Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 14

Rīgā, 2018. gada 14. maijā

Par politiskās partijas “No sirds Latvijai” iesniegto likumprojektu

“Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””

2018. gada 23. aprīlī politiskā partija “No sirds Latvijai”, reģ. Nr. 40008224136, adrese: Aldaru iela 10–3, Rīga, LV – 1050 (turpmāk – Iesniedzējs), Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” (turpmāk – likumprojekts) (pielikumā).

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

  1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
  2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

  1. vai Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta otrās daļas jēdzienam “iniciatīvas grupa”;
  2. vai iesniegtais likumprojekts pēc formas vai satura ir pilnībā izstrādāts.

Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt likumprojektu parakstu vākšanai iesniegusi partija “No sirds Latvijai”. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 1.punktu iniciatīvas grupa var būt politiskā partija vai politisko partiju apvienība. Pārbaudīts, ka Iesniedzējs ir likumā noteiktā kārtībā reģistrēta politiskā partija. Tādējādi Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt likumprojektu reģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.

Iepazinusies ar iesniegumam pievienoto likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojekts no politiskās partijas “No sirds Latvijai” iesniegtā likumprojekta “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””, kuru Centrālā vēlēšanu komisija reģistrēja ar 2017. gada 21. aprīļa lēmumu Nr.12, atšķiras tikai ar to, ka tā ievaddaļa ir papildināta ar norādi uz vēlāk pieņemto likuma grozījumu publikācijām oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Citu lietas faktisko vai tiesisko apstākļu maiņa nav konstatēta. Līdz ar to likumprojekta atkārtota izvērtēšana pēc satura un formas nav nepieciešama. Ievērojot Administratīvā procesa likuma 6. pantā noteikto, ka, pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem lietas apstākļiem, iestāde pieņem vienādus lēmumus, likumprojekts reģistrējams.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 1. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

  1. reģistrēt politiskās partijas “No sirds Latvijai” 2018. gada 23. aprīlī iesniegto likumprojektu “Grozījums likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli””.
  2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20180514 – 014.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs