Tips
Lēmumi
Mēnesis
Marts

LĒMUMS Nr. 29

Rīgā, 2024. gada 7.martā

 

 

Par Eiropas Parlamenta vēlēšanu gaitas žurnāla formas apstiprināšanu

 

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Apstiprināt Eiropas Parlamenta vēlēšanu gaitas žurnāla formu.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                        Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretāra p.i.                                                          Aldis Austers

 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU