Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 41

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

 

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 21. marta lēmumā  Nr. 34 “Par finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanās”

 

Atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktam Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2024. gada 21. marta lēmuma Nr. 34 “Par finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām Eiropas Parlamenta vēlēšanās” pielikuma 13. un 38. punktā un izteikt tos šādā redakcijā:

 

Nr. p. k.

Pašvaldība

Piešķirtais finansējums, euro

13

Cēsu novads

159 364

38

Tukuma novads

158 433

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                   Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                           Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS