Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr.16

Rīgā, 2017. gada 13. maijā

Par Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības “Par neatkarīgu Latviju!”

kandidātu saraksta iesniedzēja pieteikumu

2017. gada 12. maijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Vislatvijas Sociāldemokrātu kustības “Par neatkarīgu Latviju!” Rīgas domes deputātu kandidātu saraksta (turpmāk – kandidātu saraksts) iesniedzēja J. K. (turpmāk – iesniedzējs) pieteikums.

Pieteikumā lūgts: 1) atcelt Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2017. gada 9. maija lēmumu par I.V. svītrošanu no kandidātu saraksta, pamatojot, ka kandidāte, sodīta ar naudas sodu, to ir nomaksājusi, rezultātā sodāmība ir dzēsta; 2) atcelt 2017. gada 10. maija lēmumu par P. S. un A. A. svītrošanu no kandidātu saraksta, uzskatot, ka arī Latvijas nepilsoņiem jādod tiesības kandidēt pašvaldību vēlēšanās.

Izskatījusi pieteikumu un lietas materiālus, noklausījusies iesniedzēja viedokli un Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē:

  1. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2017. gada 9. maija lēmums (sēdes protokola Nr. 37) par I. V. svītrošanu no kandidātu saraksta ir pieņemts saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 22. panta otrās daļas 1. punkta “b” apakšpunktu un trešās daļas 4.punktu, jo uz I. V. attiecas likuma 9.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktais ierobežojums, ko apliecina Iekšlietu ministrijas Informācijas centra izziņa.
  2. Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2017. gada 10. maija lēmums (sēdes protokola Nr. 38) par P. S. un A. A. svītrošanu no kandidātu saraksta ir pieņemts saskaņā ar likuma 22. panta otrās daļas 1. punkta “a” apakšpunktu un trešās daļas 1.punktu, jo P. S. un A. A. neatbilst likuma 8.panta pirmās daļas nosacījumiem, ko apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 22.1 pantu Centrālā vēlēšanu komisija

NOLEMJ:

Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijas 2017. gada 9. maija lēmumu (sēdes protokola Nr. 37) un 2017. gada 10. maija lēmumu (sēdes protokola Nr. 38) atstāt spēkā un iesniedzēja pieteikumu noraidīt.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs