Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 23

Rīgā, 2017. gada 12.jūnijā

Par kandidātu sarakstu iesniedzēju sūdzību par Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu

 1. 2017.gada 9.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta kandidātu saraksta “Latvijas Krievu savienība” iesniedzēja A.K., kandidātu saraksta “No sirds Latvijai” iesniedzēja A.S., kandidātu saraksta “Latgales partija”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, partija “Vienotība” iesniedzējas L.P., kandidātu saraksta Latvijas Reģionu apvienība, “Latvijas attīstībai”, politiskā partija “Alternative” iesniedzēja V.D. (turpmāk – iesniedzēji) 2017.gada 7.jūnija sūdzība, kurā lūgts:
  1. veikt Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņos no Nr. 241 līdz Nr.253 nodoto balsu pārskaitīšanu un atcelt vēlēšanu komisijas lēmumus par balsošanas protokolu apstiprināšanu šajos iecirkņos;
  2. atcelt Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas lēmumu par Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu;
  3. izsludināt Rēzeknes pilsētas domes atkārtotas vēlēšanas (turpmāk – sūdzība).
 2. Sūdzības iesniedzēji savu prasījumu pamato ar to, ka:
  1. dienu pirms vēlēšanām 2017. gada 2. jūnijā un vēlēšanu dienā 2017.gada 3.jūnijā konstatēts un fiksēts fakts, ka kādā veikalā turpināja atrasties (nebija noņemti) Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli;
  2. vairāki novērotāji esot liecinājuši, ka 247., 249. un 253. vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas dienās pirms iecirkņa darba uzsākšanas un pēc iecirkņa slēgšanas novērotājiem tikusi liegta iespēja iepazīties ar vēlēšanu kastes glabāšanas vietu starp iecirkņu darba laikiem. Atsevišķos iecirkņos (247., 249., 244. un 253.) telpas, kur glabājas vēlēšanu kaste, starp iecirkņu darba laikiem neesot bijušas plombētas;
  3. vairākas personas esot novērojušas un apliecinājušas, ka Rēzeknē vēlēšanu dienā esot notikusi balsu pirkšana;
  4. divi vēlēšanu novērotāji liecinot, ka balsu skaitīšana 247. un 253. vēlēšanu iecirknī neesot notikusi atbilstoši Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 40. panta piektajai daļai, kas noteic, ka “domstarpības par vēlēšanu zīmju derīgumu vēlēšanu iecirkņa komisija izšķir ar balsu vairākumu. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss”;
  5. novērotājs 242.vēlēšanu iecirknī apliecinot, ka balsu skaitīšanas brīdī noticis gadījums, kas tieši ietekmējot Rēzeknes domes deputātu vietu sadalījumu starp politiskajām partijām un politisko partiju apvienībām. Pēc balsošanas zīmju saskaitīšanas novērotājiem ticis paziņots rezultāts, kurš novērotājam licies nepatiess, tāpēc lūdzis vēlreiz pārskaitīt vēlēšanu zīmes. Vēlēšanu komisija to izdarījusi, un rezultāts atšķīries gandrīz par 20%, kas bijis fiksēts protokolā kā matemātiskā kļūda;
  6. Sociāldemokrātiskās partijas “Saskaņa” priekšvēlēšanu materiālos esot ietvertas viltus ziņas, kuras varējušas prettiesiski iespaidot vēlētāju izvēli;
  7. iesniedzēju pārstāvim kancelejas vadītāja esot atteikusies izsniegt balsu skaitīšanas protokolus un vēlēšanu komisijas lēmumu par vēlēšanu rezultātu apstiprināšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 12.jūnija sēdē iesniedzēju pārstāvis V.D. sūdzību uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem.

 1. Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas pārstāve Margarita Voiciša sūdzību neatzina, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas 12.06.2017. paskaidrojumu. Paskaidrojumā norādīts, ka:
  1. katrā iepriekšējās balsošanas dienā vēlēšanu iecirkņos komisijas un novērotāju klātbūtnē tika pārbaudītas vēlēšanu kastes. Atverot iecirkni, tika pārbaudītas plombas uz vēlēšanu kastēm, novērotāji fotografējuši plombas un to numurus. Beidzoties iecirkņa darba laikam, plombas atkārtoti tikušas pārbaudītas un visas šīs darbības tika atspoguļotas vēlēšanu gaitas žurnālos. Ja būtu kādi starpgadījumi ar novērotājiem vai bojātas, noņemtas plombas, šie fakti būtu atspoguļoti vēlēšanu gaitas žurnālos, bet šādi fakti nav tikuši konstatēti. Vēlēšanu kastes un citi vēlēšanu materiāli, tiek glabāti slēgtās telpās (iecirkņos);
  2. sūdzībā minētajam, ka 253. un 247. vēlēšanu iecirknī balsu skaitīšana notikusi neatbilstoši likumam, arī nav pamata, jo domstarpības nav bijušas, ko pierāda arī vēlēšanu gaitas žurnāli;
  3. apgalvojums, ka 242.vēlēšanu iecirknī notikusi balsu skaitīšana, kas varēja ietekmēt vēlēšanu rezultātus, jo kad novērotājs lūdzis vēlreiz pārskaitīt vēlēšanu zīmes, rezultāts atšķīries gandrīz par 20%, neatbilst patiesībai. 242.vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja informējusi, ka balsu skaitīšana notikusi novērotāju klātbūtnē, pēc aplokšņu atvēršanas visas zīmes pārskaitītas divas reizes un saliktas pa kandidātu sarakstiem. Komisijas locekļi saukuši zīmju skaitu un priekšsēdētāja to ierakstījusi melnrakstā, lai pārliecinātos par derīgo zīmju kopskaitu un tālāk to nodotu iecirkņa komisijas sekretārei ievadīšanai protokolā. Zīmju kopskaits pa sarakstiem precīzi sakritis ar kopējo derīgo zīmju skaitu iecirknī, ko novērotāji ierakstījuši savās piezīmēs. Nekādu aizrādījumu vai lūguma atkārtoti pārskaitīt nav bijis. Novērotājs V.S. vienīgi lūdzis vēlreiz nosaukt rezultātus pa partijām, kas viņam arī tikuši nosaukti un bijuši identiski gan ar pirmajā reizē nosauktajiem, gan ievadītajiem protokolā;
  4. vēlēšanu komisija ievērojusi visas likumā paredzētās personu tiesības iepazīties ar vēlēšanu protokoliem. Iesniedzēju pārstāvim ticis telefoniski paziņots par iespēju iepazīties ar dokumentiem, tomēr viņš nav ieradies;
  5. nav tiesiska pamata norādīt, ka vēlēšanas Rēzeknē notika, pārkāpjot normatīvos aktus, nav nekāda tiesiska pamata norādīt, ka sūdzībā minētais ir pārkāpumi, īpaši, kas varējuši ietekmēt vēlēšanu rezultātus.
 2. Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas 12.06.2017. paskaidrojumu, pārbaudījusi ierakstus visu Rēzeknes pilsētas vēlēšanu iecirkņu gaitas žurnālos 2017.gada pašvaldību vēlēšanām un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka sūdzība nav pamatota un iesniedzēju argumenti nav guvuši apstiprinājumu:
  1. 247., 249., 244. un 253. vēlēšanu iecirkņa komisijas ir ievērojušas Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (turpmāk – likums) un Centrālās vēlēšanu komisijas 27.01.2017. ar lēmumu Nr. 3 apstiprinātās Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas republikas pilsētas domes vēlēšanās noteiktās prasības par vēlēšanu kastu drošību – to noplombēšanu, plombju pārbaudi, glabāšanu. Telpas, kur glabājas vēlēšanu kaste, nav pienākuma plombēt vai aizzīmogot. Likuma 34.panta otrā daļa nosaka, ka vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs atbild par vēlēšanu dokumentu, materiālu un komisijai nodotās mantas uzraudzību un glabāšanu;
  2. sūdzībā minētais par likuma 40. panta piektajai daļai neatbilstošu balsu skaitīšanu 247. un 253. vēlēšanu iecirknī nav guvis apstiprinājumu, vēlēšanu gaitas žurnāli to neapliecina. Arī apgalvojums, ka 242.vēlēšanu iecirknī notikusi balsu skaitīšana, kas varēja ietekmēt vēlēšanu rezultātus, jo, kad novērotājs lūdzis vēlreiz pārskaitīt vēlēšanu zīmes, rezultāts atšķīries gandrīz par 20%, neatbilst patiesībai, ko apliecina Rēzeknes pilsētas vēlēšanu komisijas paskaidrojumā minētais un vēlēšanu gaitas žurnāls. Arī iesniedzēju pārstāvis Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē apstiprināja, ka iesniedzēju novērotājiem balsu skaitīšanas laikā vēlēšanu iecirkņos nosauktie skaitīšanas rezultāti neatšķīrās no Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā publicētajiem;
  3. Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka iesniedzējiem nav bijušas liegtas tiesības likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar vēlēšanu protokoliem. Ja arī šajā jautājumā ir bijušas domstarpības, tas nav par pamatu apšaubīt Rēzeknes pilsētas domes vēlēšanu rezultātus.

Šā lēmuma 2.1., 2.3., 2.6.punktā minēto argumentu izskatīšana nav Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt kandidātu saraksta “Latvijas Krievu savienība” iesniedzēja A.K., kandidātu saraksta “No sirds Latvijai” iesniedzēja A. S. kandidātu saraksta “Latgales partija”, Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, partija “Vienotība” iesniedzējas L.P., kandidātu saraksta Latvijas Reģionu apvienība, “Latvijas attīstībai”, politiskā partija “Alternative” iesniedzēja V.D. sūdzību.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs