Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 22

Rīgā, 2021. gada 29. aprīlī

Par Saldus novada vēlēšanu komisijas lēmumu

 1. Iepazinusies ar Saldus novada vēlēšanu komisijas sēdes 26.03.2021. protokola Nr. 2 § 3 izrakstu (turpmāk – Protokols), Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka:
  1. Saldus novada vēlēšanu komisija ir saņēmusi informāciju par Saldus novada pašvaldības vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidātu pārbaudi no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra. Informācijas centrs ir norādījis, kādas ziņas tā rīcībā ir par Saldus novada pašvaldību vēlēšanām reģistrēto deputātu kandidāti (vārds, uzvārds) no Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu saraksta;
  2. izanalizējusi saņemto informāciju, Saldus novada vēlēšanu komisija pieņēma lēmumu nemainīt Latvijas Zaļās partijas reģistrēto deputātu kandidātu sarakstu, t.i., nesvītrot (vārds, uzvārds) no kandidātu saraksta.
 2. Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 3. punktā noteikts, ka domes vēlēšanām nevar pieteikt par kandidātiem un domē nevar ievēlēt personas, kuras ir sodītas par smagu vai sevišķi smagu noziegumu, izņemot personas, kuras ir reabilitētas vai kurām sodāmība dzēsta vai noņemta.
 3. Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 22. panta trešās daļas 4. punktam kandidāts svītrojams, pamatojoties uz attiecīgas iestādes izdotu izziņu vai tiesas spriedumu. To, ka kandidāts ir bijis sodīts par smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta, – apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa.
 4. Pārbaudījusi Iekšlietu ministrijas Informācijas centra 23.03.2021. vēstulē Nr. 14-10/2379 sniegto informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka sniegtā informācija ir korekta, izsniegta atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 22. panta trešās daļas 4. punktam un apliecina, ka uz (vārds, uzvārds) attiecas Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 3. punktā noteiktais ierobežojums.

  Atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 22. panta otrās daļas 1. punkta "b" apakšpunktam grozījumus kandidātu sarakstos var izdarīt tikai komisija, kas šo sarakstu reģistrējusi, svītrojot pieteikto kandidātu, ja uz kandidātu attiecas šā likuma 9. panta ierobežojumi.

Pamatojoties uz minēto un Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 9. panta pirmās daļas 3. punktu, 22. panta otrās daļas 1. punkta "b" apakšpunktu, 22. panta trešās daļas 4. punktu un likuma Par Centrālo vēlēšanu komisiju" 5. pantu, 6. panta 8. un 9. punktu, Centrālā vēlēšanu komisijanolemj:

 1. Atcelt Saldus novada vēlēšanu komisijas 26.03.2021. lēmumu neizdarīt izmaiņas Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu sarakstā daļā par (vārds, uzvārds).
 2. Uzdot Saldus novada vēlēšanu komisijai svītrot no Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu saraksta 2021. gada Saldus novada pašvaldības vēlēšanām deputāta kandidāti (vārds, uzvārds).

Šo lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs