Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 41

Rīgā, 2021. gada 11. jūnijā

Par Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu saraksta iesniedzēja iesniegumu par Saulkrastu novada pašvaldības domes vēlēšanām

 1. 2021. gada 9. jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts Latvijas Zaļās partijas deputātu kandidātu saraksta iesniedzēja un deputāta kandidāta Saulkrastu novada pašvaldības domes 2021. gada 5.jūnija vēlēšanās (vārds, uzvārds) (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, ar kuru apstrīdēts Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas 2021. gada 6. jūnija lēmums Nr.01-06-2021 par Saulkrastu novada pašvaldības 2021. gada 5. jūnija vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu. Iesniegumā prasīts “veikt balsu pārskaitīšanu visos četros Saulkrastu novada vēlēšanu iecirkņos Nr. 769; 796; 768 un 797. Kā arī visu procedūru, kas saistīts ar vēlēšanu norisi.”
 2. Iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka:
  1. Sekojot vēlēšanu rezultātiem Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā, radušās bažas par to, ka vēlēšanu rezultāti ne no viena Saulkrastu iecirkņa netika publicēti, kaut bijis zināms pēc novērotāju sniegtās informācijas, ka daži iecirkņi savu darbu jau veikuši, rezultātus nosūtījuši uz Saulkrastu iecirkni Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un komisijas locekļi devušies mājās. Tikuši gaidīti procentuālie sadalījumi no katra iecirkņa par katru no vēlēšanu sarakstiem.

   Tikai dažas minūtes pirms plkst. diviem 6. jūnija naktī Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā vienlaicīgi parādījies jau apkopots vēlēšanu rezultāts - gan partiju sarakstu iegūtais vietu skaits, gan ievēlēto deputātu vārdi. Iesniedzējam rodas jautājums, kāda iemesla dēļ tikusi kavēta darbu beigušo iecirkņu rezultātu paziņošana un bijusi nepieciešamība gaidīt uz Saulkrastu iecirkni.
  2. Iesniedzējam bažas radot arī apstāklis, ka sākotnēji Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā parādījās informācija par Saulkrastu novadu, kur nobalsojuši 3298 vēlētāji no balsstiesīgajiem, bet vēlāk šī informācija tikusi labota uz 3300 vēlētājiem.
  3. Latvijas Zaļā partija Saulkrastu novada vēlēšanās ieguvusi četras deputātu vietas, un līdz piecām vietām pietrūkst 15 balsu. Par nederīgām esot atzītas 32 vēlēšanu zīmes, ja no tām 15 zīmes būtu par Latvijas Zaļo partiju un varbūtība, ka zīmju nederīgums novērtēts nepamatoti, tad šis apstāklis varot būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātu.
  4. Daudz informācijas ticis saņemts no klātesošajiem novērotājiem, ka komisija īsti neesot bijusi pārliecināta vai apmācīta savu pienākumu pildīšanā, jo regulāri nācies ieskatīties nolikumos.
 3. Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisija 10.06.2021. Centrālajai vēlēšanu komisijai ir iesniegusi paskaidrojumus par iesniedzēja iesniegumu. Paskaidrojumos norādīts:
  1. Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijā ne vēlēšanu dienā, ne 6.jūnijā, ne arī tam sekojošās darba dienās neviena partija, partiju apvienība, kuru saraksti bija reģistrēti dalībai 2021. gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās Saulkrastu novadā, nav iesniegusi komisijā rakstiskas pretenzijas par balsu skaitīšanas norisi, vēlēšanu procesa norisi vai citus tamlīdzīgus iesniegumus. Komisijas priekšsēdētāja (vārds, uzvārds) un sekretāre (vārds, uzvārds) 5.jūnijā bija pieejamas visu dienu un arī nakts stundās (līdz viss darbs bija pilnībā pabeigts), savukārt komisijas locekļi veica novērošanu visos vēlēšanu iecirkņos (pēc rotācijas principa), t.sk. līdz balsu skaitīšanas pabeigšanai vēlēšanu iecirkņos.
  2. Attiecībā uz iesniedzēja minēto informāciju no novērotājiem, ka komisija īsti neesot bijusi pārliecināta vai apmācīta savu pienākumu pildīšanā, jo regulāri nācies ieskatīties nolikumos, paskaidrojumā norādīts uz normatīvajos aktos noteiktajām prasībām vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un iesniegts apkopojums par Saulkrastu novada vēlēšanu iecirkņu komisiju izglītības līmeni un pieredzi vēlēšanu sarīkošanā. Saulkrastu novada vēlēšanu komisija secinājusi, ka Latvijas Zaļā partija nav izvirzījusi savus kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņu komisijās Saulkrastu novadā. Tādējādi, norādot uz neprofesionalitāti, partija pati nav ņēmusi dalību procesa sagatavošanā, lai gan normatīvais regulējums šādas tiesības piešķir un dod iespēju partijām izvirzīt darbam komisijās tādas personas, kādas tās uzskata par pietiekami profesionālām. Komisija aicinājusi visas partijas būt aktīviem un ņemt dalību vēlēšanu iecirkņu komisiju kandidātu izvirzīšanā.

   Komentējot iesniedzēja argumentu par to, ka iecirkņu komisiju darbinieki ieskatījās nolikumos, kas (iesniedzēju ieskatā) liecinot par iecirkņu komisiju locekļu nesagatavotību un neprofesionalitāti, Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisija pauž viedokli, ka ieskatīšanās normatīvajā regulējumā vai darbību pārbaude un/vai salīdzināšana ar normatīvo regulējumu neliecina par neprofesionalitāti, tieši otrādi, tas liecina par to, ka tiek kārtīgi un atbildīgi pildīti pienākumi.
  3. Saistībā ar iesniedzēja norādīto argumentu, ka informācija par vēlēšanu rezultātiem no Saulkrastu novada kavējās (šā lēmuma 2.1. punkts), Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisija paskaidrojumā atzīmē, ka kavēties var tikai tad, ja ir noteikts konkrēts laiks, kurā kaut kam jābūt izpildītam, bet kurā attiecīgais nav izpildīts. Uz vēlēšanu datu publicēšanu Saulkrastu novadā minētais nav attiecināms, jo normatīvais regulējums neparedz konkrētu laiku datu (rezultātu) publicēšanai.

   Komisija uzsver, ka nekādas ziņas no novērotājiem iesniedzēja pārstāvētā partija saņemt nevarēja, jo šīs partijas novērotāji nepiedalījās novērošanā nevienā no Saulkrastu novada vēlēšanu iecirkņiem. Saulkrastu novada rezultāti tikuši pieņemti no vēlēšanu iecirkņu komisijām un akceptēti saskaņā ar programmas (sistēmas) BALSIS prasībām. Normatīvajā regulējumā nav noteikts, ka rezultāti no iecirkņiem publicējami pa daļām. Rezultāti tika nosūtīti un publicēti tad, kad tika saņemtas ziņas no visiem iecirkņiem. Iecirkņu komisiju iesūtītie dati ir tādi, kādi tie ir, un nemainās atkarībā no tā, kad tie tiek nosūtīti publicēšanai. Arguments par vēlēšanu rezultātu publicēšanas laiku tad, kad bija iegūti rezultāti no visiem iecirkņiem, nav juridiski pamatots un nav liekams vērā, jo nevar ietekmēt un nekādi neietekmē vēlēšanu rezultātus. Komisija paskaidro, ka Saulkrastu novada četri vēlēšanu iecirkņi sadalās divos lielākos un divos mazākos iecirkņos, t.i., iecirkņi Nr.796 un 797 ir mazāki iecirkņi, ar mazāku nobalsojušo personu skaitu, bet iecirkņi Nr. 768 un 769 ir lielāki. Tādejādi iecirkņu komisiju darba apjoms un secīgi patērētais laiks visos iecirkņos nav un nevar būt vienāds. Arī darba temps nevar būt vienāds, jo atkarīgs no darāmā darba apjoma, kā arī tehniskām problēmām (ja tādas rodas) un katras atsevišķās personas individuālās darbspējas. Iecirkņu komisijas darbu pabeidza sekojošā secībā: iecirknis Nr. 797, iecirknis Nr.796, tad iecirknis Nr. 769 un kā pēdējais iecirknis Nr. 768 (šī iecirkņa komisija skaitīja arī pasta balsis).
  4. Novada vēlēšanu komisijai sistēmā nav iespējas koriģēt iecirkņu ievadītos datus. Kad tiek saņemti dati no visiem iecirkņiem, sistēma automātiski ģenerē gala rezultātu protokolu, ko novada komisija apstiprina un veic nosūtīšanu. Rezultātu aprēķināšanas protokola nosūtīšanas laiks nekādā veidā nav ietekmējis vēlēšanu rezultātus un attiecīgās domes deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām.
 4. Centrālās vēlēšanu komisijas 2021. gada 11. jūnija sēdē iesniedzējs sūdzību pamatoja ar tajā norādītajiem argumentiem. Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja (vārds, uzvārds) un sekretāre (vārds, uzvārds) sūdzību neatzina, pamatojoties uz sniegtajiem paskaidrojumiem.
 5. 2021. gada 11. jūnija sēdē likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences robežās izvērtējusi iesniegumu, iesniedzēja un Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzēja prasījums nav pamatots:
  1. Attiecībā uz iesniedzēja minēto, ka novērotāji esot informējuši, ka vēlēšanu iecirkņa komisija īsti neesot bijusi pārliecināta vai apmācīta savu pienākumu pildīšanā, jo regulāri nācies ieskatīties nolikumos, Centrālā vēlēšanu komisija piekrīt Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas viedoklim (šā lēmuma 3.2.punkts).
  2. Iesniedzējs izteicis bažas par to, ka vēlēšanu rezultāti ne no viena Saulkrastu iecirkņa netika publicēti Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā jau tad, kad pēc viņa rīcībā esošajām ziņām, daži iecirkņi bija darbu beiguši. Minētie apstākļi neliecina par likuma pārkāpumiem, kas varētu ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Ir pamatots Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas arguments, ka normatīvie akti neparedz nekādu konkrētu laiku vēlēšanu rezultātu publicēšanai. Tāpat arī Centrālā vēlēšanu komisija nav noteikusi prasību, ka apstiprināto vēlēšanu iecirkņu protokolu dati obligāti būtu nosūtāmi publicēšanai pa vienam vai arī visi kopā ar pašvaldības vēlēšanu komisijas noteikto rezultātu. Centrālās vēlēšanu komisijas ieteikums, lai neradītu sabiedrībā bažas par rezultātu kavēšanos, ir negaidīt, kad tiek saskaitīti visu iecirkņu rezultāti, bet sūtīt publicēšanai tos saskaitīšanas secībā. Vienlaikus atzīstams, ka iepretim publiskošanas ātrumam un sabiedrības interesei ātrāk uzzināt provizoriskos vēlēšanu rezultātus būtiskāk ir nosūtīt publiskošanai Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā pārbaudītus un precīzus vēlēšanu rezultātus.
  3. Iesniedzēja norādītais apstāklis, ka sākotnēji publiskotajos rezultātos parādījās informācija par Saulkrastu novadu, kur nobalsojuši 3298 vēlētāji no balsstiesīgajiem, bet vēlāk šī informācija ir tikusi labota uz 3300 vēlētājiem, atbilst patiesībai un ir objektīvi izskaidrojama, jo Saulkrastu novadā divi vēlētāji bija balsojuši pa pastu no ārvalstīm un šīs balsis atbilstoši Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 38.1 pantam iecirkņa komisijai bija jāpieskaita kopējam vēlēšanu iecirknī nobalsojušo skaitam. Līdz ar to arī šajā apstāklī Centrālā vēlēšanu komisija likuma pārkāpumus nekonstatē.
  4. Iesniedzējs iesniegumā minējis, ka Saulkrastu novadā par nederīgām esot atzītas 32 vēlēšanu zīmes. Ja no tām 15 zīmes būtu par Latvijas Zaļo partiju un zīmes par nederīgām būtu tikušas atzītas nepamatoti, tad šis apstāklis varot būtiski ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Centrālā vēlēšanu komisija, pārbaudījusi ierakstus vēlēšanu iecirkņu vēlēšanu gaitas žurnālos un uzklausījusi iesniedzēju, konstatē, ka apgalvojums par 32 nederīgām vēlēšanu zīmēm neatbilst patiesībai. Skaitlis “32” ir radies kā starpība no vēlētāju skaita, kuri piedalījās vēlēšanās (konstatē pēc parakstu skaita vēlētāju sarakstos) un derīgo vēlēšanu zīmju skaita. Vēlēšanās Saulkrastu novadā piedalījās 3300 vēlētāju, bet derīgo vēlēšanu zīmju skaits ir 3268, tātad skaitlis 32 ir matemātiska starpība. Šo starpību veido vairāki faktori: 1) konstatējams, ka ir bijuši divi vēlētāji, kas, saņēmuši vēlēšanu materiālus (vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni), nav nobalsojuši, bet ar šiem materiāliem devušies prom no iecirkņa, jo vēlēšanu kastēs kopā atrastas 3298 vēlēšanu aploksnes; 2) viena vēlēšanu aploksne bijusi nederīga, līdz ar to paliek 3297 derīgas aploksnes; 3) ne katrā derīgā vēlēšanu aploksnē ir arī derīga vēlēšanu zīme. Pēc iecirkņu vēlēšanu gaitas žurnāliem redzams, ka 25 derīgās vēlēšanu aploksnēs bija vairākas dažāda satura vēlēšanu zīmes, kas tāpēc atzītas par nederīgām, kā to noteic Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 40. panta ceturtā daļa. Trīs derīgas vēlēšanu aploksnes bija tukšas, bet viena – ar saplēstu vēlēšanu zīmi (skat. minētā panta trešo daļu).
  5. Liekot vērā šā lēmuma 5.2., 5.3. un 5.4. punktā konstatēto, Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka ne Saulkrastu novada pašvaldības vēlēšanu komisija, ne arī Saulkrastu novada vēlēšanu iecirkņu komisijas nav pieļāvušas normatīvo aktu pārkāpumus un līdz ar to nav pamata ne balsu pārskaitīšanai, ne arī vēlēšanu rezultātu atcelšanai.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6. panta 8. punktu, Pašvaldības domes vēlēšanu likuma 45.1 pantu, Administratīvā procesa likuma 81. pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

noraidīt Latvijas Zaļās partijas kandidātu saraksta iesniedzēja un deputāta kandidāta Saulkrastu novada pašvaldības domes vēlēšanās (vārds, uzvārds) iesniegumu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs