Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Marts

APSTIPRINĀTA
Ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2013.gada 6.marta protokola lēmumu Nr.6 

 

Kārtība, kādā nosakāms deputāta kandidāts bijušā deputāta vietā

  1. Ja republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija) saņem rakstveida informāciju par kāda deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa (Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. un 4.pants) vai par kāda deputāta pilnvaru nolikšanu uz laiku (Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3.1 un 4.1 pants), ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā tā sasauc komisijas sēdi un pieņem lēmumu par deputāta kandidātu, kurš uzaicināms stāties bijušā deputāta vietā.
  2. Vēlēšanu komisija deputāta kandidātu nosaka pēc vēlēšanu rezultātu aprēķināšanas protokola. Bijušā deputāta vietā no tā paša deputātu kandidātu saraksta uzaicināms stāties nākamais kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.
  3. Savu lēmumu vēlēšanu komisija nekavējoties nosūta attiecīgai domei un Centrālajai vēlēšanu komisijai.
  4. Ja domes priekšsēdētājs vēlēšanu komisijai paziņo, ka deputāta kandidāts atteicies stāties tā deputāta vietā, kura pilnvaras izbeigušās, apturētas vai noliktas uz laiku, vēlēšanu komisija lemj par nākamo kandidātu šīs instrukcijas 2.punktā noteiktā kārtībā.
  5. Ja attiecīgā deputātu kandidātu sarakstā, no kura deputāta vietā būtu jāstājas nākamajam kandidātam, pietrūkst kandidātu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs nekavējoties nosūta ziņojumu Centrālajai vēlēšanu komisijai. Centrālā vēlēšanu komisija ar rīkojumu nosaka sarakstu, no kura uzaicināms nākamais kandidāts. Vēlēšanu komisija lemj par nākamo deputāta kandidātu tikai pēc attiecīgā rīkojuma saņemšanas.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Kārlis Kamradzis