Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 48

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

 

Par instrukcijas apstiprināšanu

 

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Apstiprināt instrukciju Nr. 6 “Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcija 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās”.

 

 

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcija 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās

 

Izdota saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un  vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 3. panta pirmo daļu

 

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Instrukcija nosaka, kādā kārtībā Centrālā vēlēšanu komisija piešķir finansējumu valstspilsētu, novadu pašvaldību vēlēšanu komisijām un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisijām (turpmāk – Finansējuma saņēmējs) 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai.
  2. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju, kā arī ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju priekšsēdētāji ar komisijai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem rīkojas un nodrošina, lai rīcība ar tiem būtu likumīga, saimnieciska un iekļautos piešķirtā finansējuma apjomā.

 

 1. Valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana
  1. Centrālā vēlēšanu komisija slēdz vienošanos ar pašvaldībām par Eiropas Parlamenta vēlēšanu piešķirtā finansējuma pārskaitīšanas kārtību un izlietojuma uzraudzību (turpmāk – Vienošanās).
  2. Pašvaldības grāmatvedība aprēķina un izmaksā darba samaksu vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un atbalsta personālam.
  3. Finansējuma saņēmējs finansējuma saņemšanai nodrošina atsevišķu Vēlēšanu finansējuma norēķinu kontu Valsts kasē un dot atļauju Valsts kasei piešķirt Centrālajai vēlēšanu komisijai skatīšanās tiesības minētajam kontam.
  4. Finansējuma saņēmējs nodrošina attiecīgo vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību piešķirtā finansējuma ietvaros.

 

 1. Attiecināmie izdevumi
  1. Atalgojuma izmaksu aprēķins
   1. Atalgojumu vēlēšanu komisiju locekļiem, vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kuri pilda komisijas locekļu pienākumus, kas noteikti Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā, aprēķina saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm.
   2. Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem par darbu komisijā atalgojuma aprēķinam piemēro Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma normas.
   3. Atalgojumu pieaicinātajiem speciālistiem, ar kuriem noslēgts uzņēmuma līgums, aprēķina saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas rekomendētajām stundas tarifa likmēm vai noteiktu summu par gabaldarbu.
   4. Atalgojuma aprēķinos tiek norādītas bruto summas pirms nodokļu nomaksas.
   5. Gadījumā, ja vēlēšanu laikā tiek slēgts uzņēmuma līgums ar personām, kurām atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta datiem attiecīgajā pārskata periodā, kad tiek veikta atalgojuma izmaksa, ienākumi nesasniedz valstī noteikto minimālo algu, Finansējuma saņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Centrālās vēlēšanu komisijas Valsts ieņēmumu dienesta aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas starpību, iesniedzot attiecīgu pieprasījumu.
   6. Pieprasījums noformējams brīvā formā, norādot būtisku informāciju, kas pamato attiecīgo izdevumu attiecināšanu. Pieprasījumu to paraksta pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai par finansējuma izpildi atbildīgā pašvaldību finanšu daļas amatpersona.  

 

  1. Ēdināšanas izdevumi
   1. Vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus vēlēšanu dienā balsošanas un balsu skaitīšanas laikā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā.

 

  1. Atbalsta funkcijas
   1. Darba samaksu atbalsta personālam aprēķina, ievērojot Vienošanās noteiktās maksimālās likmes katrai atbalsta funkcijai. Finansējuma izlietojuma pieaugums atsevišķām atbalsta funkcijām pieļaujams ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā katrā no atbalsta funkciju izdevumu pozīcijām, nepārsniedzot atbalsta funkcijām paredzēto kopsummu.
   2. Slēdzot uzņēmuma līgums par atbalsta funkciju izpildi vai ar pieaicinātajām personām, puses vienojas, ka līgums nav uzskatāms par darba līgumu, tas nerada starp pusēm darba tiesiskās attiecības, un uz to nav attiecināms Darba likuma tiesiskais regulējums.
   3. Slēdzot uzņēmuma līgumu, Finansējuma saņēmējs līgumam var pievienot izpildītāja parakstītu apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem atalgojuma izmaksas periodā.
   4. Vēlēšanu komisijas loceklis (izņemot pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un sekretārs) vienlaikus var pildīt arī kādu no atbalsta funkcijām, ja tas netraucē pilnvērtīgi pildīt komisijas locekļa pienākumus un nerada interešu konfliktu. Šādā gadījumā ar vēlēšanu komisijas locekli slēdzams rakstveida uzņēmuma līgums par atbalsta funkciju izpildi, un pēc darbu izpildes noformējams attiecīgs darbu nodošanas-pieņemšanas akts.

 

  1. Preču un pakalpojumu iegāde
   1. Vēlēšanu komisijas attiecīgajā administratīvajā teritorijā izveidotās vēlēšanu iecirkņu komisijas ar darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un pakalpojumiem nodrošina, iepērkot materiālus centralizēti un tos attiecīgi sadalot, kā arī apmaksājot rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem.
   2. Naudas līdzekļu izsniegšana avansā ir pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos ar vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarotām avansu norēķinu personām. Par avansa izlietojumu minētās personas iesniedz vēlēšanu komisijas priekšsēdētājam izdevumus apliecinošus dokumentus un aizpilda avansa norēķina formu.

 

 1. Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana
  1. Grāmatvedības uzskaiti par iecirkņu komisijām piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu kārto Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu daļa.
  2. Grāmatvedības dokumentu aprite starp vēlēšanu iecirkņu komisijām, kas izvietotas Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās un Latvijas goda konsulātos ārvalstīs (turpmāk – iecirkņa komisija) un Centrālo vēlēšanu komisiju tiek organizēta ar Ārlietu ministrijas atbildīgās amatpersonas starpniecību.
  3. Vēlēšanu iecirkņu, kas izveidoti pēc vēlētāju priekšlikuma, grāmatvedības dokumentu apriti organizē Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu daļa.
  4. Vēlēšanu iecirkņu darbības nodrošināšanai priekšsēdētājs sagatavo un iesniedz finansējuma pieprasījumu Centrālajai vēlēšanu komisijai, ievērojot likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas izdotajos normatīvajos aktos noteiktos attiecināmos izdevumus un to apmērus.  
  5. Centrālā vēlēšanu komisija izskata saņemto tāmi un pieņem lēmumu par finanšu piešķiršanu.
  6. Iecirkņa komisijas pienākumu izpildes nodrošināšanai iecirkņa komisijas priekšsēdētājs rīkojas piešķirtā finansējuma ietvaros.
  7. Ja iecirkņa komisijai rodas papildu izdevumi, to apmaksu veic pēc saskaņošanas ar Centrālo vēlēšanu komisiju.
  8. Ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienas, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai norēķinu noteiktas formas atskaiti par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot apstiprinātas attaisnojuma dokumentu kopijas.
  9. Centrālā vēlēšanu komisija pārbauda un apstiprina saņemto atskaiti un tai pievienotos attaisnojuma dokumentus. Centrālajai vēlēšanu komisijai ir tiesības nepieņemt saņemto atskaiti gadījumā, izlietotā finansējuma summa pārsniedz tāmē apstiprināto izmaksu apmēru vai konstatēti trūkumi iesniegtajos darījumus apliecinošajos dokumentos.
  10. Centrālā vēlēšanu komisija apmaksā iecirkņa darbības izdevumus 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 4.8.punktā minētās atskaites saņemšanas un apstiprināšanas.
  11. Maksājums tiek veikts bezskaidras naudas norēķina formā uz iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, kas ir norēķina persona, norādīto bankas kontu.
  12. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs sastāda un paraksta iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulu, kuru nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai elektroniski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienā pēc vēlēšanu dienas. 
  13. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un iesniegto darba laika uzskaites tabulu Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu daļa aprēķina un izmaksā darba samaksu iecirkņu komisiju locekļiem.
  14. Centrālā vēlēšanu komisija izmaksā 4.13.punktā minēto atalgojumu bezskaidras naudas norēķinu formā uz vēlēšanu komisiju locekļu iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu.

 

 

 1. Iecirkņa komisijas balsošanai pa pastu darbības finansēšana Eiropas Parlamenta vēlēšanās
  1. Iecirkņa komisijas locekļus balsošanai pa pastu amatā ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija.
  2. Personas, kuras minētas 5.1.punktā, atalgojumu saņem, atbilstoši faktiski nostrādātajam stundu skaitam. Iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulu sastāda un paraksta komisijas balsošanai pa pastu priekšsēdētājs.
  3. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs sastāda un paraksta iecirkņa komisijas locekļu darba laika uzskaites tabulu, kuru iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai elektroniski ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienā pēc vēlēšanu dienas.
  4. Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu daļa 5.1.punktā minētajām personām aprēķina un izmaksā atalgojumu par darbu komisijā saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un apstiprināto darba laika uzskaites tabulu.
  5. Ja vēlēšanu iecirkņa komisijai balsošanai pa pastu rodas papildu izdevumi, to apmaksu veic pēc saskaņošanas ar Centrālo vēlēšanu komisiju.

 

 1. Balsošanas organizēšanai ieslodzījuma vietās pieaicināto speciālistu finansēšanas kārtība
  1. Lai nodrošinātu vēlēšanu iecirkņa komisijas pienākumu pildīšanu ieslodzījuma vietā attiecīgās administratīvās teritorijas robežās, uzņēmuma līgumus ar pieaicinātajiem speciālistiem slēdz attiecīgās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs.
  2. Atalgojums 6.1. punktā minētajām personām tiek aprēķināta atbilstīgi Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajai stundas tarifa likmei vēlēšanu iecirkņu komisijas loceklim.
  3. Atalgojums 6.1.punktā minētajām personām aprēķina un izmaksā darba samaksu pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un apstiprināto darba laika uzskaites tabulu aprēķina un izmaksā Finansējuma saņēmējs.

 

 1. Atskaišu sagatavošana
  1. Pēc visu maksājumu veikšanas Finansējuma saņēmējs sagatavo un iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai pārskatu par finanšu izlietojumu “Pārskats par vēlēšanu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu”.
  2. Pārskats sagatavojams un iesniedzams, izmantojot Valsts kases ePakalpojumu portālu ePārskati iesniedz pārskatu par saņemto finansējumu.
  3. Pārskats sagatavojams un iesniedzams Vienošanās par finansējuma izlietojumu noteiktajā termiņā.
  4. Pārskata 1. sadaļā “Informācija par vēlēšanu nodrošināšanā iesaistītajām personām un tām aprēķināto atalgojumu” norāda bruto atalgojumu.  
  5. Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā apkopo darījumus apliecinošos dokumentus, un sagatavo to oriģinālus (elektroniski parakstītajiem dokumentiem) vai skenētas kopijas (papīrā sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem).

 

 1. Darījumus apliecinošo dokumentu iesniegšana Centrālajā vēlēšanu komisijā
  1. Iesniedzot pārskatu Finansējuma saņēmējs Centrālajai vēlēšanu komisijai iesniedz attaisnojošo dokumentu kopijas elektroniskā formātā (skenētas vai kā elektroniski parakstītu dokumentu datnes).
  2. Darījumus apliecinošos dokumentus saglabā, ievērojot zemāk norādītos datņu nosaukumu veidošanas principus un Centrālās vēlēšanu komisijas norādes, kā arī sagrupē pa zemāk minētām mapēm šādā kārtībā:
   1. Atalgojums pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļiem;
   2. Atalgojums iecirkņa komisiju locekļiem;
   3. Atalgojums par atbalsta funkcijām;
   4. Atalgojums pieaicinātajām personām;
   5. Izdevumi Precēm un pakalpojumiem.
  3. Sagatavotā dokumentu datnes pašvaldības vēlēšanu komisijas atbildīgais darbinieks augšupielādē balsu skaitīšanas protokolu apstrādes risinājumā. Datņu augšupielādi var veikt tikai tie darbinieki, kuri iepriekš ir saņēmuši tiesības darbam ar sistēmu.

 

 1.  Noslēguma jautājumi
  1. Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr. 69 apstiprinātā instrukcija “Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšanas instrukcija”.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                                   Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                          Ritvars Eglājs

 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU