Tips
Lēmumi
Gads
2023
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr.3

Rīgā, 2023. gada 15. jūnijā

Par atteikumu reģistrēt iniciatīvas grupu

 

2023. gada 8. jūnijā politiskā partija “Tautas varas spēks”, reģ. Nr. 40008113748, juridiskā adrese: Rīga, Zaļenieku iela 24-3, LV-1058, (turpmāk – Iesniedzējs) iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2023. gada 15. jūnija sēdē Iesniedzēja pārstāvis uzturēja lūgumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu, uzsverot, ka Latvijas Republikas Saeima nepilda sev uzdotās funkcijas, jo trūkst atbilstošas kvalifikācijas tam un nepārstāv tautas intereses. Iesniedzējs arī uzskata, ka iniciatīvas grupas reģistrēšana ir atļaujama, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 100.pantu, kas paredz ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību. Vienlaikus arī Iesniedzējs uzsver, ka Satversmē noteiktais tiek ievērots tikai izņēmuma kārtībā, proti, kad valdošajam režīmam tas ir izdevīgi.

 

Izvērtējusi Iesniedzēja iesniegumu un uzklausījusi Iesniedzēja pārstāvja viedokli, Centrālā vēlēšanu komisija

konstatē:

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija 10 dienu laikā pēc iniciatīvas grupas iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupu, ja tā atbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām un, ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu;
  2. atteikt iniciatīvas grupas reģistrāciju, ja tā neatbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām, vai ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Centrālā vēlēšanu komisija, izvērtējusi Iesniedzēja iesniegumu un uzklausījusi Iesniedzēja pārstāvja viedokli, konstatē:

Iesniedzējs ir politisko partiju reģistrā 2007. gada 4. aprīlī ar reģistrācijas Nr.40008113748, reģistrēta politiskā partija. Līdz ar to Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 1. punkta prasībām.

Centrālajai vēlēšanu komisijai jānosaka, vai dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Latvijas Republikas Satversmes 14. pantā noteikts, ka „tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas”.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras. Attiecīgi 14. Saeima uz pirmo sēdi sanāca 2022. gada 1. novembrī. Tādējādi dienā, kad Iesniedzējs iesniedza iesniegumu par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Termiņš, kas aprēķināms gados, sākas nākamajā dienā pēc datuma vai notikuma, kurš nosaka tā sākumu. Tiesiskās stabilitātes nodrošināšanai kalpo arī konkrētu procesuālo darbību veikšanai noteiktie termiņi.[1] Tie paši noteikumi, kas noteikti attiecībā uz termiņu, kuru skaita mēnešos, attiecināmi arī uz termiņu, kuru skaita gados.[2] Tā kā termiņa pēdējā diena tādam termiņam, kas aprēķināms gados, ir attiecīgā gada attiecīgā mēneša attiecīgais datums, tātad 2023. gada 1. novembrī (datums, kad 14. Saeima uz pirmo sēdi sanāca, ir 2022. gada 1. novembrī) beidzas tā gada termiņš, kas sākās 2022. gada 1. novembrī.

Termiņš, kad var iesniegt iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 14. Saeimas atsaukšanu, sākas 2023. gada 1. novembrī.

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu un 14. pantu un likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešās daļas 2. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

atteikt iniciatīvas grupas – politiskās partijas “Tautas varas spēks”, reģ. Nr. 40008113748, reģistrāciju parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV – 1007).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Saulīte

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs

 


[1] Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2002-09-01 secinājumu daļas 1. punkts.

[2] Borkoveca M., Briede J. 43. panta komentārs. Grām. Administratīvā procesa likuma komentāri. A un B daļa. 

Briede J. (zin.red.). Rīga. Tiesu namu aģentūra, 2013, 455. lpp.