Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Jūlijs

LĒMUMS

Nr.71

Rīgā, 2014. gada 31.jūlijā

Par biedrības “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā” iesniegto likumprojektu “Par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu

2014.gada 19.jūnijā biedrība “Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā”, reģ. Nr. 40008218958, adrese: L. Paegles iela 13/15-1, Liepāja, LV – 3401,  (turpmāk – Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu un  likumprojektu “Par 2012.gada 8.novembra likuma “Grozījumi likumā “Likums par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (pielikumā). Iniciatīvas grupas iesniegumam pievienotas arī biedrības reģistrācijas apliecības, dibinātāju lēmuma un Uzņēmumu reģistra lēmuma kopija.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturto daļu Centrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, ka Centrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

  1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
  2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Šā panta sestā daļa paredz, ka Centrālā vēlēšanu komisija, lemjot par iniciatīvas grupas iesniegto likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, var pieprasīt šā jautājuma izlemšanai vajadzīgās ziņas, paskaidrojumus un atzinumus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī pieaicināt ekspertus.

Likumprojektu “Par 2012.gada 8.novembra likumu “Grozījumi likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”” atcelšanu” (turpmāk – Likumprojekts) Centrālā vēlēšanu komisija  ir nosūtījusi atzinuma sniegšanai Tieslietu ministrijai un Saeimas Juridiskajam  birojam.