Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 22

Rīgā, 2017. gada 9.jūnijā

Par partijas “No sirds Latvijai” kandidātu saraksta iesniedzēja Olaines novada domes vēlēšanām A. V. iesniegumu

2017.gada 8.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts partijas “No sirds Latvijai” kandidātu saraksta iesniedzēja Olaines novada domes vēlēšanām A. V.(turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūdz atzīt par spēkā neesošiem 2017.gada 3.jūnijā notikušo Olaines novada domes vēlēšanu rezultātus.

Iesniegumā iesniedzējs savu prasījumu pamato ar to, ka atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.panta otrajai daļai pašvaldībai bija jāpublicē kandidātu saraksti pašvaldības izdotajā sarakstā, bet, ja tāda nav – citā vietējā laikrakstā. Kā arī kandidātu saraksti ir jāizliek domes ēkā un vēlēšanu iecirkņos. Savukārt likuma 23.panta trešā daļa nosaka, ka kandidātu saraksti ir jāizliek domes ēkā un vēlēšanu iecirkņos 5 dienas pirms vēlēšanu dienas. Likumā ir secīgi noteiktas darbības. No sākuma kandidātu saraksti esot publicējami laikrakstā un pēc tam izvietojami vēlēšanu iecirkņos. “Olaines domes vēstīs” kandidātu saraksti esot publicēti 01.06.2017. Iesniedzējs uzskata, ka nav tikusi ievērota likumā noteiktā procedūra, objektīvi neesot iespējams noteikt, vai pārkāpums radījis ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem, tāpēc vēlēšanu rezultāti kopumā esot atzīstami par iegūtiem pārkāpjot procedūru un tāpēc spēkā neesošiem.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 9.jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem.

Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, uzklausot iesniedzēja sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzēja prasījums nav pamatots.

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 23.panta otrā daļa nenosaka konkrētu termiņu, kurā kandidātu saraksti publicējami pašvaldības izdotajā laikrakstā (vai citā vietējā laikrakstā). Laba prakse būtu, ja tas tiktu izdarīts vēl pirms sākusies iepriekšējā balsošana. Tomēr, arī tad, ja Olaines novada dome publicējusi pašvaldību vēlēšanām reģistrētos kandidātu sarakstus tikai 2017.gada 1.jūnijā, Centrālā vēlēšanu komisija nesaskata šajā apstāklī likuma pārkāpumu, kas ietekmējis vēlēšanu rezultātus un būtu par pamatu to atcelšanai. Centrālajā vēlēšanu komisijā nav saņemta neviena sūdzība par to, ka vēlētājiem būtu liegta iespēja iepazīties ar pašvaldību vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem. Kandidātu sarakstu nepublicēšana laikrakstā savlaicīgi nevar būt par pamatu vēlēšanu rezultātu atcelšanai. Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2006. gada 3.novembra spriedumā lietā Nr. SA – 5/2006, ir atzinis, ka “par vēlēšanu rezultātus ietekmējošu uzskatāms pārkāpums, ja ar to būtiski tiek ietekmēts vēlēšanu iznākums, proti, ja tiek konstatēts, ka vēlēšanu rezultāts neatspoguļo vēlētāju patieso (brīvo) gribu. Šāds pārkāpums arī atzīstams par būtisku, jo nozīmē brīvu vēlēšanu principa pārkāpumu.”

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt partijas “No sirds Latvijai” kandidātu saraksta iesniedzēja Olaines novada domes vēlēšanām A. V.iesniegumu par Olaines novada domes vēlēšanu rezultātiem.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs