Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 36

Rīgā, 2021. gada 9. jūnijā

Par 203. vēlēšanu iecirkņa balsu pārskaitīšanu

2021. gada 5. jūnija pašvaldības domes vēlēšanās Jelgavas pilsētas 203. vēlēšanu iecirknī vēlēšanu kastē atrastas 11 (vienpadsmit) vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu. Izvērtējusi Centrālās vēlēšanu komisijas rīcībā esošos dokumentus un Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas un 203. vēlēšanu iecirkņa komisijas sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka nav konstatējama iecirkņa komisijas vai trešo personu ļaunprātīga rīcība. Minētās vēlēšanu aploksnes, kuras pretēji Pašvaldības domes vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 28. panta trešajā daļā noteiktajam nav apzīmogotas ar vēlēšanu iecirkņa komisijas zīmogu, izsniegtas vēlētājiem nejaušas vēlēšanu iecirkņa komisijas kļūdas dēļ un nav pamata apšaubīt, ka šo aplokšņu saturs atspoguļo vēlētāju brīvo gribu.

Konstatējot, ka pieļautais likuma pārkāpums var ietekmēt Jelgavas domes vēlēšanu rezultātus, kā arī liekot vērā Administratīvās apgabaltiesas 2020. gada 14. septembra spriedumā lietā Nr. A43003920 norādīto, ka “…katra pilsoņa, kas piedalījies vēlēšanās, nodotā balss ir nozīmīga un nebūtu izslēdzama formālu trūkumu dēļ. Kā minēts, izskatāmajā lietā nav konstatēta ļaunprātīga rīcība nolūkā ietekmēt vēlēšanu rezultātus.

Ievērojot minētos apsvērumus, kā arī vēlreiz uzsverot iepriekš konstatētos apstākļus par neapzīmogoto un nepareizi apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu īstumu un secinājumu par šo vēlēšanu aplokšņu satura patiesumu, Administratīvā apgabaltiesa uzskata, ka, pieskaitot [..] par nederīgām atzītajās vēlēšanu aploksnēs nodotās balsis kopējiem vēlēšanu rezultātiem, konstatētā pārkāpuma radītās nelabvēlīgās sekas tiktu novērstas un tiktu sasniegts taisnīgs rezultāts attiecībā gan pret vēlētājiem, gan pret deputātu kandidātiem.” (skat. minētā sprieduma 22. punkta ceturto un piekto rindkopu).

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantu, 6. panta 7.1, 8.punktu un 12. pantu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 1. atcelt 2021. gada 5. jūnijā parakstīto 203. vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanas protokolu;
 2. atcelt Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijas 2021. gada 7. jūnija lēmumu par Jelgavas pašvaldības domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu;
 3. uzdot 203. vēlēšanu iecirkņu komisijai:
  1. līdz 2021. gada 13. jūnijam vēlēšanu iecirkņa komisijas sēdē atvērt saini, kurā atrodas par nederīgām atzītās 11 vēlēšanu aploksnes (atzītas par nederīgām iecirkņa komisijas pieļautā normatīvo aktu pārkāpuma dēļ, t.i., vēlēšanu aplokšņu neapzīmogošanas rezultātā),
  2. atvērt 3.1. punktā minētās aploksnes, konstatēt to saturu, saskaitīt balsis Pašvaldības domes vēlēšanu likumā un Pašvaldības domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā un sagatavot jaunu balsu skaitīšanas protokolu;
 4. uzdot Jelgavas pilsētas vēlēšanu komisijai:
  1. organizēt un kontrolēt šā lēmuma 3.1. un 3.2. punkta izpildi;
  2. nekavējoties informēt Centrālo vēlēšanu komisiju un visu 2021. gada 5. jūnija Jelgavas domes vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniedzējus par 3.1. un 3.2. minēto darbību veikšanas vietu un laiku;
  3. pamatojoties uz 3.2. punktā minēto balsu skaitīšanas protokolu, ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tā saņemšanas sagatavot jaunu 2021. gada 5. jūnija Jelgavas pašvaldības domes vēlēšanu rezultātu protokolu un pieņemt jaunu lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs