Tips
Lēmumi
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS Nr. 49

Rīgā, 2024. gada 11. aprīlī

 

 

Par instrukcijas apstiprināšanu

 

 

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

Apstiprināt instrukciju Nr.7 “Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija ārvalstīs”.

 

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcija ārvalstīs

Izdota saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 19. pantu, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 13. pantu

I. Vēlēšanu sagatavošana

 1. Instrukcija nosaka Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk —komisija) darbību ārvalstīs.
 2. Komisija savu darbību organizē Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijās noteiktajā kārtībā.
 3. Centrālā vēlēšanu komisija vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs izveido ne vēlāk kā 70 dienas pirms vēlēšanām.
 4. Komisijai jābūt piemērotām telpām vēlēšanu zīmju, vēlēšanu aplokšņu un citu vēlēšanu materiālu drošai uzglabāšanai. Par to atbild komisijas priekšsēdētājs.
 5. Komisija nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu pienācīgi iekārtotas un apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu.
 6. Ne vēlāk kā 15 dienas pirms vēlēšanu dienas komisija nosaka savu kontaktinformāciju (kontakttālruni vai e-pasta adresi) piecām dienām pirms vēlēšanu dienas un informāciju nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai. Komisijas, kas izveidotas Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās, informāciju sūta ar Ārlietu ministrijas starpniecību.
 7. Paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu un darba laiku izliek ne vēlāk kā piecas dienas pirms vēlēšanām:
  1. redzamā vietā ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis;
  2. citās informācijas sniegšanas vietnēs (diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību, kurās izveidoti vēlēšanu iecirkņi, tīmekļvietnēs, sociālajos tīklos u.c.)
 8. Komisijai ir pienākums:
  1. piedalīties Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajās mācībās, kā arī iepazīties ar attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem:
   1. Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu;
   2. Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu;
   3. Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām;
  2. piedalīties Centrālās vēlēšanu komisijas organizētajā ģenerālmēģinājumā, ja personai paredzēts darboties ar elektronisko tiešsaistes vēlētāju reģistru (turpmāk — vēlētāju reģistrs).
 9. Vēlēšanu iecirknim jābūt iekārtotam un nodrošinātam ar:
  1. atsevišķiem balsošanas nodalījumiem vai aizslietņiem, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
  2. šīs instrukcijas 15.3.2. punkta prasībām atbilstošu vēlēšanu kasti;
  3. tehniskajiem rīkiem (apgaismojumu, datoriem ar austiņām vai skaļruni, printeri) un atbilstošas kvalitātes interneta pieslēgumu;
  4. šīs instrukcijas 26. punkta prasībām atbilstoši noformētu vēlēšanu gaitas žurnālu (turpmāk — žurnāls);
  5. ierobežotas pieejamības (slēdzamām) telpām vēlēšanu materiālu drošai uzglabāšanai.

II. Atbildība

 1. Komisijas priekšsēdētājs atbild par:
  1. iecirkņa darbu kopumā;
  2. komisijas locekļu mācībām (tostarp iepazīšanos ar normatīvajiem aktiem un atbildību par to pārkāpšanu);
  3. komisijas locekļu instruktāžām (darba drošību, fizisko personu datu apstrādi un drošību, ugunsdrošību);
  4. balsošanas procesa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem;
  5. pareizu balsu saskaitīšanu;
  6. materiālo vērtību saglabāšanu;
  7. vēlēšanu materiālu drošu uzglabāšanu iecirknī;
  8. ziņošanu Centrālajai vēlēšanu komisijai par pārkāpumiem;
  9. kārtības uzraudzīšanu, nodrošinot, lai vēlēšanu telpās nenotiktu vēlēšanu brīvības ierobežošana, tai skaitā kavēšana īstenot vēlēšanu tiesības, kārtības traucēšana un aģitācija.
 2. Komisijas sekretārs atbild par:
  1. komisijas lietvedības vešanu;
  2. komisijas priekšsēdētāja aizvietošanu.
 3. Komisijas loceklis atbild par pienākumu pildīšanu, ko tam uzdevis komisijas priekšsēdētājs.
 4. Komisijas locekļiem aizliegts aģitēt par vai pret kādu deputāta kandidātu vai kandidātu sarakstu.

III. Vēlēšanu materiālu saņemšana un uzglabāšana

 1. Komisijas priekšsēdētājs nodrošina, ka vēlēšanu dokumenti pēc balsošanas beigām tiek uzglabāti līdz Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīkojumam.
 2. Komisija:
  1. saņem materiālus (vēlēšanu zīmes, vēlēšanu aploksnes, reģistrācijas aploksnes, plakātus, informatīvos materiālus, komisiju locekļu apliecības, balsotāju sarakstus, iecirkņa zīmogu, drošības plombas u.c.) no Centrālās vēlēšanu komisijas;
  2. visas saņemtās vēlēšanu aploksnes apzīmogo ar komisijas zīmogu un:
   1. pārbauda, vai visas vēlēšanu aploksnes ir apzīmogotas;
   2. pārskaita visas vēlēšanu aploksnes;
   3. vēlēšanu aplokšņu pārbaude un pārskaitīšana veicama vismaz divas reizes, un katru reizi to veic cits iecirkņa komisijas loceklis;
   4. balsu skaitīšanas protokolā (B1 aile) ieraksta apzīmogoto vēlēšanu aplokšņu skaitu, žurnālā norāda arī komisijas locekļu vārdu un uzvārdu, kuri tās apzīmogojuši, pārbaudījuši un skaitījuši;
  3. nodrošina, lai vēlēšanu telpas būtu apgādātas ar visu aizklātai balsošanai nepieciešamo aprīkojumu, ieskaitot:
   1. sagatavoti atsevišķi balsošanas nodalījumi vai aizslietņi, kas tiek novietoti tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, pilnībā tiktu nodrošināts aizklātums;
   2. vēlēšanu kastes, kurām jābūt cieši noslēgtām, ar spraugu virspusē un atveramu vāku. Kastes vākam jābūt tādam, lai to būtu iespējams nostiprināt ar drošības plombām;
  4. izvieto informatīvos materiālus iecirknī;
  5. pārējos vēlēšanu materiālus glabā drošā vietā.

IV. Iecirkņa sagatavošana

 1. Pirms vēlēšanu iecirkņa atvēršanas komisija sagatavo iecirkni darbam:
  1. pārliecinās, ka redzamā vietā izlikts paziņojums par komisijas darba laiku un atrašanās vietu;
  2. ja nepieciešams, izvieto norādes, kā atrodamas vēlēšanu iecirkņa telpas, un, ja cilvēkiem ar kustību traucējumiem ierīkota cita ieeja iecirkņa telpās, izvieto papildu norādes;
  3. nodrošina, lai iecirknī vēlētājiem būtu pieejami (arī audio formātā) visi kandidātu saraksti, priekšvēlēšanu programmas un Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā norādītās ziņas par deputātu kandidātiem;
  4. komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis aizpilda žurnālu, norādot tajā paredzētās ziņas par vēlēšanu procesa organizēšanu (34. punkts);
  5. pārbauda, vai iecirknī ir pieejams vēlētāju reģistrs un atbilstošas kvalitātes interneta pieslēgums;
  6. ierīko atsevišķus balsošanas nodalījumus vai aizslietņus, kur vēlētājs vienatnē var izvēlēties atbalstāmo kandidātu sarakstu. Balsošanas nodalījumi un aizslietņi jāizvieto tā, lai vēlētājam, aizpildot vēlēšanu zīmi, tiktu nodrošināts aizklātums;
  7. pārliecinās, vai vēlēšanu telpās ir visi nepieciešamie vēlēšanu materiāli;
  8. sagatavo vēlēšanu zīmju komplektus numerācijas secībā;
  9. komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs izsniedz komisijas locekļiem numurētas balsotāju sarakstu veidlapas un noteiktu skaitu vēlēšanu aplokšņu. Aploksnes pārskaita vismaz divas reizes. Katram komisijas loceklim izsniegto balsotāju saraksta veidlapu numurus un vēlēšanu aplokšņu skaitu ieraksta žurnālā;
  10. pārbauda, vai vēlēšanu telpās nav izvietoti aģitācijas materiāli un nenotiek aģitācija;
  11. pie izejas no vēlēšanu telpām novieto vēlētājiem brīvi pieejamā vietā visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
  12. pārliecinās, vai vēlēšanu kaste atbilst šīs instrukcijas 15.3.2. punkta prasībām.
 2. Vēlēšanu iecirkņa darba laiks:
  1. balsošanas laiks ir no plkst. 8.00 līdz 20.00 pēc vietējā laika;
  2. plkst. 20.00 vēlēšanu telpās vairs netiek ielaisti vēlētāji. Pēc plkst. 20.00 var nobalsot tikai tie vēlētāji, kuri ieradušies vēlēšanu telpās līdz plkst. 20.00. Pēc tam komisija slēdz vēlēšanu telpas un sāk balsu skaitīšanu.
 3. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas plkst. 8.00 komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē:
  1. pārliecinās, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukša;
  2. pēc tam atveramo vēlēšanu kastes daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām, kuru numurus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  3. ļauj klātesošajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt vēlēšanu kastes plombu numurus.

V. Novērotāji

 1. Netraucējot komisijas darbu, vēlēšanu norisi iecirknī vienlaikus var novērot ne vairāk kā 2 pilnvaroti novērotāji no katra kandidātu saraksta, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Komisija traucētājus var neielaist iecirknī vai izraidīt no tā. Komisija ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par šinī punktā minēto personu traucējumiem un pārkāpumiem.
 2. Par novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 3. Ierodoties iecirknī, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:
  1. novērotājs iesniedz komisijai politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk — pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods vai — ja valde devusi tiesības kandidātu saraksta iesniedzējam pilnvarot novērotājus — kandidātu saraksta iesniedzēja parakstītu pilnvarojumu. Ja pilnvarojums parakstīts elektroniski, novērotājs to uzrāda komisijai savā viedierīcē vai iesniedz komisijai pilnvarojuma izdruku. Ja komisijai rodas šaubas par pilnvarojuma patiesumu, tā ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotā persona uzrāda komisijas pilnvarojumu;
  3. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 4. Novērotājs, ierodoties vēlēšanu iecirknī, pilnvarojumu nodod (izņemot uzrādītu elektroniski parakstītu pilnvarojumu) komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Novērotājus reģistrē žurnālā, norādot pilnvarotāja (partijas vai to apvienības, vēlēšanu komisijas, plašsaziņas līdzekļa) nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku.
 5. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod komisijai, pretī saņemot nodoto pilnvarojumu.
 6. Komisijas priekšsēdētājs ļauj klātesošajiem novērotājiem pārbaudīt un pierakstīt vai nofotografēt vēlēšanu kastes plombu numurus.

VI. Vēlēšanu gaitas žurnāls

 1. Pēc vēlēšanu iecirkņa atvēršanas komisijas sekretārs vai — viņa prombūtnes laikā — cits komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis aizpilda žurnālu, izdarot tajā šādas atzīmes:
  1. par vēlēšanu kastes aizzīmogošanu, norādot drošības plombu numurus;
  2. par vēlēšanu aplokšņu skaitu, kas izsniegtas komisijas locekļiem, kuri reģistrē vēlētājus (turpmāk — reģistrētāji), un nodotas atpakaļ;
  3. par reģistrētājiem izsniegto balsotāju saraksta veidlapu numuriem;
  4. par uzticības personām, kas balso vēlētāja vietā pēc viņa norādījumiem (uzticības personas vārds, uzvārds, personas kods, kā arī vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs balsotāju sarakstā (veidots no balsotāju saraksta lapas numura un vēlētāja kārtas numura šajā lapā, piemēram, 9/24), kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās);
  5. par sabojātām un atkārtoti izsniegtām vēlēšanu aploksnēm;
  6. par vēlētāju sūdzībām attiecībā uz vēlēšanu norisi un sniegtajām atbildēm;
  7. par visiem starpgadījumiem, traucējumiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  8. par novērotājiem, norādot pilnvarotāja (partijas vai to apvienības, vēlēšanu komisijas) nosaukumu, novērotāja vārdu un uzvārdu, ierašanās un aiziešanas laiku;
  9. par visiem brīžiem, kad vēlētāji balsoja reģistrācijas aploksnēs;
  10. par citām būtiskām darbībām, kas saistītas ar vēlēšanu gaitu.
 2. Žurnālam jābūt noformētam un cauršūtam saskaņā ar šādu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību:
  1. sanumurētām visām lapām – apakšā labajā stūrī;
  2. caurauklotam ar auklu un caurauklojuma auklas galiem sasietiem mezglā;
  3. pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts caurauklojuma auklas mezgls, izvietotam apliecinājuma tekstam "Sanumurētas un caurauklotas X (XX) lapas", zīmes "X" vietā norādot ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā — ar vārdiem rakstītu atbilstošo lapu skaitu;
  4. apliecinājuma tekstu ar personisko parakstu apliecina komisijas loceklis, kura sanumurēja un cauraukloja žurnāla lapas (norāda paraksta atšifrējumu un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums;
  5. parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz pēdējās žurnāla lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts caurauklojuma auklas mezgls.

VII. Balsstiesību pārbaude

 1. Pie ieejas balsošanas telpā komisijas loceklis pēc uzrādītā personu apliecinošā dokumenta pārliecinās, vai persona ir vēlētājs, un pārbauda, vai dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.
 2. Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.
 3. Vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, uzrāda savas pilsonības valsts izsniegtu pasi vai identifikācijas karti un Latvijas izsniegtu Eiropas Savienības pilsoņa reģistrācijas apliecību, Eiropas Savienības pilsoņa pastāvīgās uzturēšanās apliecību vai Latvijā izsniegtu ārzemnieka personas apliecību.
 4. Vēlētājs var balsot tikai personīgi, izņemot 38. punktā paredzēto.

VIII. Reģistrācija vēlētāju reģistrā

 1. Komisijas loceklis pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas ieraksta vēlētāju reģistrā vēlētāja personas kodu un pārliecinās, ka personai ir balsstiesības un vēlētāju reģistrā nav atzīmes, ka vēlētājs jau ir nobalsojis.
 2. Ja vēlētāju reģistrā nav atzīmes, ka vēlētājs jau nobalsojis, komisijas loceklis vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja dalību vēlēšanās un balsotāju saraksta veidlapā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par vēlēšanu aploksnes un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju saņemšanu. Komisijas loceklis aizklāj citu vēlētāju datus balsotāju sarakstā.
 3. Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme, ka vēlētājs jau nobalsojis, taču viņš to noliedz, iecirkņa komisija nekavējoties nosūta vēlētāju reģistrā šī vēlētāja dalības atcelšanas pieprasījumu tā iecirkņa komisijai, kurā vēlētājs pēc vēlētāju reģistra ziņām balsojis (turpmāk – otra komisija). Tūlīt pēc pieprasījuma nosūtīšanas iecirkņa komisija informē otru komisiju par pieprasījumu. Otra komisija noskaidro, vai tās iecirkņa balsotāju sarakstā ir vēlētāja paraksts. Ja paraksta nav, otra komisija apstiprina dalības atcelšanas pieprasījumu, un vēlētājs var balsot. Ja paraksts ir, otra komisija noraida dalības atcelšanas pieprasījumu, un iecirkņa komisija vēlētājam balsošanu atsaka.
 4. Katru reizi, kad pabeigta balsotāju saraksta lapas aizpildīšana, komisija pārbauda, vai vēlētāju parakstu skaits balsotāju sarakstos sakrīt ar vēlētāju reģistrā atzīmēto balsotāju skaitu:
  1. ja vēlētāju reģistrā atzīmēts vairāk balsotāju, komisija atrod, kurš nav parakstījies balsotāju sarakstā, un lūdz Centrālo vēlēšanu komisiju atcelt šī vēlētāja dalības atzīmi vēlētāju reģistrā;
  2. ja vēlētāju reģistrā atzīmēts mazāk balsotāju, komisija vēlētāju reģistrā atrod, kuru vēlētāju dati iecirknī skatīti, bet dalība vēlēšanās nav atzīmēta. Pēc tam komisija pārbauda, vai balsotāju sarakstos ir šo vēlētāju paraksti, un atzīmē vēlētāju reģistrā to vēlētāju dalību, kuri parakstījušies balsotāju sarakstos;
  3. ja komisija nespēj novērst nesakritību starp vēlētāju parakstu skaitu balsotāju sarakstos un vēlētāju reģistrā atzīmēto balsotāju skaitu vai ir pamats domāt, ka nesakritības cēlonis var nebūt atsevišķa neuzmanības kļūda, komisija par to ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai.

IX. Reģistrācijas aplokšņu izmantošana

 1. Ja nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās, komisija:
  1. par to nekavējoties ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  2. reģistrē vēlētāju atsevišķā balsotāju sarakstā balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm, vēlētājam papildus pārējiem vēlēšanu materiāliem (37. punkts) izsniedz reģistrācijas aploksni, uz kuras komisija norāda vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm (veidots no balsotāju saraksta lapas numura un vēlētāja kārtas numura šajā lapā, piemēram, 9/24). Pēc tam, kad vēlētājs 40. un 41. punkta kārtībā savu izvēli ir izdarījis, viņš aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, to aizlīmē un nodod komisijas loceklim, kas uzrauga vēlēšanu kasti, kurš reģistrācijas aploksni apzīmogo ar komisijas zīmogu un iemet vēlēšanu kastē.
 2. Kad atkal iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos vēlēšanās, tam norīkoti komisijas locekļi, netraucējot balsošanas norisi, pēc balsotāju sarakstiem balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm pārbauda ziņas par nobalsojušajiem vēlētāju reģistrā. Vēlētāju reģistrā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un balsotāju sarakstos balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm atzīmē, vai personas balss līdzskaitāma: balsotāju saraksta labā apmalē pie vēlētāja paraksta ieraksta burtu "D", ja balss līdzskaitāma, un burtu "N", ja nav līdzskaitāma.

X. Vēlēšanu materiālu izsniegšana

 1. Katrs vēlētājs parakstās par vēlēšanu materiālu saņemšanu balsotāju sarakstā un pēc tam saņem no komisijas vēlēšanu zīmju komplektu un vēlēšanu aploksni, kura apzīmogota ar attiecīgās komisijas zīmogu.
 2. Kopā ar vēlētāju, kurš fizisku trūkumu dēļ pats nevar izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties balsotāju sarakstā, tiek ielaista persona, kurai vēlētājs uzticas.
 3. Šādā gadījumā:
  1. komisija žurnālā ieraksta attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja tā nav — personu apliecinošā dokumenta nosaukumu un numuru), kā arī vēlētāja vārdu, uzvārdu un kārtas numuru balsotāju sarakstā (veidots no balsotāju saraksta lapas numura un vēlētāja kārtas numura šajā lapā, piemēram, 9/24), kura vietā attiecīgā persona izdara atzīmes vai parakstās;
  2. uzticības persona drīkst būt attiecīgās komisijas loceklis, ja tā ir apmācīta Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā un rakstveidā apliecinājusi, ka neietekmēs un neizpaudīs vēlētāja balsojumu;
  3. pēc vēlētāja norādījumiem uzticības persona parakstās balsotāju sarakstā, kā arī izdara atzīmes vēlēšanu zīmē.

XI. Balsošana

 1. Atsevišķā balsošanas nodalījumā vai aiz aizslietņa vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidāta vārdam un uzvārdam  atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi "+", ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 2. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.
 3. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi ir sabojājis, komisija viņam izsniedz jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un atzīmē to balsotāju sarakstā rindā "Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu", norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jauna vēlēšanu zīmju komplekta saņemšanu. Iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā. Atsevišķu vēlēšanu zīmju izsniegšana ir aizliegta.
 4. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, komisija viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē to balsotāju sarakstā rindā "Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu", norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojātā vēlēšanu aploksne nododama iecirkņa komisijai. Atkārtoti izsniegtu vēlēšanu aplokšņu kopskaits ierakstāms žurnālā.
 5. Kad vēlētājs izdarījis savu izvēli, vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš komisijas locekļa klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 6. Izejot no vēlēšanu iecirkņa, vēlētājs pēc savas izvēles pāri palikušās vēlēšanu zīmes var ņemt līdzi vai atstāt pie izejas no vēlēšanu telpām tam paredzētajā vietā (16.11. punkts), vai paņemt jebkuru vēlēšanu zīmi.

XII. Sūdzības

 1. Sūdzības par vēlēšanu norisi vēlētāji var iesniegt komisijas priekšsēdētājam. Jebkura sūdzība par vēlēšanu norisi nekavējoties jāizskata, un jādod atbilde sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības un atbildes saturs jāieraksta žurnālā. Ja sūdzības iesniedzēju atbilde neapmierina, komisijas priekšsēdētājs viņu informē par tiesībām apstrīdēt komisijas rīcību Centrālajā vēlēšanu komisijā.

XIII. Noslēguma jautājumi

Ar šīs instrukcijas spēkā stāšanos spēku zaudē ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 24. aprīļa lēmumu Nr. 42 apstiprinātā instrukcija “Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbība ārvalstīs Eiropas Parlamenta vēlēšanās”.

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                               Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                                      Ritvars Eglājs

 

 

* DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU