Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Augusts

LĒMUMS

Nr. 31

Rīgā, 2020. gada 4. augustā

 

Par politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” deputāta kandidāta iesniegumu

 

2020. gada 3. augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” deputāta kandidāta 2020. gada 29. augusta Rīgas domes vēlēšanās R.L. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts atcelt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2020. gada 29. jūlija lēmumu Nr. 438 (prot. Nr. 51) par iesniedzēja svītrošanu no deputātu kandidātu saraksta (turpmāk – iesniegums).

Iesniegumā iesniedzējs atzīst, ka nav deklarēts Rīgas pilsētā 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, tomēr norāda, ka esot nodokļu maksātājs Rīgas pilsētā un arī sociāli apdrošināts vairāk nekā 4 mēnešus. Turklāt iesniedzējs esot Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas valdes loceklis, kas ir vēlēta amatpersona un iesniedzēja izpratnē šis amats esot pielīdzināms oficiālai darbavietai. Līdz ar to uzskata, ka atbilst Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajiem kritērijiem, lai kandidētu.

2020. gada 3. augustā Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija vēstulē Nr. VK–20–59–nd attiecībā uz apstākļiem, kas saistīti ar iesniedzēja svītrošanu no kandidātu saraksta, Centrālajai vēlēšanu komisijai sniedza informāciju, ka 24.07.2020 saņēmusi elektronisku dokumentu Nr. 24/14-25/1686e no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) par kandidātu atbilstības pārbaudi kandidēšanas nosacījumiem, kurā sniegta informācija par deputāta kandidāta neatbilstību Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 8.panta otrās daļas 1.punkta nosacījumam, norādot, ka saskaņā ar Iedzīvotāju reģistrā iekļautajām ziņām, iesniedzēja dzīvesvietas adrese Rīgā reģistrēta 27.12.2019. Savukārt laika periodā līdz 2019. gada 27. decembrim no 2019. gada 3.jūlija iesniedzējs bijis deklarēts Daugavpilī.

Izvērtējot saņemto Pārvaldes dokumentu, Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija sazinājusies ar politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” valdes locekli, kandidātu saraksta gatavotāju un iesniedzēju J.K. un informējusi par iesniedzēja kandidēšanas pazīmes neatbilstību, lūdzot 24 stundu laikā iesniegt precizējošus dokumentus par minētā kandidāta kandidēšanas pazīmes maiņu, - konkrēti līdz 28.07.2020. plkst.14.00, jo sakarā ar 29.07. 2020. izsludināto Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas sēdi, pēc minētā laika bija jāsagatavo lēmuma projekts par Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteiktajām kandidēšanas pazīmēm neatbilstošo kandidātu svītrošanu no kandidātu sarakstiem.

Līdz Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas sēdei, kura notika 29. jūlijā plkst.16.00, nav ticis iesniegts dokuments, saskaņā ar kuru vēlēšanu komisija iesniedzējam varētu piemērot citu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā noteikto kandidēšanas pazīmi un ļaut kandidēt Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās 29. augustā. Izskatot sagatavoto lēmuma projektu par kandidēšanas pazīmēm neatbilstošo deputātu kandidātu svītrošanu no partiju sarakstiem, Rīgas pilsētas vēlēšanu komisija, pamatojoties uz Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 22. panta 2. daļas 1.punkta a) apakšpunktu, vienbalsīgi pieņēmusi lēmumu par iesniedzēja svītrošanu no politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” kandidātu saraksta.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 4. augusta sēdē iesniedzēja iesnieguma izskatīšanā piedalījās politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” deputātu kandidātu saraksta iesniedzējs J.K., kurš apliecināja, ka ir informējis iesniedzēju par darbavietu apliecinošas izziņas nepieciešamību. Iesniedzējs neesot paguvis izziņu laikus iesniegt, esot problēmas to saņemt.

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Juris Kokins papildus 2020. gada 3.augusta vēstulē Nr. VK–20–59–nd norādītajam Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē uzsvēra, ka visi nepieciešamie dokumenti, lai kandidētu vēlēšanās, vēlēšanu komisijai jāiesniedz savlaicīgi, likumā noteiktajā kārtībā un termiņos. Iesniedzējam tika dots vēl papildu laiks, taču izziņa netika iesniegta. Likuma noteikumi attiecībā uz vēlēšanu kārtību bija visiem laikus zināmi.

Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas sniegto informāciju un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniegums nav pamatots un ir noraidāms.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma (turpmāk – Likums) 8.panta otrā daļa noteic:

“(2) Tiesības kandidēt ir personai, kura vēlēšanu dienā sasniegusi 18 gadu vecumu, ir reģistrēta vēlētāju reģistrā, uz kuru neattiecas neviens no šā likuma9.pantāminētajiem ierobežojumiem un kura kandidātu saraksta iesniegšanas dienā atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:

  1. tā ir bez pārtraukuma reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus;
  2. tā ir attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz pēdējos četrus mēnešus;
  3. tai attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums.”

Likuma 17. panta otrā un trešā daļa paredz:

“(2) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet tai šajā teritorijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums, kandidātu sarakstam jāpievieno arī notariāli apliecināts zemesgrāmatas akta noraksts vai zemesgrāmatu nodaļas izziņa par nekustamā īpašuma piederību.

(3) Ja par kandidātu ir pieteikta persona, kura nav bez pārtraukuma vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, bet ir šajā teritorijā nostrādājusi (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz pēdējos četrus mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas, kandidātu sarakstam jāpievieno arī attiecīgi darba devēja vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņa.”

Kā apliecina Pārvaldes 24.07.2020. sniegtā izziņa Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijai, un ko iesniegumā atzinis arī iesniedzējs, viņš nav bez pārtraukuma reģistrēts dzīvesvietā Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā vismaz pēdējos 10 mēnešus pirms kandidātu saraksta iesniegšanas dienas. Līdz ar to iesniedzējs neatbilst Likuma 8. panta otrās daļas pirmā punkta prasībām.

No iesnieguma izriet, ka iesniedzējs uzskata, ka viņam ir darbavieta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tomēr ne Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā Likumā noteiktajā kārtībā un termiņā, ne arī Centrālajā vēlēšanu komisijā, apstrīdot lēmumu, Iesniedzējs nav iesniedzis Likuma 17. panta trešajā daļā paredzēto izziņu, kas apliecinātu, ka Iesniedzējs atbilst Likuma 8. panta otrās daļas otrā punkta prasībām, proti, ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā nostrādājis (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz pēdējos četrus mēnešus. Iesniegumam pievienotie, pēc Iesniedzēja norādītā – “2 ekrānšāviņi no VID EDS par darba vietām un nodarbinātības periodiem, kā arī ekrānšāviņš no VSAA izdrukas par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem no Latvija.lv” neatbilst izziņai ne pēc formas, ne pēc satura. Tie neatbilst Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, tajos nav pat norādes, uz kuru personu tie attiecas. Pievienotie ekrānšāviņi neliecina, ka Iesniedzējs atbilst Likuma 8. panta otrās daļas otrā punkta prasībām. Nav pamatots arī iesniedzēja arguments, ka ir nodokļu maksātājs Rīgas pilsētā. Likuma prasība, lai kandidētu, nav nodokļu maksāšanas fakts, bet gan atbilstība Likuma 8. panta otrās daļas otrā punkta prasībām.

Līdz ar to Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2020. gada 29. jūlija lēmums Nr. 438 (prot. Nr. 51) par iesniedzēja svītrošanu no deputātu kandidātu saraksta ir pamatots un pieņemts saskaņā ar Likuma 22. panta otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 2.punktu.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5. pantu, 6. panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 22.1 panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 81. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

 

NOLEMJ:

 

noraidīt politisko partiju apvienības “Jaunā Saskaņa” deputāta kandidāta R.L. iesniegumu par Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2020. gada 29. jūlija lēmuma Nr.438 (prot. Nr. 51) atcelšanu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners