Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Jūnijs

Lēmums

Nr. 25

Rīgā, 2013.gada 6.jūnijā

Par politiskās partijas „Tautas kontrole” Jūrmalas deputāta kandidāta Jāņa Kuzina iesniegumu

Centrālā vēlēšanu komisija, savas kompetences robežās, izvērtējot lietā esošos materiālus, sniegtos paskaidrojumus atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5.pantam, 6.panta 8.apakšpunktam, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 451.pantam, Administratīvā procesa likuma 81. pantam,

balsojot ar 9 balsīm par, nolemj:

noraidīt politiskās partijas „Tautas kontrole” Jūrmalas deputāta kandidāta Jāņa Kuzina iesniegumu par Jūrmalas domes vēlēšanu rezultātu atcelšanu. 

Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, un to var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 6, LV 1050, triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                      

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                               

Ritvars Eglājs