Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.73

Rīgā, 2018. gada 2. oktobrī

Par Ē. Rozencveiga iesniegumu

 1. 2018. gada 7. augustā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegti politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” Saeimas deputātu kandidātu saraksti, kurus Centrālā vēlēšanu komisija Saeimas vēlēšanu likumā noteiktajā kārtībā pārbaudīja un reģistrēja 8. augustā. Politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” Rīgas vēlēšanu apgabala kandidātu sarakstā ar 8. kārtas numuru pieteikts Ēriks Rozencveigs (turpmāk – Iesniedzējs).
 2. 2018. gada 21. septembrī Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Iesniedzēja iesniegums ar lūgumu izslēgt viņu no kandidātu saraksta “Par Alternatīvu”, pamatojot lūgumu ar to, ka: “nedrīkstu zaudēt pašcieņu, piedaloties komandā, kurai nav pat priekšstata par Latvijas attīstībai nepieciešamo un kura atļaujās startēt TV pārraidē krekliņos ar svešvalsts prezidenta tēlu uz vēdera, kura visā nopietnībā pieprasa atjaunot Latvijā nāvessodu pēc vienlīmeņa tiesas sprieduma!? Citas programmatiskas nostādnes nav gadījies dzirdēt vai redzēt. Dīvaini, bet neesmu parakstījis nevienu no priekšvēlēšanu dokumentiem, tostarp arī 4000 - zīmju programmu.”
 3. 2018. gada 28. septembrī no politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” saņemts paskaidrojums, kurā cita starpā izteikts viedoklis, ka iesniegums noraidāms, ka Iesniedzējam “ir tiesības kandidēt, jo tam ir piekritis, arī jau sniedzis pirmās intervijas Latvijas Avīzei kā deputāta kandidāts no PPA Par Alternatīvu http://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-risinasiet-darbaspeka-trukuma-problemu-latvija nosūtot atbildes no sava epasta laikrakstam.”
 4. 2018. gada 28. septembra Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē Iesniedzējs iesniegumu uzturēja uz tajā minētajiem argumentiem. Politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” kandidātu saraksta iesniedzējs uz sēdi nebija ieradies. Komisija nolēma lēmuma pieņemšanu atlikt un uzaicināt uz nākamo sēdi kandidātu saraksta iesniedzēju. Uz 2018. gada 2. oktobra Centrālās vēlēšanu komisijas sēdi kandidātu saraksta iesniedzējs neieradās.
 5. Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi lietas apstākļus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka Iesniedzēja iesniegumā minētais lūgums svītrot viņu no kandidātu saraksta noraidāms.
  1. Kā redzams no Iesniedzēja iesnieguma, teiktā 28.09.2018. CVK sēdē un Politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” paskaidrojuma, Iesniedzējs bija piekritis kandidēt politisko partiju apvienības “Par Alternatīvu” kandidātu sarakstā, zinājis, ka ir pieteikts kā kandidāts minētajā sarakstā un nav tam iebildis. Vēl 20.09.2019. publikācijā portālā la.lv (http://www.la.lv/jautajam-partijam-ka-risinasiet-darbaspeka-trukuma-problemu-latvija) Iesniedzējs kā minētās partiju apvienības pārstāvis atbildējis uz “Latvijas Avīzes” jautājumu.
  2. Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta pirmā daļa paredz, ka kandidātu saraksti, kas iesniegti, ievērojot šā likuma prasības, tiek reģistrēti Centrālajā vēlēšanu komisijā. Minētā panta otrā daļa noteic, ka reģistrētie kandidātu saraksti nav atsaucami, un grozījumus tajos var izdarīt tikai Centrālā vēlēšanu komisija kādā no šādiem veidiem:
   1. izsvītrojot pieteikto kandidātu, ja konstatē, ka:
    1. personai nav tiesību kandidēt Saeimas vēlēšanās,
    2. kandidāts ir persona, kura nav šā likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā atstājusi ieņemamo amatu (dienestu),
    3. viena un tā pati persona pieteikta dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai viena nosaukuma kandidātu sarakstā dažādos vēlēšanu apgabalos (10.panta trešā daļa),
    4. kandidāts miris;
   2. izdarot tehniska rakstura labojumus.

Minētais uzskaitījums, kādos gadījumos kandidātu var svītrot no kandidātu saraksta, ir izsmeļošs. Attiecīgi Centrālajai vēlēšanu komisijai nav tiesību likumā neparedzētā veidā grozīt kandidātu sarakstu - ne pēc deputāta kandidāta vēlēšanās viņu svītrojot no kandidātu saraksta, ne aizstājot vienu kandidātu ar citu, ne arī papildinot kandidātu sarakstu ar jauniem kandidātiem. Pieņemot lēmumu kandidēt vēlēšanās, personai jārēķinās ar to, ka pēc kandidātu saraksta reģistrēšanas tā savu kandidatūru atsaukt nevarēs. Tiesības savu kandidatūru atsaukt Iesniedzējam bija līdz Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta otrajā daļā noteiktajam termiņam – attiecīgā kandidātu saraksta reģistrēšanai, kas notika Centrālās vēlēšanu komisijas 08.08.2018. sēdē.

Pamatojoties uz augstākminēto, likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4. un 5. pantu, Saeimas vēlēšanu likuma 13. panta otro daļu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

noraidīt Ērika Rozencveiga 2018. gada 21. septembra iesniegumu par viņa izslēgšanu no kandidātu saraksta “Par Alternatīvu”.

Šo lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV – 1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs