Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 43

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

Par iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu iecelšanu 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanām iecelt iecirkņa komisiju balsošanai pa pastu šādā sastāvā:

 

komisijas priekšsēdētāja   Sandra Urtāne;

komisijas sekretārs            Ernests Olders;

komisijas locekļi               Māris Čapkēvičs;

                                          Līga Krēmere;

                                          Edgars Oļģerts Pavlovskis;

                                          Irina Seņina.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                         Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                 Ritvars Eglājs

 

 

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS