Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 110

Rīgā, 2014.gada 29.septembrī

Par grozījumiem instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2014.gada 18.jūlija lēmumu Nr.62 apstiprinātajā Instrukcijā par balss nodošanu glabāšanā Saeimas vēlēšanās šādus grozījumus:

  1. Izteikt 4.4.punktu šādā redakcijā: “4.4. sagatavo noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu, papildus iecirkņa komisijas zīmogam uzspiež uz tām spiedogu “Glabāšana”, pārskaita vismaz divas reizes un izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā par apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu, norādot iecirkņa komisijas locekļu vārdus un uzvārdus, kuri tās skaitījuši;”.
  2. Izslēgt 5.punktu.
  3. Papildināt 13.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā: “Katrā nākamajā dienā, kad balsis tiek nodotas glabāšanā, kā arī vēlēšanu dienā vēlētājus reģistrē jaunā balsotāju saraksta veidlapā.”
  4. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:“14. Ja vēlēšanu dienā vēlētājs ierodas iecirknī, kurā nodevis balsi glabāšanā, un izsaka vēlēšanos balsot, iecirkņa komisija pēc derīga personu apliecinoša dokumenta un balsotāju saraksta pārliecinās, ka viņš attiecīgā iecirknī ir nodevis balsi glabāšanā. Pēc tam: 14.1.šādus vēlētājus reģistrē atsevišķā balsotāju sarakstā. Atkārtoti spiedogu vēlētāja pasē vai iecirkņa komisijai nodotajā vēlētāja apliecībā neiespiež; 14.2.iecirkņa komisija balsu nodošanas glabāšanā laikā aizpildītajā balsotāju sarakstā svītro rindu ar ierakstu par attiecīgo vēlētāju, un ailē “piezīmes” ieraksta svītrotās rindas kārtas numuru, kā arī tā balsotāju saraksta lapas numuru, kurā vēlētājs parakstās par balsošanu vēlēšanu dienā, un viņa kārtas numuru šajā lapā (piemēram: “45.- nav līdzskaitāms – skat. saraksta lapu Nr. 30, kārtas Nr. 8”); 14.3.vēlētājs balso Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā noteiktajā kārtībā.”
  5. Aizstāt 16.2. punktā vārdu “anulēts” ar vārdu “svītrots”.
  6. Aizstāt 20.punktā vārdu “anulēts” ar vārdu “svītrots”.
  7. Aizstāt 21.punktā vārdu “atzītas” ar vārdu “atzīstamas”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Ritvars Eglājs