Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 13

Rīgā, 2018. gada 14.maijā

Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu

“Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

2018. gada 21. aprīlī biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”, reģ. Nr. 40008218958, adrese: Rīga, Graudu iela 68A (turpmāk – Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

  1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
  2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

  1. vai Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas jēdzienam “iniciatīvas grupa”;
  2. vai iesniegtais likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi biedrība „Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 2. punktu, iniciatīvas grupa var būt Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Iesniegumam ir pievienots likumprojekts. Centrālā vēlēšanu komisija ir iepazinusies ar biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” dibināšanu un reģistrāciju apliecinošiem dokumentiem un konstatē, ka Iesniedzējsatbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektureģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

Iepazinusies ar likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka:

  1. likumprojekts ir identisks politiskās partijas “No sirds Latvijai” iesniegtajam likumprojektam “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””, kuru Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2017. gada 21.aprīļa lēmumu Nr.12;
  2. likumprojekta ievaddaļa nav noformēta atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām – nav ietvertas norādes uz vēlāk pieņemto likuma grozījumu publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”;
  3. Pārējā daļā likumprojekta satura un formas atkārtota izvērtēšana nav nepieciešama, jo citu lietas faktisko vai tiesisko apstākļu maiņa nav konstatēta.

Pamatojoties uz likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 2.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

noteikt, ka Iesniedzējam līdz 2018. gada 21. maijam likumprojektā jānovērš konstatētais trūkums.

Šo lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV – 1511).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs