Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 2

Rīgā, 2022. gada 24. janvārī

Par likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

 1. 2021. gada 13. decembrī biedrība “Brīvību tautai”, reģ. Nr. 40008309890, adrese: Kandavas iela 29A – 86, Rīga, LV-1083 (turpmāk – Iesniedzējs), Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu, likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” un tā anotāciju. 2022.gada 6. janvārī Iesniedzējs Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza precizētu likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” (turpmāk – Likumprojekts) (Likumprojekts un anotācija šā lēmuma pielikumā).
 2. Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

   Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:
   1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
   2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.
 3. Iesniegumu ar lūgumu reģistrēt parakstu vākšanai Likumprojektu iesniegusi biedrība “Brīvību tautai”. Atbilstoši likumaPar tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas 2. punktam iniciatīvas grupa var būt Biedrību un nodibinājumu likumānoteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Konstatēts, ka Iesniedzējs ir Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajā kārtībā izveidota un reģistrēta ne mazāk kā 10 vēlētāju izveidota biedrība. Līdz ar to Iesniedzējs atbilst likuma prasībām un ir tiesīgs iesniegt Likumprojektu reģistrācijai ar mērķi uzsākt parakstu vākšanu.
 4. Iepazinusies ar Likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka tas pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

 1. Reģistrēt biedrības “Brīvību tautai” iesniegto likumprojektu “Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
 2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20220124-002.

Pielikumā:

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs