Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.74

Rīgā, 2019. gada 31. oktobrī

Par atteikumu reģistrēt iniciatīvas grupu

 

2019. gada 25. oktobrī biedrība “Varu Latvijas Tautai”, reģ. Nr. 40008239930, juridiskā adrese: Daugavas iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167, (turpmāk – Iesniedzējs) iesniedza Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par Saeimas atsaukšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2019. gada 31. oktobra sēdē Iesniedzēja pārstāvis uzturēja lūgumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu, uzsverot, ka iesniegumā lūgts iniciatīvas grupu reģistrēt ar šā gada 6. novembri.

Izvērtējusi Iesniedzēja iesniegumu un uzklausījusi Iesniedzēja pārstāvja viedokli, Centrālā vēlēšanu komisija

konstatē:

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija 10 dienu laikā pēc iniciatīvas grupas iesnieguma saņemšanas pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt iniciatīvas grupu, ja tā atbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām un, ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu;
  2. atteikt iniciatīvas grupas reģistrāciju, ja tā neatbilst šā likuma 23. panta otrās daļas prasībām, vai ja dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Centrālā vēlēšanu komisija ir konstatējusi, ka Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas prasībām, proti, Iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība.

Centrālajai vēlēšanu komisijai jānosaka, vai dienā, kad iesniegts iesniegums par reģistrāciju, nav iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Latvijas Republikas Satversmes 14. pantā noteikts, ka „tiesības ierosināt tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu nevar izmantot gadu pēc Saeimas sanākšanas”. Iesniedzēja iesniegums Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts 2019. gada 25. oktobrī. Saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 12. pantu jaunievēlētā Saeima sanāk uz pirmo sēdi novembra mēneša pirmajā otrdienā, kad arī izbeidzas iepriekšējās Saeimas pilnvaras. Attiecīgi 13. Saeima uz pirmo sēdi sanāca 2018. gada 6. novembrī. Tādējādi dienā, kad Iesniedzējs iesniedza iesniegumu par reģistrāciju, ir iestājies Satversmes 14. pantā noteiktais termiņš, kad nevar ierosināt Saeimas atlaišanu.

Termiņš, kad var iesniegt iesniegumu par iniciatīvas grupas reģistrēšanu ar mērķi organizēt parakstu vākšanu tautas nobalsošanas ierosināšanai par 13. Saeimas atsaukšanu, sākas 2019. gada 7. novembrī.

Ievērojot augstāk minēto, pamatojoties uz Latvijas Republikas Satversmes 12. un 14. pantu un likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 25.6 panta trešās daļas 2. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

atteikt iniciatīvas grupas - biedrības “Varu Latvijas Tautai” reģistrāciju parakstu vākšanai par ierosinājumu rīkot tautas nobalsošanu par Saeimas atsaukšanu.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu namā (Baldones iela 1A, Rīga, LV – 1007).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs