Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.; 2006, 1., 14.nr.; 2007, 24.nr.; 2009, 2., 6., 15.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.; 2010, 206.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 8.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Mikrouzņēmuma darbiniekam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nosaka no attiecīgo mēnešu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta, kas aprēķināts atbilstoši Mikrouzņēmumu nodokļa likuma 9.panta otrajai daļai."

2. Izteikt pārejas noteikumu 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Līdz 2014.gada 31.decembrim saskaņā ar šo likumu piešķirtā bezdarbnieka pabalsta apmēru ierobežo atbilstoši likumā "Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009.gada līdz 2014.gadam" noteiktajam."

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2011.gada 14.aprīlī.