Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

LĒMUMS

Nr. 71

Rīgā, 2022.gada 1. septembrī

Par M. Dribas svītrošanu no 14. Saeimas deputātu kandidātu saraksta

2022. gada 1. augustā Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja politiskās partijas “Tautas varas spēks” deputātu kandidātu sarakstus 14. Saeimas vēlēšanām.

Lai konstatētu, vai pieteiktie kandidāti atbilst Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 4. panta prasībām un uz viņiem neattiecas likuma 5. pantā minētie ierobežojumi, Centrālā vēlēšanu komisija nosūtīja kandidātu sarakstus likuma 13. panta trešajā daļā noteiktajām kompetentajām institūcijām.

Iepazinusies un izvērtējusi 2022. gada 11. augusta Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstulē Nr. 14-10-4/7237/22 ietvertās ziņas par Sodu reģistrā esošo informāciju, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka uz politiskās partijas “Tautas varas spēks” deputāta kandidātu Mārtiņu Dribu attiecas Saeimas vēlēšanu likuma 5. panta 3.punktā minētais ierobežojums.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, saskaņā ar likuma 5. panta 3. punktu, 13. panta otrās daļas 1.punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 3. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

svītrot Mārtiņu Dribu no politiskās partijas “Tautas varas spēks” deputātu kandidātu saraksta Kurzemes vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs