Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 17

Rīgā, 2020. gada 6. martā

Par grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 27.janvāra lēmumu Nr.4 apstiprinātajā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā (grozīta ar 2017.gada 1.jūnija lēmumu Nr. 18) šādus grozījumus:

 

 1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2. Balsu skaitīšanas laikā iegūtās ziņas ieraksta Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas vēlēšanu gaitas žurnālā. Balsu skaitīšanas protokola (turpmāk – protokols) sagatavošanai izmanto lietojumprogrammu un tajā ievadītos datus.”

 1. Papildināt 28.punktu pēc pirmā teikuma ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

“Skaitīšana veicama vismaz divas reizes.”

 1. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

“29. No vēlēšanu gaitas žurnāla izdrukā aizpildīto balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu divos eksemplāros, un to paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā.”

 1. Papildināt 30.punkta pirmo teikumu pēc vārda “nosūtīšanas” ar vārdu “lietojumprogrammā”.
 2. Izteikt 4punktu šādā redakcijā:

“45. No vēlēšanu gaitas žurnāla izdrukā aizpildīto balsu skaitīšanas protokola otro daļu divos eksemplāros. Katru protokola otrās daļas eksemplāru paraksta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Pēc tam apvieno protokola pirmo daļu ar protokola otro daļu, tās kopā caurauklojot, auklas galus sasienot, nostiprinot ar uzlīmi, apzīmogojot un parakstot, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Pēc balsu skaitīšanas iznākumu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.”

 1. Papildināt ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

“47.1 Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem un nosaka to skaitu. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.”

 1. Papildināt 53.punktu ar ceturto teikumu šādā redakcijā:

“Katras vēlēšanu zīmes ieskenētajam attēlam atsevišķā datnē saglabājams unikāls, automatizēti piešķirts nosaukums.”

 1. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

“59. Pēc protokola parakstīšanas iecirkņa komisija izdrukā vēlēšanu gaitas žurnālu. Vēlēšanu gaitas žurnālam pielikumā pievieno sarakstu par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu. Vēlēšanu gaitas žurnālu kopā ar tā pielikumu caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Pēc vēlēšanu gaitas žurnāla parakstīšanas lietojumprogrammā ierakstītos attiecīgā vēlēšanu iecirkņa datus sistēmas lietotāja rokasgrāmatā noteiktajā kārtībā augšuplādē un dzēš, par to sastādot aktu divos eksemplāros.”

 1. Izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

“60. Vēlētāju sarakstus un balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā sakārto numerācijas secībā.”

 1. 61.punktā:

izteikt 61.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

“61.5. vēlētāju sarakstus (iecirkņa, alfabētisko, balsošanai vēlētāju atrašanās vietā) un vienu protokola eksemplāru”;

izteikt 61.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

“61.7. vēlētāju iesniegumus (arī par balsošanas organizēšanu vēlētāju atrašanās vietā) un sūdzības.”

 1. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

“62. Ja vēlēšanu zīmes skaitītas elektroniski, derīgās zīmes iesaiņo pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus (61.punkts) ievieto vēlēšanu kastē un aizzīmogo to ar drošības plombām.”

 1. Papildināt ar 68.punktu šādā redakcijā:

“68. Pēc atsevišķa Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas atver iesaiņotos vēlēšanu materiālus (61. punkts) un:

 • 68.1. sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina:
 • 68.1.1. vēlēšanu zīmes,
 • 68.1.2. vēlēšanu aploksnes,
 • 68.1.3. alfabētiskos vēlētāju sarakstus,
 • 68.1.4.vēlētāju iesniegumus par balsošanas organizēšanu atrašanās vietā,
 • 68.1.5. vēlētāju sūdzības;
 • 68.1.6. vēlēšanu gaitas žurnālus.
 • 68.2. nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai:
 • 68.2.1. vēlētāju sarakstus,
 • 68.2.2. protokolu otros eksemplārus,
 • 68.2.3. 59. punktā minētā akta vienu eksemplāru.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs