Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 14

Rīgā, 2021. gada 25. martā

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 4 “Par 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanās ievēlējamo deputātu skaitu”

Saskaņā ar 2021. gada 12. marta Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr. 2020-37-0106 “Par Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 28.2., 28.19. un 35.4. apakšpunkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 1. un 101. pantam, Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4. panta trešajai un sestajai daļai, kā arī 5. pantam” un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma (ar grozījumiem, kas Saeimā pieņemti 2021.gada 18.martā) pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 23. punkta 23.14. apakšpunktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

izdarīt Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 26. janvāra lēmumā Nr. 4 “Par 2021. gada pašvaldības domes vēlēšanās ievēlējamo deputātu skaitu” šādus grozījumus:

  1. aizstāt rindā “LIMBAŽU NOVADS” ailē “Reģistrēto iedzīvotāju skaits” skaitli “27107” ar skaitli “29955”;
  2. aizstāt rindā “SAULKRASTU NOVADS” ailē “Reģistrēto iedzīvotāju skaits” skaitli “12855” ar skaitli “10007”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs