Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 50

Rīgā, 2021. gada 15. septembrī

Par iniciatīvas grupas reģistrēšanu

2021. gada 8. septembrī biedrība “VARU LATVIJAS TAUTAI”, reģ. Nr. 40008239930, juridiskā adrese: Daugavas iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, (turpmāk – Iesniedzējs) iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu Saeimas atsaukšanai.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija 10 dienu laikā pēc iniciatīvas grupas iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupu, ja tā atbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām un ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu;
  2. atteikt iniciatīvas grupas reģistrāciju, ja tā neatbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām, vai ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Centrālā vēlēšanu komisija ir konstatējusi, ka Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas prasībām, proti, Iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība.

Centrālajai vēlēšanu komisijai jānosaka, vai dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Latvijas Republikas Satversmes 14. pantā noteikts, ka “tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas, gadupirms Saeimas pilnvaru beigām, Valsts Prezidenta pilnvaru pēdējo sešu mēnešu laikā, kā arī agrāk par sešiem mēnešiem pēc iepriekšējās tautas nobalsošanas par Saeimas atsaukšanu”. Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesnieguma iesniegšanas dienā – 2021. gada 8. septembrī – nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

2020. gada 28. decembrī Centrālā vēlēšanu komisija ar lēmumu Nr. 46 ir reģistrējusi iniciatīvas grupu – politisko partiju apvienību “Jaunā Saskaņa” – parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu. Ierosinājumam piešķirts iniciatīvas numurs 20201228 – 046. Atbilstoši Satversmes 14. pantam parakstu vākšana par šo tautas nobalsošanas ierosinājumu beigsies 2021. gada 31. oktobrī.

Iesniedzējs lūdz iniciatīvas grupu reģistrēt, pievienojot to jau reģistrētajai iniciatīvai Nr.20201228-046 par parakstu vākšanu par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešās daļas 1.punktu Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

reģistrēt iniciatīvas grupu – biedrību “VARU LATVIJAS TAUTAI” – parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu, pievienojot to 2020. gada 28. decembrī reģistrētajai iniciatīvai nr. 20201228 – 046 ar parakstu vākšanas termiņu līdz 2021. gada 31. oktobrim.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV – 1007).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs