APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 39

(Ar grozījumu, kas izdarīti ar

Centrālās vēlēšanu komisijas

2019. gada 25. maija lēmumu Nr. 60)

Eiropas Parlamenta vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcija

 1. Balsu skaitīšana vēlēšanu iecirknī sākama tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas.
 2. Balsu skaitīšanu izdara vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katra Eiropas Parlamenta vēlēšanām iesniegtā kandidātu saraksta (turpmāk – pilnvarotie novērotāji), kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 3. Par balsu skaitīšanu iecirkņa komisija Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas vēlēšanu gaitas žurnālā sagatavo balsu skaitīšanas protokolu.
 1. Tūlīt pēc vēlēšanu iecirkņa slēgšanas iecirkņa komisija:
  1. aizzīmogo vēlēšanu kastu spraugas, drošības plombas numuru ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  2. slēdz visus vēlētāju sarakstus, saskaitot un pierakstot atzīmju skaitu pēc katra balsošanas veida;
  3. novieto atsevišķi iecirkņa vēlētāju sarakstus, sarakstus balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, kā arī sarakstus balsošanai reģistrācijas aploksnēs, ja iecirkņa komisijai bija jāorganizē šāda balsošana stacionārā ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā;
  4. savāc vienkopus pāri palikušās un sabojātās vēlēšanu aploksnes;
  5. balsu skaitīšanā neizmantojamos vēlēšanu materiālus un veidlapas novieto tā, lai tie netraucētu balsu skaitīšanu. Balsu skaitīšanas telpā nedrīkst atrasties neizmantotās vēlēšanu zīmes.
 2. Pēc tam vēlēšanu gaitas žurnālā uzsāk protokola aizpildīšanu:
  1. iecirkņa vēlētāju sarakstā ierakstīto personu skaitu (A1 rinda) nosaka un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā pēc saņemtajiem vēlētāju sarakstiem. Tam jābūt vienādam ar sarakstā ierakstītā pēdējā vēlētāja kārtas numuru;
  2. iecirkņa vēlētāju sarakstā svītroto personu kopskaitu (A2 rinda) nosaka, saskaitot to personu skaitu, kurām saraksta saņemšanas brīdī paraksta ailē ierakstīta atzīme “izslēgts” vai “mainīts iecirknis”, un to personu skaitu, kuras, pamatojoties uz Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojumu vai vēlētāju datu apmaiņu, iecirkņa komisija svītrojusi jau pēc sarakstu saņemšanas iecirknī;
  3. aizpilda A3 rindu pēc vēlētāju sarakstos balsošanai reģistrācijas aploksnēs ierakstītā personu skaita (vēlētāju saraksti balsošanai stacionārā ārstniecības iestādē, vēlētāju saraksti balsošanai ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā);
  4. vēlētāju sarakstos balsošanai reģistrācijas aploksnēs svītroto personu skaitu (A4 rinda) aizpilda pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, kas ierakstīta arī vēlēšanu gaitas žurnālā;
  5. iecirkņa vēlētāju sarakstā iekļauto, bet citos iecirkņos reģistrācijas aploksnēs nobalsojušo personu skaitu (A5 rinda) ieraksta pēc attiecīgās informācijas saņemšanas, kas ierakstīta arī vēlēšanu gaitas žurnālā;
  6. nosaka no citiem iecirkņiem pārreģistrēto personu skaitu (A6 rinda) un ieraksta pēc papildu vēlētāju sarakstiem;
  7. iecirkņa balsstiesīgo personu skaitu (A rinda) aprēķina aritmētiski: A=A1-A2+A3-A4-A5+A6;
  8. vēlēšanu iecirknī no vēlēšanu komisijas saņemto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu (B1 rinda) nosaka pēc ierakstiem vēlēšanu gaitas žurnālā;
  9. pāri palikušās vēlēšanu aploksnes (B2 rinda) saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc to skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  10. sabojātās vēlēšanu aploksnes, pret kurām vēlētājiem atkārtoti izsniegtas citas vēlēšanu aploksnes (B3 rinda), saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes) un pēc šo aplokšņu skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā dzēš, nogriežot aploksnes augšējo labo stūri;
  11. līdz vēlēšanu kastu atvēršanai dzēsto vēlēšanu aplokšņu skaitu (B4 rinda) aprēķina aritmētiski kā B2 un B3 rindā ierakstīto skaitļu summu;
  12. vēlētājiem izsniegto vēlēšanu aplokšņu skaitu aprēķina aritmētiski: no to vēlēšanu aplokšņu skaita, kas saņemtas no vēlēšanu komisijas (B1 rinda), atņemot pāri palikušo (B2 rinda) un sabojāto (B3 rinda) vēlēšanu aplokšņu skaitu (B=B1-B2-B3);
  13. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju kopskaitu vēlēšanu iecirknī iepriekšējās balsošanas dienās. To ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C1 rinda);
  14. pēc vēlētāju saraksta nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlēšanu dienā iecirknī. To ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C2 rinda);
  15. pēc vēlētāju saraksta un ierakstiem vēlēšanu gaitas žurnālā nosaka balsojušo vēlētāju skaitu vēlētāju atrašanās vietā. To ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (C3 rinda);
  16. balsojušo vēlētāju kopskaitu (C rinda) nosaka aritmētiski: C=C1+C2+C3;
  17. iecirkņa komisija pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu B=C (B ir vienāds ar C).
 3. Ja pēc kontroles metodikas iegūtie kontrolskaitļi attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un balsotāju skaitu nesakrīt, skaitīšana jāatkārto. Ja pēc vairākkārtējas skaitīšanas un pārbaudes kontrolskaitļi nesakrīt (B nesakrīt ar C), par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju.
  Pēc tam atsevišķi iesaiņo dzēstās neizmantotās apzīmogotās vēlēšanu aploksnes un dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes.
 4. Vēlēšanu materiāli iesaiņojami, saini nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram, dzēstās sabojātās vēlēšanu aploksnes un to skaits). Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības parakstīties uz uzlīmes.
 1. Pēc minēto ziņu ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā un dzēsto vēlēšanu aplokšņu iesaiņošanas atveramas vēlēšanu kastes. Vēlēšanu kastes atver pa vienai, un šajā nodaļā noteiktajā kārtībā saskaita derīgās vēlēšanu aploksnes:
  1. ja balsošanai vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā;
  2. ja balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās aploksnes skaitāmas atsevišķi;
  3. ja balsošanai iepriekšējās balsošanas dienās vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā.
 2. No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs:
  1. par derīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu un uz kurām norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums. Par derīgām uzskatāmas arī neaizlīmētās vēlēšanu aploksnes;
  2. par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums vai kuru forma nav apstiprināta Centrālajā vēlēšanu komisijā.
 3. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās pēc kastes satura sašķirošanas nekavējoties dzēšamas, nogriežot zīmes augšējo labo stūri, un iesaiņojamas šīs instrukcijas 7. punktā noteiktajā kārtībā. Par to izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā.
 4. No katras vēlēšanu kastes izņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes), rezultātus ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar attiecīgo nobalsojušo vēlētāju skaitu vai mazākam par to (D1≤C1; D2≤C2; D3≤C3).
 5. Ja kādā vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par attiecīgo nobalsojušo vēlētāju skaitu, iecirkņa komisija izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju. Turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, ierakstot skaitīšanas rezultātus atsevišķā protokolā (divos eksemplāros).
 6. Derīgās vēlēšanu aploksnes no pārējām kastēm pēc to skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā apvieno. Pirms šo derīgo aplokšņu atvēršanas tām pievienojamas arī derīgās vēlēšanu aploksnes no reģistrācijas aploksnēm, ja iecirkņa komisija organizējusi balsošanu stacionārā ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā.
 7. Vēlēšanu gaitas žurnālā ierakstāms:
  1. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits iepriekšējās balsošanas dienās iecirknī (kopā) – D1 rinda;
  2. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu dienā iecirknī – D2 rinda;
  3. derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits vēlēšanu kastēs vēlētāju atrašanās vietā (kopā) – D3 rinda;
  4. derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaitu nosaka aritmētiski (D=D1+D2+D3).
 8. Nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo šīs instrukcijas 7. punktā noteiktā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Iecirkņa komisija atver derīgās aploksnes un vienlaikus konstatē, vai aploksnē:
  1. ir viena vēlēšanu zīme;
  2. ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi;
  3. ir saplēsta vēlēšanu zīme;
  4. nav vēlēšanu zīmes;
  5. ir cita apgabala vēlēšanu zīme.
 2. Vēlēšanu aploksnes, kurās atradās pa vienai vēlēšanu zīmei, pēc vēlēšanu zīmju izņemšanas nav jāsaglabā. Vēlēšanu zīmes no šīm aploksnēm novieto vienkopus skaitīšanai.
 3. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Vairākas zīmes” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (F rinda).
 4. Ja kādā vēlēšanu aploksnē nav vēlēšanu zīmes, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, šādas aploksnes nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Tukša” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (G2 rinda).
 5. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir saplēsta vēlēšanu zīme(s), par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, vēlēšanu zīme(s) ievietojama(s) atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Saplēstas zīmes” un novieto tās atsevišķi.
 6. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir cita apgabala vēlēšanu zīme, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, tā ievietojama atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas iecirkņa komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Cita apgabala zīmes” un novieto tās atsevišķi.
 7. Kad atvērtas visas derīgās vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija lemj par vēlēšanu zīmju derīgumu, kuras atradās vēlēšanu aploksnēs ar vairākām vēlēšanu zīmēm, par saplēsto vēlēšanu zīmju un aploksnēs atrasto citu vēlēšanu apgabalu vēlēšanu zīmju derīgumu. Par katras vēlēšanu aploksnes saturu iecirkņa komisija pieņem lēmumu, vēlēšanu gaitas žurnālā norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmju atzītas par nederīgām.
 8. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav pilnīgi vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Šīs vēlēšanu zīmes iezīmējamas un ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē. Šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G1 rinda).
 9. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēc izdarītajām atzīmēm), par derīgu atzīstama un skaitīšanai pie derīgajām zīmēm pievienojama viena no tām, bet pārējās atzīstamas par nederīgām. Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē, un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (F1 rinda).
 10. Balsotāju saplēstās un tādēļ par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ aploksnēs. Šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G3 rinda).
 11. Vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem pēc to atzīšanas par nederīgām iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ aploksnēs, un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G4 rinda).
  G rindā ieraksta vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju: (G=G1+G2+G3+G4).
 12. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes (izņemot saplēstās) izdarāma atzīme “Nederīga”, ko paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmējamas ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs – vēlēšanu zīmes kārtas numurs aploksnē (piemēram, ja aploksnē nr. 4 atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1, 4/2, 4/3).
 13. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgām vēlēšanu zīmēm, kā arī vēlēšanu kastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 7. punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot vēlēšanu aplokšņu skaitu.
 14. Iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes un ieraksta to kopskaitu vēlēšanu gaitas žurnālā (H rinda). Skaitīšana veicama vismaz divas reizes. Pēc tam iecirkņa komisija pēc kontroles metodikas pārbauda ierakstu pareizību attiecībā uz vēlēšanu aploksnēm un derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 1. Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Sašķirotās vēlēšanu zīmes atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 2. Tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes. Par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (J aile). J ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitam jāsakrīt ar H rindā ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 3. No vēlēšanu gaitas žurnāla izdrukā aizpildīto balsu skaitīšanas protokola daļu divos eksemplāros, un to paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā.
 4. Parakstītās protokola daļas datus iecirkņa komisija nekavējoties lietojumprogrammā nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 1. Katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās – negrozītās un grozītās: Sašķirotās vēlēšanu zīmes atkārtoti pārbauda cits iecirkņa komisijas loceklis.
  1. par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kaut viena kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kaut viena kandidāta vārdu vai uzvārdu;
  2. visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām.
 2. Atsevišķi par katru kandidātu sarakstu saskaitāmas:
  1. negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā J1 ailē;
  2. grozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā J2 ailē.
 3. Pēc šo ziņu ierakstīšanas iecirkņa komisija pārbauda šo ierakstu pareizību. Ja kontrolskaitļi nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.
 4. Pēc ierakstu pareizības pārbaudes šīs instrukcijas 7. punktā noteiktajā kārtībā atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaitu.
 5. Pēc tam par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes šķiro trīs grupās attiecībā uz saraksta pirmo kandidātu:
  1. pirmajā grupā – pretī kandidāta uzvārdam izdarīta atzīme “+” (L aile);
  2. otrajā grupā – kandidāta vārds vai uzvārds svītrots (M aile);
  3. trešajā grupā – attiecībā uz kandidātu vēlēšanu zīmē nav grozījumu (N aile).
 6. Ja vēlēšanu zīmē vēlētāja veiktā atzīme vai svītrojums ir neskaidrs, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par atzīmes vai svītrojuma līdzskaitāmību. Vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta pieņemto lēmumu. Uz attiecīgās vēlēšanu zīmes norāda pieņemtā lēmuma numuru.
 7. Atzīme “+” ir līdzskaitāma, ja tā ir izdarīta tam paredzētajā vietā (rombā) pretī kandidāta uzvārdam. Krustu veidojošās līnijas var būt jebkādā izvērsumā vai pagrieziena leņķī – “+” vai “×”, bet šo līniju krustpunktam jāatrodas romba iekšpusē. Atzīme “+” var atrasties rombā pilnīgi vai daļēji – arī ir pāri romba malām. Tas, ka līnijas atzīmēs nav novilktas pilnīgi taisni, nevar būt par pamatu tās atzīt par nelīdzskaitāmām.
 8. Kandidāta vārda un uzvārda svītrojums ir līdzskaitāms, ja līnija ir vilkta attiecībā uz šo kandidātu un skar vismaz vienu kandidāta vārda vai uzvārda burtu.
 9. Atzīme “+” nav līdzskaitāma, ja krustu veidojošās līnijas nekrustojas vai krustojas ārpus romba.
 10. Jebkādas citas atzīmes vēlēšanu zīmē, piemēram, “–”, “*”, “˅”, uzraksti, zīmējumi uz vēlēšanu biļetena, to nepadara par nederīgu. Skaitot balsis par kandidātu, šādas atzīmes netiek ņemtas vērā.
 11. Katras attiecīgās grupas (38. punkts) vēlēšanu zīmes saskaita, un rezultātus attiecībā uz šo kandidātu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (attiecīgi L, M un N aile).
 12. Kontrolsummu nosaka aritmētiski (O=L+M+N) un to ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (O ailē). Kad saskaitītas par kandidātu nodotās balsis, attiecībā uz kandidātu pārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst par attiecīgo kandidātu sarakstu nodoto grozīto vēlēšanu zīmju skaitam J2 ailē.
 13. Pēc tam sašķirotās par attiecīgo kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.
 14. Tādējādi katra saraksta vēlēšanu zīmju šķirošana un skaitīšana atkārtojama vismaz divas reizes, turklāt atkārtoto šķirošanu un skaitīšanu izdara cits iecirkņa komisijas loceklis. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.
 15. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas vēlreiz pārbaudāma visu ierakstu pareizība. Pārbaudi izdara tas iecirkņa komisijas loceklis, kurš pārbaudi nav izdarījis iepriekš. Vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta, kurš komisijas loceklis veicis atkārtotu pārbaudi.
 16. Izdrukā šo protokola daļu divos eksemplāros un apvieno ar 32. punktā norādīto protokola daļu. Protokola eksemplārus caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Protokolu paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs paraksta un apzīmogo katru protokola lappusi.
 17. Pēc balsu skaitīšanas iznākumu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kā arī lietojumprogrammā nosūta datus republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.
 1. Elektroniskā balsu skaitīšana veicama atbilstīgi šai instrukcijai un lietojumprogrammas lietotāja rokasgrāmatai.
 2. Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem un nosaka to skaitu. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 3. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem iespēju netraucēti vērot skenēšanu un balsu skaitīšanu.
 4. Zīmju skenēšana, šķirošana, atzīmju “+” un svītrojumu skaitīšana, kā arī protokolu noformēšana, drukāšana un nosūtīšana – atspoguļojami vienlaicīgi vismaz uz diviem ekrāniem, no kuriem viens vērsts uz iecirkņa komisijas locekli, kurš strādā ar datoru, otrs – uz pārējiem iecirkņa komisijas locekļiem un novērotājiem, tādējādi nodrošinot procesa pārskatāmību. Par otru ekrānu ieteicams izmantot papildu monitoru, televizoru, projektoru, interaktīvu projekcijas tāfeli vai līdzīgas iekārtas.
  (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 25.05.2019. lēmumu Nr.60)
 5. Elektronisku balsu skaitīšanu izmanto šīs instrukcijas 31.–48. punkta izpildei.
 6. Visas derīgās vēlēšanu zīmes secīgi noskenē. Skenēšanā konstatētajam zīmju kopskaitam jāsakrīt ar aprēķināto zīmju kopskaitu.
 7. Aprēķināto zīmju kopskaitu iegūst, no derīgo aplokšņu skaita atņemot aplokšņu skaitu bez derīgas vēlēšanu zīmes.
 8. Ja noskenētais zīmju skaits nav vienāds ar aprēķināto zīmju skaitu, skenē vēlreiz. Pirms atkārtotas skenēšanas dzēš iepriekš skenēto zīmju skaitu. Ja pēc atkārtotas skenēšanas veikšanas noskenētais zīmju skaits joprojām nesakrīt ar aprēķināto zīmju skaitu, par to informē republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju un turpmākās darbības veic pēc tās norādījumiem. Katras vēlēšanu zīmes ieskenētajam attēlam atsevišķā datnē saglabājams unikāls, automatizēti piešķirts nosaukums.
 9. Pēc zīmju skenēšanas pabeigšanas vēlēšanu zīmes automatizēti sašķiro pa kandidātu sarakstiem.
 10. Ja kādas vēlēšanu zīmes netiek automatizēti identificētas (netiek noteikta šo zīmju piederība kādam no kandidātu sarakstiem) un tās netiek automatizēti pieskaitītas attiecīgam kandidātu sarakstam, iecirkņa komisija šīs vēlēšanu zīmes pievieno attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmēm manuāli.
 11. Šo protokola daļu izdrukā divos eksemplāros un to paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā.
 12. Parakstītās protokola daļas datus iecirkņa komisija lietojumprogrammā nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 13. Pēc tam uzskaita “+” atzīmes un svītrojumus vēlēšanu zīmēs. Ja vēlēšanu zīmē vēlētāja veiktā atzīme ir neskaidra, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par šīs atzīmes līdzskaitāmību. Vēlēšanu gaitas žurnālā norāda vēlēšanu zīmes attēla nosaukumu un pieņemto lēmumu.
 14. Tālāk iecirkņa komisija rīkojas pēc 49. un 50. punkta.
 1. Pēc protokola parakstīšanas iecirkņa komisija izdrukā vēlēšanu gaitas žurnālu. Vēlēšanu gaitas žurnālam pielikumā pievieno sarakstu par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu un izdruku no elektroniskās vēlētāju datu apmaiņas sistēmas. Vēlēšanu gaitas žurnālu kopā ar tā pielikumiem caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu.
 2. Pēc tam iesaiņo vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus: Ja vēlēšanu zīmes skaitītas elektroniski, derīgās zīmes nešķiro pa grozītām un negrozītām, bet iesaiņo vienā sainī.
  1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes;
  3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;
  4. dzēstās vēlēšanu aploksnes;
  5. vēlētāju sarakstus (iecirkņa, alfabētisko, balsošanai vēlētāju atrašanās vietā, stacionārā ārstniecības iestādē, ieslodzījuma vietā, īslaicīgās aizturēšanas vietā) un protokola eksemplāru;
  6. vēlētāju iesniegumus balsošanas organizēšanai vēlētāja atrašanās vietā;
  7. vēlēšanu gaitas žurnālu un saņemtās sūdzības.
 3. Atsevišķi iesaiņo neizmantotās vēlēšanu zīmes.
 4. Saiņi jāaizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Tos paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības aizzīmogot šos saiņus ar saviem zīmogiem vai parakstīties uz tiem. Vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus (66. punkts) ievieto vēlēšanu kastē un aizzīmogo to ar drošības plombām.
 5. Ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nogādā attiecīgajai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai iesaiņotos vēlēšanu materiālus, kā arī neiesaiņoto protokola eksemplāru. Pavadrakstā (divos eksemplāros) norādāms saiņu skaits, to saturs, kastes aizzīmogojuma drošības plombu numuri, nosūtīšanas datums un laiks, kā arī tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti.
 6. Saņemot vēlēšanu iecirkņa protokola neiesaiņoto eksemplāru, attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda tā aizpildīšanas pareizību.
 7. Pieņemot neiesaiņoto vēlēšanu iecirkņa protokola eksemplāru un iesaiņotos vēlēšanu materiālus, uzraksta attiecīgi uz protokola un pavadraksta laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo.
 8. Desmit darba dienu laikā iecirkņu protokoli nogādājami Centrālajā vēlēšanu komisijā.
 9. Republikas pilsētu domēm un novadu domēm jānodrošina vēlēšanu komisijas ar piemērotām telpām, kurās uzglabājami vēlēšanu materiāli.
 10. Pēc atsevišķa Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas atver iesaiņotos vēlēšanu materiālus (66. punkts) un:
  1. sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina:
   1. vēlēšanu zīmes,
   2. vēlēšanu aploksnes,
   3. alfabētiskos vēlētāju sarakstus,
   4. vēlētāju iesniegumus par balsošanas organizēšanu atrašanās vietā,
   5. vēlētāju sūdzības;
  2. nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai:
   1. vēlētāju sarakstus,
   2. protokolu otros eksemplārus,
   3. vēlēšanu gaitas žurnālus;
   4. 74.1. punktā minētā akta vienu eksemplāru.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                  

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                          

Ritvars Eglājs