.2023. sēdē

Centrālās vēlēšanu komisijas

 REGLAMENTS

Izdots saskaņā ar likumu

“Par Centrālo vēlēšanu komisiju”

1. Vispārējie noteikumi

 1. Reglaments nosaka Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk – CVK) struktūru un darba organizāciju.
 1. CVK veic likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteikto - nodrošina Saeimas vēlēšanu likuma, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma un likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” izpildi, kā arī šo likumu vienveidīgu un pareizu piemērošanu un kontrolē šo likumu precīzu izpildi, ievēro šajā reglamentā un citos normatīvajos aktos noteikto.

2. CVK struktūra

 1. CVK ir koleģiāla valsts institūcija, kas sastāv no deviņiem locekļiem un lēmumus pieņem sēdēs, atklāti balsojot.
 2. CVK darbu vada CVK priekšsēdētājs. CVK priekšsēdētājam ir viens vietnieks.  
 3. Pirmajā CVK sēdē, aizklāti balsojot, no sava vidus ievēlē priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru.
 4. CVK sekretariāta darbu vada un organizē CVK priekšsēdētājs.
 5. CVK sekretariāts sniedz CVK organizatorisko un tehnisko nodrošinājumu.
 6. Pildot administratīvās funkcijas, CVK priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, CVK sekretārs un CVK sekretariāta darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā. CVK priekšsēdētājs dod tiešus rīkojumus CVK vietniekam, CVK sekretāram un CVK sekretariātā nodarbinātajiem, kuri nodrošina viņa rīkojumu izpildi.
 7. CVK sekretariāta amata vietu skaitu struktūrvienībās, amata nosaukumus, profesijas kodus atbilstoši profesiju klasifikatoram, amatu statusus (darbinieka vai amatpersonas amats), amatu saimes un līmeņus, nosaka un apstiprina CVK priekšsēdētājs.

3. CVK darba organizācija

 1. Darba organizācijas kārtību CVK sekretariātā nosaka CVK priekšsēdētāja un priekšsēdētaja vietnieka kompetences ietvaros izdoti iekšējie normatīvie akti.
 2. CVK priekšsēdētāja, CVK priekšsēdētāja vietnieka, CVK sekretāra un CVK locekļu kompetence noteikta CVK reglamentā un citos normatīvajos aktos.
 3. CVK priekšsēdētājs CVK sekretariāta darbinieku amata pienākumus nosaka konkrētajā amata aprakstā.

4. CVK kompetence

 1. CVK lietu izskatīšanā un lēmumu pieņemšanā ievēro koleģiālas izskatīšanas principu, taču, paužot viedokli sabiedrībai kopumā vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, CVK loceklis nošķir savu personisko viedokli no CVK oficiālā viedokļa.
 2. CVK kompetencē ir:
  1. pieņemt lēmumu par to, vai:
   1. reģistrēt likumprojektu tautas nobalsošanai;
   2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā konstatēto trūkumu novēršanai;
   3. atteikt likumprojekta reģistrāciju tautas nobalsošanai;
  2. apstiprināt CVK budžetu un finanšu līdzekļu pieprasījumus no valsts budžeta;
  3. apstiprināt CVK stratēģiju un gada pārskatu;
  4. noteikt valsts piešķirto naudas līdzekļu sadalījumu citām vēlēšanu komisijām;
  5. uzraudzīt, lai attiecīgās valsts un pašvaldību institūcijas nodrošinātu vēlēšanu komisijas ar telpām, transportu un sakaru līdzekļiem, kā arī citiem materiāltehniskajiem līdzekļiem;
  6. noteikt kārtību, kādā vēlēšanu komisiju protokoli un citi vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiāli nosūtāmi vēlēšanu komisijām;
  7. noteikt vēlēšanu komisiju izveidošanas termiņus un likumā noteiktajā kārtībā piedalīties vēlēšanu komisiju izveidošanā;
  8. noteikt kārtību, kādā vēlēšanu komisijas nosūta protokolus un citus vēlēšanu (tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas) materiālus CVK;
  9. uzklausīt valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisiju un novada pašvaldības vēlēšanu komisiju ziņojumus par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu;
  10. noteikt kārtību, kādā valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisijas un novada pašvaldības vēlēšanu komisijas nodrošināšana vēlēšanu procesu un gaitu, atbilstoši likuma prasībām;
  11. sakarā ar saņemtu sūdzību vai pēc savas iniciatīvas pārbaudīt vēlēšanu rezultātus atsevišķos vēlēšanu apgabalos vai vēlēšanu iecirkņos;
  12. noteikt kārtību, kādā vēlētāji tiek informēti par vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas norisi;
  13. apkopot vēlēšanu vai tautas nobalsošanas rezultātus un publiskot tos;
  14. izskatīt sūdzības un iesniegumus par citu vēlēšanu komisiju lēmumiem un darbību un atcelt to nelikumīgos lēmumus;
  15. iniciēt jebkura ar vēlēšanu vai tautas nobalsošanas un likumu ierosināšanas sagatavošanu un vadīšanu saistīta jautājuma apspriešanu vai izskatīšanu;
  16. pieņemt lēmumus un izdot instrukcijas, kas ir jāievēro visām vēlēšanu komisijām;
  17. līdzdarboties interešu konflikta un korupcijas novēršanas pasākumu īstenošanā CVK.

5. CVK priekšsēdētāja kompetence

 1. CVK priekšsēdētāja kompetencē ir:
  1. vadīt komisijas sēdes un nodrošināt iespēju komisijas locekļiem laikus iepazīties ar sēdes darba kārtību un sēdē izskatāmajiem materiāliem;
  2. regulāri informēt CVK locekļus par CVK plānotajiem darbiem, par darba rezultātiem un aktuālo notikumu attīstību;
  3. dod komisijas locekļiem uzdevumus, kas attiecas uz vēlēšanu un tautas nobalsošanas, un likumu ierosināšanas sagatavošanu un norisi, nodrošināt viņus ar dokumentiem, kas saistīti ar komisijas darbu;
  4. kontrolēt pieņemto lēmumu izpildi;
  5. lemt par nepieciešamību uzaicināt uz komisijas sēdi valsts un pašvaldību pārstāvjus, citu vēlēšanu komisiju vadītājus, kā arī citas personas;
  6. informēt Saeimu par CVK darbu un tās pieņemtajiem lēmumiem, ja tas nepieciešams;
  7. normatīvajā regulējumā noteiktajos gadījumos paziņot attiecīgajām institūcijām, kurš kandidāts stājas tāda deputāta vietā, kurš atteicies no sava Saeimas vai Eiropas Parlamenta deputāta mandāta vai kāda cita iemesla dēļ to zaudējis;
  8. vadīt CVK administratīvo darbu, organizēt CVK funkciju un uzdevumu izpildi, nodrošināt to nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu;
  9. ieviest administratīvo, finanšu un tehniskās vadības sistēmu, nodrošinot:
   1. reglamentējošo dokumentu izstrādi un apstiprināšanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
   2. CVK lēmumu pieņemšanu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
   3. finanšu resursu plānošanu;
   4. CVK sekretariāta lēmumu pieņemšanu un nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu izdošanu;
   5. CVK pārstāvēšanu bez īpaša pilnvarojuma visās tā darbības jomās, t. sk., Eiropas Savienības institūcijās un starptautiskajās organizācijās jautājumos, kas saistīti ar vēlēšanu un tautas nobalsošanas sagatavošanu un vadīšanu;
   6. privāttiesisku darījumu slēgšanu, kas nepieciešami CVK darbības nodrošināšanai.
 2. Paužot viedokli sabiedrībai kopumā vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, CVK priekšsēdētājs nošķir savu personisko viedokli no CVK oficiālā viedokļa.
 3. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa amata pienākumus pilda priekšsēdētāja vietnieks, bet priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka prombūtnes laikā — CVK sekretārs.

6. CVK priekšsēdētaja vietnieka kompetence

 1. CVK priekšsēdētāja vietnieka kompetencē ir:
  1. plānot, vadīt, organizēt un koordinēt CVK struktūrvienību darbu, kā arī dot uzdevumus un norādījumus tā izpildei;
  2. atbilstoši savai kompetencei nodrošināt normatīvo aktu un CVK priekšsēdētāja rīkojumu izpildi;
  3. atbilstoši savai kompetencei uzraudzīt administratīvo, finanšu un vadības sistēmas ieviešanu;
  4. atbilstoši savai kompetencei pārstāvēt CVK attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, starptautiskajām institūcijām, kā arī juridiskajām un fiziskajām personām;
  5. aktualizēt un koordinēt CVK darbības stratēģijas, publiskā gada pārskata un darba plāna izstrādi;
  6. koordinēt ārējos auditus CVK un uzraudzīt to ieteikumu ieviešanu;
  7. iesniegt CVK priekšsēdētājam priekšlikumus par CVK struktūrvienību struktūru un darba organizāciju, nodarbināto iecelšanu amatā (pieņemšanu darbā) un atbrīvošanu, nodarbināto skaitu, darbu sadali, darbības rezultātiem, materiālo un morālo stimulēšanu, kā arī saukšanu pie disciplināratbildības;
  8.  piedalīties CVK darbības stratēģijas un citu darbu reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izpildes nodrošināšanā un kontrolē;
  9. pildīt arī citus CVK priekšsēdētāja izdotos tiešos rīkojumus.

7. CVK sekretāra kompetence

 1. CVK sekretāra kompetencē ir:
  1. organizēt fizisko un juridisko personu individuālo vai kolektīvo iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu;
  2. atbildēt par CVK izdoto dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu ievērošanu, šo dokumentu saglabāšanu un nodošanu glabāšanā valsts arhīvā;
  3. izstrādāt dažādu dokumentu projektus un sagatavot tos izskatīšanai komisijas sēdēs;
  4. sagatavot komisijas dokumentus par Saeimas deputātu kandidātu stāšanos bijušo deputātu vietā;
  5. pieņemt Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās no sarakstu iesniedzējiem kandidātu sarakstus un tiem pievienotos dokumentus, pārbaudīt to pietiekamību un atbilstību likuma prasībām;
  6. gatavot kandidātu sarakstu reģistrāciju komisijas sēdēs;
  7. veikt citus ar vēlēšanām, tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu saistītos pienākumus;
  8. piedalīties CVK darbības stratēģijas un citu darbību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādē, izpildes nodrošināšanā un kontrolē;
  9. atbilstoši kompetencei pārstāvēt CVK attiecībās ar citām valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām.

8. Noslēguma jautājumi

 1. Reglaments stājas spēkā 2023. gada 15. septembrī.