Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 24

Rīgā, 2017. gada 15.jūnijā

Par Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidātu saraksta iesniedzēja Olaines novadā O.G. sūdzību

2017.gada 12.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemta Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta iesniedzēja Olaines novada domes vēlēšanām O.G. (turpmāk – iesniedzējs) sūdzība par 2017.gada vēlēšanu norisi Olaines novadā ar prasību rīkot atkārtotas 2017.gada pašvaldības vēlēšanas Olaines novadā. Sūdzībā tiek prasīts:

  1. “izteikt publisku nosodījumu Olaines novada domei par vēlēšanu tiesību kavēšanu prettiesiskā veidā lielā apmērā.
  2. nekavējoši nomainīt 4 Olaines novada vēlēšanu komisijas locekļus – divkrēsļus, kuri nepienācīgi pildījuši savus pienākumus faktiska interešu konflikta dēļ – Skaidrīti Ritumu, Sandru Straumi, Ritmu Andersoni, Silviju Garozu;
  3. nekavējoši izveidot vēlēšanu iecirkni t.s. Jāņupes anklāvā;
  4. anulēt 2017.gada vēlēšanu rezultātus Olaines novadā, jo tie neatbilst vēlētāju patiesajai gribai un rīkot atkārtotas, šoreiz brīvas vēlēšanas.

Iesniedzējs savu prasījumu pamato, norādot, ka Olaines domē esot veikta prettiesiska rīcība, pozīcijas partijai LSDSP izmantojot domes administratīvos resursus, nepubliskojot un nepublicējot (jaunos un tādējādi sabiedrībai objektīvi mazāk zināmos) kandidātu sarakstus oficiālajā laikrakstā, oficiālajā mājaslapā, oficiālajos stendos. Oficiālajā domes laikrakstā programmas un kandidātu saraksti esot publicēti 2.jūnijā, oficiālajā mājaslapā vispār neesot tikuši publicēti. Novada teritorijā esot bijuši vienīgi saraksti atsevišķos stendos, bet bez programmām, iesniedzēja ieskatā tādā veidā liedzot vēlētājiem iegūt objektīvu ar likumu garantētu minimālo informāciju par kandidātu sarakstiem un to programmām. Bez tam sūdzībā tiek izteiktas pretenzijas pret Olaines novada domes vēlēšanu komisijas darbību, norādot, ka tajā strādā 4 Olaines novada domes darbinieki, kuri darbojoties sociāldemokrātu interesēs un cenšoties izslēgt viņu konkurentus. Tādējādi šie komisijas locekļi faktiski esot interešu konfliktā.

Sūdzībā arī norādīts, ka “Jāņupes anklāva” iedzīvotājiem neesot ticis nodrošināts transports, nav bijusi pieejama informācija par kandidātiem un programmām. Iesniedzējs uzskata, ka tas izskaidro zemo aktivitāti attiecīgajos iecirkņos un šo ciemu iedzīvotāji tikuši diskriminēti. Zemā aktivitāte esot arī tāpēc, ka “Jāņupes anklāvā” nav izveidots vēlēšanu iecirknis.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 15.jūnija sēdē iesniedzējs sūdzību uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem.

Olaines novada pašvaldības pārstāve Inese Čepule sūdzību neatzina uz Olaines novada pašvaldības 14.06.2017. vēstulē Nr. 1.12./2478 sniegto paskaidrojumu (turpmāk – paskaidrojums) pamata, papildus arī informēja, ka Jāņupes ciemā (nevis “anklāvā”) nav tādu objektu, kur būtu iespējams izvietot vēlēšanu iecirkni.

Paskaidrojumā norādīts, ka izdevumā “Olaines Domes Vēstis” 2017.gada maija numurā (www.olaine.lv) ir publicēti Olaines novada vēlēšanu kandidātu saraksti un programmas, izdevums izdots 31.05.2017. Izdevumu saņemot tie iedzīvotāji, kuri šo pakalpojumu ir pieteikuši, pārējiem esot iespēja ar to iepazīties pašvaldības mājas lapā vai paņemt sabiedriskās vietās. Kandidātu saraksti un programmas, izmantojot datorprogrammu, tiek nosūtītas Centrālajai vēlēšanu komisijai. Kandidātu saraksti 03.05.2017. publicēti pašvaldības mājas lapā, norādot saiti uz Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapu, kur var iepazīties arī ar programmām un statistiku. 26.05.2017. kandidātu saraksti nosūtīti visiem vēlēšanu iecirkņiem izvietošanai novada pašvaldības ēkā un visos pašvaldībā esošajos vēlēšanu iecirkņos saskaņā ar Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 23.panta ceturtajā daļā noteikto. Paskaidrojumā uzsvērts, ka likums neparedz uz katra stenda izvietot kandidātu sarakstu programmas. Tāpat izteikts viedoklis, ka likumdevējs ir vispārīgi paredzējis pienākumu reģistrētos kandidātu sarakstus publicēt pašvaldības izdotajā laikrakstā, apzinoties, ka katram izdevumam ir savs izdošanas laiks.

Kas attiecas uz iesniedzēja vērsto kritiku pret Olaines novada domes vēlēšanu komisijas locekļiem, dome norāda, ka ir ievēlējusi komisijā tieši šīs personas, atzīstot par zinošām un darba spējīgām. Dome ievēro Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 21.panta pirmo daļu, kas paredz, ka pienākumu pildīšanas laikā vēlēšanu komisijas locekļi atbrīvojami no pienākumiem savā pamatdarba vietā, saglabājot viņu amatu (darbavietu).

Attiecībā uz Jāņupes ciema vēlētāju iespējām nokļūt vēlēšanu iecirknī, dome paskaidro, ka pašvaldība nodrošina regulāru satiksmes bezmaksas autobusu uz Jāņupes ciemu. Arī vēlēšanu dienā tas ticis nodrošināts. Nav pamata izveidot vēlēšanu iecirkni Jāņupes ciemā. Pamatojoties uz paskaidrojumā minēto, dome uzskata sūdzību par noraidāmu kā neatbilstošu un neadekvātu, melīgu, safabricētu un vēlēšanu komisijas locekļus un citu pašvaldības darbiniekus nomelnojošu bez juridiski likumīga pamatojuma prasīt sūdzībā minēto.

Sēdē Olaines novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Skaidrīte Rituma pievienojās pašvaldības pārstāvei, uzsverot, ka sūdzība ir apmelojoša un aizskaroša, ka vēlēšanu komisijas funkcijās neietilpst kandidātu sarakstu popularizēšana. Ne vēlēšanu, ne balsu skaitīšanas laikā pārkāpumi nav konstatēti, vēlēšanu rezultāti apstiprināti. Lūdza sūdzību noraidīt.

2017.gada 15.jūnija sēdē likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi sūdzību un tai pievienotos papildinājumus, uzklausot iesniedzēja un Olaines novada domes pārstāves un vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija nolēma, ka iesniedzēja prasījums nav pamatots.

Iesniedzējs nav sniedzis nevienu juridiski pamatotu argumentu, kā arī faktiskus pierādījumus sūdzībā izteiktajiem apgalvojumiem. Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē iesniedzējs apstiprināja, ka vēlēšanu novērotāji iecirkņos bija, pārkāpumi vēlēšanu un balsu skaitīšanas laikā nav konstatēti. Arī Centrālā vēlēšanu komisija konstatēja, ka likumā noteiktā kārtībā novērotāju sūdzības nav reģistrētas.

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 2006. gada 3.novembra spriedumā lietā Nr. SA – 5/2006, ir atzinis, ka “par vēlēšanu rezultātus ietekmējošu uzskatāms pārkāpums, ja ar to būtiski tiek ietekmēts vēlēšanu iznākums, proti, ja tiek konstatēts, ka vēlēšanu rezultāts neatspoguļo vēlētāju patieso (brīvo) gribu. Šāds pārkāpums arī atzīstams par būtisku, jo nozīmē brīvu vēlēšanu principa pārkāpumu.”

Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas ir tikušas publicētas un to pieejamība vēlētājiem nodrošināta likuma 23.panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā, kas nodrošināja vēlētāju tiesības iepazīties ar kandidātu sarakstiem un priekšvēlēšanu programmām.

Bez tam likuma 23.panta otrā daļa nenosaka konkrētu termiņu, kurā kandidātu saraksti publicējami pašvaldības izdotajā laikrakstā (vai citā vietējā laikrakstā). Centrālā vēlēšanu komisija uzskata, ka laba prakse būtu, ja tas tiktu izdarīts vēl pirms sākusies iepriekšējā balsošana. Tomēr, arī tad, ja Olaines novada dome publicējusi pašvaldību vēlēšanām reģistrētos kandidātu sarakstus vēlāk, šajā apstāklī nav saskatāms likuma pārkāpums, kas ietekmējis vēlēšanu rezultātus un būtu par pamatu to atcelšanai. Kandidātu sarakstu nepublicēšana laikrakstā savlaicīgi nevar būt par pamatu vēlēšanu rezultātu atcelšanai.

Pārējo iesniedzēja sūdzībā minēto argumentu izvērtēšana nav Centrālās vēlēšanu komisijas kompetencē.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt Olaines novada Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta iesniedzēja O.G. sūdzību.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs