Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr.5

Rīgā,2019. gada 5. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

297.

Apes novada Sociālais dienests

Tirgus iela 5, Ape, Apes nov.

326.

Briežuciema pagasta tautas nams

"Gaismas", Grūšļeva, Briežuciema pag., Balvu nov.

327.

Krišjāņu tautas nams

Jaunatnes iela 2, Krišjāņi, Krišjāņu pag., Balvu nov

925.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”

"Bērnudārzs Pasaciņa", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

652.

Zvirgzdenes pagasta pārvalde

 

"Pagastmāja", Zvirgzdene, Zvirgzdenes pag., Ciblas nov.

451.

Galgauskas pagasta pārvalde

 

Skolas iela 5, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov.

391.

Pagasta padome

Annas iela 4, Melnbārži, Zosēnu pag., Jaunpiebalgas nov.

636.

Pagasta pārvaldes zāle

Bērnu iela 1, Goliševa, Goliševas pag., Kārsavas nov.

643.

Tautas nams

Liepu iela 19, Mērdzene, Mērdzenes pag., Kārsavas nov.

784.

Sporta un atpūtas centrs “Namiņš”

 

Zvaigžņu iela 7, Inciems, Krimuldas pag., Krimuldas nov.

698.

Lauberes pagasta pārvalde

 

Ozolu iela 3, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov.

730.

Audriņu kultūras nams

Piemiņas iela 9A, Audriņi, Audriņu pag., Rēzeknes nov.

608.

Korģenes pamatskola

Zītaru iela 3, Korģene, Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs