Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 6

Rīgā, 2013.gada 31.janvārī

 Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa slēgšanu un jauna vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

367.

Līvu bibliotēka

Zvārtas iela 6, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV 4101

368.

Amatas novada dome

Ausmas, Drabeši, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV 4101

369.

Amatas pagasta pārvalde

Ērgļu iela 1, Amatas pagasts, Amatas novads, LV 4141

378.

Nītaures pagasta pārvalde

Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pagasts, Amatas novads, LV 4112

383.

Skujenes pagasta pārvalde

Gaismas, Skujene, Skujenes pagasts, Amatas novads, LV 4143

649.

Pušmucovas tautas nams

Pušmucova, Pušmucovas pagasts, Ciblas novads, LV 5742

538.

Ķepovas Saietu nams

Pagastmāja, Neikšāni, Ķepovas pagasts, Dagdas novads, LV 5677

161.

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas iela 17, Daugavpils, LV 5401

185.

Daugavpils Centra vidusskola

Kandavas iela 17, Daugavpils, LV 5401

636.

Pagasta pārvaldes zāle

Aizgārša, Goliševa, Goliševas pagasts, Kārsavas novads, LV 5704

641.

Malnavas koledžas muižas korpuss

Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5750

642.

Dienas aprūpes centrs

Aprūpes centrs, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads, LV 5725

651.

Tautas nams

Liepu iela 1, Salnava, Salnavas pagasts, Kārsavas novads, LV 5740

539.

Piedrujas pagasta bibliotēka

Bibliotēka, Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, LV 5662

632.

Briģu pagasta tautas nams

Pašvaldība, Brigi, Briģu pagasts, Ludzas novads, LV 5707

635.

Cirmas pagasta pārvalde

Kantoris, Tutāni, Cirmas pagasts, Ludzas novads, LV 5735

637.

Isnaudas pagasta pārvalde

Vecparks, Martiši, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV 5701

638.

Istalsnas bibliotēka

Avīze, Istalsna, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV 5716

639.

Istras tautas nams

Pagastmāja, Vecslabada, Istras pagasts, Ludzas novads, LV 5748

644.

Nirzas tautas nams

Stādi, Nirza, Nirzas pagasts, Ludzas novads, LV 5729

645.

Ņukšu pagasta tautas nams

Nākotne, Ņukši, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, LV 5730

647.

Pildas tautas nams

Ilutas, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas novads, LV 5733

648.

Pureņu pagasta pārvalde

Kalmes, Kivdolova, Pureņu pagasts, Ludzas novads, LV 5745

650.

Rundēnu tautas nams

Bērnudārzs, Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads, LV 5739

935.

Skaņkalnes pagasta bibliotēka

Bērzu iela 2, Skaņkalne, Skaņkalnes pagasts, Mazsalacas novads, LV 4215

770.

Siguldas novada Kultūras centrs

Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150

771.

Siguldas novada Kultūras centrs

Pils iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150

774.

Mores pagasta pārvalde

Siguldas iela 11, More, Mores pagasts, Siguldas novads, LV 4111

776.

Allažu pagasta pārvalde

Birzes iela 4, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads, LV 2154

288.

Valles saieta nams

Valles saieta nams, Valle, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV 5106

355.

Skaistkalnes tautas nams

Skaistkalnes tautas nams, Kurmenes iela 1, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads, LV 3924

2. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

289.

Taurkalnes bibliotēka

Zemenīte, Taurkalne, Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV 5132

3. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

963.

Garkalnes vidusskola

Vidzemes šoseja 34, Garkalne, Garkalnes novads, LV 2137

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs