Instrukcija par balsošanas organizēšanu vēlētājiem, kuri atrodas stacionārā ārstniecības iestādē, un aizdomās turētajām, apsūdzētajām vai tiesājamām personām, pret kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums

 1. Atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumam šī instrukcija nosaka kārtību, kādā organizē balsošanu iestādē, kurā atrodas vēlētājs, – stacionārā ārstniecības iestādē, īslaicīgās aizturēšanas iestādē, ieslodzījuma vietā (turpmāk – iestāde).
 2. Balsošana iestādē tiek organizēta šādiem vēlētājiem:
  1. kuri veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē;
  2. kuri ir aizdomās turētas, apsūdzētas vai tiesājamas personas un tām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums.
 3. Balsošanu iestādē organizē pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija, kuras teritorijā atrodas iestāde, nosakot vēlēšanu iecirkņa komisiju, kura nodrošinās balsošanu iestādē, vai izveidojot atsevišķu vēlēšanu iecirkņa komisiju balsošanas nodrošināšanai iestādē (turpmāk– iecirkņa komisija balsošanai iestādē). Iecirkņa komisija balsošanai iestādē savu darbību Eiropas Parlamenta vēlēšanās organizē atbilstoši Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumam, Vēlētāju reģistra likumam, likumam “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” un Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijām.
 4. Izvērtējot no iestādes saņemto informāciju par iespējamo vēlētāju skaitu iestādē, attiecīgā pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija nodrošinās balsošanu iestādē, vai, ja nepieciešams, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijā „Par vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanu pilsētās, novados un pagastos Eiropas Parlamenta vēlēšanām” noteiktajā kārtībā izveido atsevišķu vēlēšanu iecirkņa komisiju balsošanas nodrošināšanai iestādē.
 5. Iecirkņa komisija balsošanai iestādē savlaicīgi vienojas ar iestādes administrāciju par kārtību, kādā iestāde sniedz informāciju iecirkņa komisijai par vēlētājiem, kuri pieteikušies balsot iestādē, kā arī par kārtību un laiku, kad notiks balsošana iestādē vēlēšanu dienā.
 6. Pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisija informē sava rajona vēlēšanu komisiju par tām vēlēšanu iecirkņu komisijām, kuras nodrošinās balsošanu iestādēs, norādot iecirkņa kārtas numuru un iestādi, kurā tā nodrošinās balsošanu. Rajonu vēlēšanu komisijas nodod šo informāciju Centrālajai vēlēšanu komisijai. Republikas pilsētu vēlēšanu komisija informē Centrālo vēlēšanu komisiju par tām vēlēšanu iecirkņa komisijām, kuras nodrošinās balsošanu iestādēs, norādot iecirkņa kārtas numuru un iestādi, kurā tās nodrošinās balsošanu.
 7. Ja balsošanai iestādē tiek izveidota atsevišķa iecirkņa komisija, tad par to informē rajona vēlēšanu komisiju un Centrālo vēlēšanu komisiju, norādot šīs iecirkņa komisijas numuru, adresi, tās priekšsēdētāja un sekretāra vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, kā arī iestādi, kurā šī komisija nodrošinās balsošanu.
 8. Iecirkņa komisijā balsošanai iestādē saņemtās vēlēšanu zīmes un vēlēšanu aploksnes glabājamas policijas vai Zemessardzes uzraudzībā.
 9. Vēlētāji balsošanai iestādē piesakās ar iestādes administrācijas starpniecību, kas savukārt nodod šo informāciju iecirkņa komisijai balsošanai iestādē.
 1. Uzsākot iecirkņa komisijas balsošanai iestādē darbību, iecirkņa komisijas sekretārs vai (viņa prombūtnes laikā) cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis raksta vēlēšanu gaitas protokolu, izdarot tajā atzīmes par iecirkņa komisijas balsošanai iestādē darbību pirms vēlēšanu dienas.
 2. Vēlēšanu gaitas protokolā izdara šādas atzīmes:
  1. par izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un vēlēšanu zīmēm balsošanai iestādē;
  2. par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un zīmēm;
  3. par pēc balsošanas iestādē pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm;
  4. par vēlētāju sūdzībām par balsošanas norisi un viņiem sniegto atbildi;
  5. par ziņām, ko iecirkņa komisija balsošanai iestādē sniedz attiecīgajai rajona vai republikas pilsētas vēlēšanu komisijai vai Centrālajai vēlēšanu komisijai;
  6. par visiem starpgadījumiem un traucējumiem, protestiem un attiecībā uz tiem pieņemtajiem lēmumiem;
  7. par citām darbībām, kas saistītas ar balsošanas gaitu iestādē.
 3. Pirms izbraukuma iecirkņa komisija balsošanai iestādē ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā informāciju par vēlētāju skaitu, kuri ir pieteikušies balsot iestādē.
 4. Pirms izbraukuma iecirkņa komisijas balsošanai iestādē priekšsēdētājs izraugās komisijas locekļus (vai pieaicinātās personas), kuriem izsniedz:
  1. kasti reģistrācijas aplokšņu uzkrāšanai;
  2. vēlētāju saraksta balsošanai iestādē veidlapas;
  3. pieteikto vēlētāju skaitam atbilstošu reģistrācijas aplokšņu, apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi desmit procentu apmērā no šī skaita gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Saņemot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un vēlēšanu gaitas protokolā izdara atzīmi, norādot vēlēšanu aplokšņu skaitu;
  4. atkārtoti izsniegto vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aplokšņu saraksta veidlapu.
 5. Vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē norāda:
  1. vēlēšanu iecirkņa numuru un nosaukumu, kurš ietver attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta vēlēšanu komisijas nosaukumu;
  2. katras lapas numuru;
  3. vēlētāja vārdu (vārdus);
  4. vēlētāja uzvārdu;
  5. vēlētāja personas kodu;
  6. sadaļu vēlētāja parakstam par vēlēšanu zīmju saņemšanu;
  7. sadaļu piezīmēm.
 6. Balsošana iestādē notiek šādā kārtībā:
  1. vēlētājs iecirkņa komisijai balsošanai iestādē uzrāda Latvijas Republikā derīgu personu apliecinošu dokumentu:
   1. vēlētājs, kurš ir Latvijas pilsonis, – Latvijas pilsoņa pasi,
   2. vēlētājs, kurš ir citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis, – attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa pasi ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju. Ja vēlētājs reģistrēts Ārlietu ministrijā - uzrāda tikai attiecīgās Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa pasi, kuras numurs ietverts vēlētāja kodā;
  2. atbilstoši vēlētāja pases datiem vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē par katru vēlētāju ieraksta šādas ziņas:
   • vēlētāja vārdu (vārdus),
   • vēlētāja uzvārdu,
   • vēlētāja personas kodu;
  3. uzraksta uz reģistrācijas aploksnes šādas ziņas:
   • vēlētāja vārdu (vārdus),
   • vēlētāja uzvārdu,
   • reģistrācijas aploksnes numuru, kuru veido vēlētāju saraksta lapas numurs, šķērssvītra un vēlētāja kārtas numurs saraksta lapā;
  4. izsniedz vēlētājam reģistrācijas aploksni, vēlēšanu aploksni un visu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes, par kuru saņemšanu vēlētājs parakstās balsošanas sarakstā;
  5. nodrošina, lai balsošana noritētu aizklāti.
 7. Vēlētājs, kurš saņēmis vēlēšanu dokumentus, izraugās vēlēšanu zīmi ar kandidātu sarakstu, par kuru viņš balso. Vēlēšanu zīmē pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā vēlētājs pēc savas izvēles var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu.
  Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē esošajiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu vai uzvārdu. Vēlētājs var ielikt vēlēšanu aploksnē arī negrozītu (bez atzīmēm) vēlēšanu zīmi.
 8. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē vai parakstīties vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē, to var izdarīt kāda cita persona, kurai vēlētājs uzticas. Šī persona nedrīkst būt attiecīgās iecirkņa komisijas loceklis (vai pieaicinātā persona). Pēc vēlētāja norādījumiem attiecīgā persona izdara atzīmes vēlēšanu zīmē, kā arī parakstās vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē. Par to vēlētāju saraksta balsošanai iestādē sadaļā “Piezīmes” izdara atzīmi, ierakstot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu.
 9. Pēc tam vēlēšanu zīmi ieliek vēlēšanu aploksnē un šo aploksni aizlīmē. Vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, aizlīmē to un iemet to kastē reģistrācijas aplokšņu uzkrāšanai.
 10. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas vēlēšanu aploksnē un šīs aploksnes aizlīmēšanas šo vēlēšanu zīmi vai vēlēšanu aploksni ir sabojājis, tad viņam izsniedz attiecīgi jaunu vēlēšanu aploksni (saņemot atpakaļ sabojāto) vai jaunas visu pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes (iepriekš izsniegtās vēlēšanu zīmes paliek vēlētāja rīcībā). Par atkārtotu vēlēšanu zīmju vai vēlēšanu aploksnes saņemšanu vēlētājs parakstās atsevišķā sarakstā. Par atkārtoti izsniegtajām vēlēšanu aploksnēm un vēlēšanu zīmēm izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas protokolā, norādot atkārtoti izsniegto vēlēšanu aplokšņu kopskaitu.
 11. Sūdzības par balsošanas norisi iestādē vēlētāji var iesniegt iecirkņa komisijas balsošanai iestādē, un tās tiek reģistrētas vēlēšanu gaitas protokolā. Jebkuru sūdzību par balsošanas norisi nekavējoties izskata un dod atbildi sūdzības iesniedzējam, bet sūdzības saturu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.
 12. Pēc tam, kad nobalsojuši visi vēlētāji, kuri pieteicās balsot iestādē, tiek noslēgts vēlētāju saraksts balsošanai iestādē un par to izdara atzīmi vēlēšanu gaitas protokolā, norādot vēlētāju kopskaitu. Skaitīšanu veic vismaz divas reizes.
 13. Vēlēšanu gaitas protokolā norādāmas ziņas par pāri palikušajām, tai skaitā sabojātajām, vēlēšanu aploksnēm.
 14. Reģistrācijas aploksnes ar vēlēšanu dokumentiem tiek nogādātas attiecīgās iecirkņa komisijas balsošanai iestādē telpās. Saņemtās reģistrācijas aploksnes ar vēlēšanu dokumentiem uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai.
 1. Pēc tam, kad iecirkņa komisija balsošanai iestādē saņem no visām iestādēm, kurās tika organizēta balsošana, visas reģistrācijas aploksnes ar vēlēšanu dokumentiem, tā apkopo ziņas un sagatavo pieprasījumu par personām, kuras balsoja iestādē. Pieprasījumā norādāms:
  1. vārds (vārdi);
  2. uzvārds;
  3. personas kods;
  4. reģistrācijas aploksnes numurs.
   Iecirkņa komisija balsošanai iestādē nodod apkopotās ziņas par visiem vēlētājiem, kuri nobalsoja iestādē, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisijai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā iecirkņa komisija balsošanai iestādē.
 2. Saņemot no tās teritorijā esošajām vēlēšanu iecirkņu komisijām ziņas par visiem vēlētājiem, kuri nobalsojuši iestādē, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija tās apkopo vēlētāju sarakstā informācijas pieprasīšanai, attiecīgajās tabulas ailēs norādot arī vēlēšanu iecirkņa (informācijas pieprasītāja) numuru, kā arī attiecīgās republikas pilsētas vai rajona nosaukumu (par vēlēšanu komisiju – informācijas pieprasītāju).
 3. Pamatojoties uz vēlētāju reģistra datiem, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija konstatē, vai vēlētāju sarakstā informācijas pieprasīšanai norādītā persona ir vēlētājs, t.i., vai ziņas par viņu ir iekļautas vēlētāju reģistrā.
 4. Republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija papildina vēlētāju sarakstu informācijas pieprasīšanai un norāda:
  1. rajonu vai republikas pilsētu;
  2. vēlēšanu iecirkņa numuru, kurā attiecīgais vēlētājs ir reģistrēts;
  3. vēlētāja kārtas numuru iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts.
 5. Ja ziņas par vēlētāju nav atrodamas vēlētāju reģistrā, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija papildina vēlētāju sarakstu informācijas pieprasīšanai un ieraksta atzīmi “nav” visās sadaļās.
  Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par to, ka vēlētājs ir pieteicies balsošanai pa pastu, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija informē vēlēšanu iecirkņa komisiju balsošanai pa pastu, ka attiecīgais vēlētājs ir nobalsojis iestādē.
 6. Republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija nosūta vēlētāju sarakstu informācijas pieprasīšanai Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 7. Centrālā vēlēšanu komisija sagatavo informācijas pieprasījumu par katru rajonu un republikas pilsētu un nosūta to katrai vēlētāju sarakstā informācijas pieprasīšanai norādītajai republikas pilsētas un rajona vēlēšanu komisijai par vēlētāju, kurš ir reģistrēts tās teritorijā esošajā vēlēšanu iecirknī.
 8. Republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija, saņemot no Centrālās vēlēšanu komisijas informācijas pieprasījumu par tiem vēlētājiem, kuri ir nobalsojuši citas vēlēšanu komisijas teritorijā esošajās iestādēs:
  1. sadala saņemto informācijas pieprasījumu atbilstoši tās teritorijā esošajiem vēlēšanu iecirkņiem;
  2. pieprasa ziņas no tās teritorijā esošajiem vēlēšanu iecirkņiem par tiem vēlētājiem, kuri ir nobalsojuši iestādē;
  3. informē pārējos tās teritorijā esošos vēlēšanu iecirkņus (par kuriem nav informācijas pieprasījumu), ka to vēlētāju sarakstos esošie vēlētāji nav balsojuši iestādēs.
 9. Saņemot informācijas pieprasījumu, attiecīgā iecirkņa komisija salīdzina ziņas ar tās iecirkņa vēlētāju sarakstiem un pārbauda, vai attiecīgais vēlētājs ir vai nav nobalsojis šajā vēlēšanu iecirknī.
  Ja vēlētājs nav nobalsojis šajā vēlēšanu iecirknī, iecirkņa komisija informācijas pieprasījumā izdara atzīmi „nav” un vēlētāju sarakstā attiecīgajā paraksta ailē izdara atzīmi „nobalsojis iestādē”.
  Ja vēlētājs ir nobalsojis šajā vēlēšanu iecirknī, iecirkņa komisija informācijas pieprasījumā izdara atzīmi „ir”.
  Par pārbaudes rezultātiem iecirkņa komisija nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisiju, no kuras tika saņemts informācijas pieprasījums, kā arī vēlēšanu gaitas protokolā ieraksta, cik no informācijas pieprasījumā minētajiem vēlētājiem ir un cik nav nobalsojuši attiecīgajā vēlēšanu iecirknī.
 10. Saņemot atbildes no visiem tās teritorijā esošajiem iecirkņiem, republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija papildina informācijas pieprasījumu, attiecīgajā tabulas sadaļā par katru vēlētāju izdarot atzīmi “ir”, ja vēlētājs ir nobalsojis iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts, un atzīmi “nav”, ja vēlētājs nav nobalsojis iecirknī, kurā viņš ir reģistrēts, un nosūta atbildi Centrālajai vēlēšanu komisijai.  
 11. Saņemot atbildes uz visiem nosūtītajiem informācijas pieprasījumiem, Centrālā vēlēšanu komisija tās nosūta attiecīgajām republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisijām.
  Republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisija no Centrālās vēlēšanu komisijas saņemtās ziņas sašķiro atbilstoši tās teritorijā esošajam iecirkņiem balsošanai iestādē un nosūta tiem.
  Ziņas, kuras šajā nodaļā noteiktajā kārtībā sniedz un saņem republikas pilsētas, rajona vēlēšanu komisija un vēlēšanu iecirkņa komisija, neatkarīgi no to sniegšanas (saņemšanas) veida uzkrājamas atsevišķā lietā. Uz katra dokumenta (oriģināla, izdrukas vai kopijas) norādāms ziņu sniegšanas (saņemšanas) datums un laiks, to paraksta attiecīgās republikas pilsētas, rajona vai vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti 2004.gada 13. maijā ar CVK Lēmumu Nr.34)
 1. Pamatojoties uz ziņām, kas saņemtas no republikas pilsētas un rajona vēlēšanu komisijām, iecirkņa komisija balsošanai iestādē lemj par reģistrācijas aplokšņu derīgumu vai nederīgumu.
 2. Par nederīgām atzīstamas tādas reģistrācijas aploksnes, kuras saņemtas no personām:
  1. ziņas, par kurām nav atrodamas vēlētāju reģistrā,
  2. kuras nobalsojušas tajā vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrētas.
 3. Saņemot šīs instrukcijas 37.punktā minētās ziņas, iecirkņa komisija balsošanai iestādē svītro ziņas par attiecīgo personu no vēlētāju saraksta balsošanai iestādē un lemj par viņa reģistrācijas aploksnes atzīšanu par nederīgu.
 4. Atzīstot reģistrācijas aploksni par nederīgu, iecirkņa komisija balsošanai iestādē uz tās izdara atzīmi “Nederīga”, un tā tiek novietota atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm. Par personām, kuras ir svītrotas no vēlētāju saraksta balsošanai iestādē, izdara atzīmes vēlēšanu gaitas protokolā.
 5. Iecirkņa komisija balsošanai iestādē nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver. Nederīgo reģistrācijas aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas protokolā.
 6. Nederīgās reģistrācijas aploksnes tiek iesaiņotas, iesaiņojumu apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu, un to paraksta iecirkņa komisijas balsošanai iestādē priekšsēdētājs vai sekretārs.
 7. Iecirkņa komisija balsošanai iestādē par derīgām atzīst tās reģistrācijas aploksnes, kas saņemtas no vēlētājiem, kuri ierakstīti vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē un kuri nav nobalsojuši tajā vēlēšanu iecirknī, kurā ir reģistrēti.
 8. Pamatojoties uz vēlētāju sarakstu balsošanai iestādē, iecirkņa komisija balsošanai iestādē nosaka to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām. Pēc tam iecirkņa komisija balsošanai iestādē saskaita derīgās reģistrācijas aploksnes un to kopskaitu ieraksta vēlētāju sarakstā balsošanai iestādē. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes, un par to veic ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.
 9. Derīgo reģistrācijas aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar to vēlētāju skaitu, kuru reģistrācijas aploksnes ir atzītas par derīgām. 
 10. Iecirkņa komisija balsošanai iestādē atver derīgās reģistrācijas aploksnes, izņem no tām vēlēšanu aploksnes un pārliecinās, ka katrā aploksnē ir ne vairāk kā viena ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogota vēlēšanu aploksne.
 11. Ja reģistrācijas aploksnē ir vairākas vēlēšanu aploksnes, tad tās ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un nodod iecirkņa komisijas balsošanai iestādē priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes nederīgumu un veic par to ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.
 12. Ja reģistrācijas aploksnē nav vēlēšanu aploksnes vai arī tajā atrodas aploksne bez iecirkņa komisijas zīmoga, tad šādu reģistrācijas aploksni nodod iecirkņa komisijas balsošanai iestādē priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes nederīgumu un veic par to ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.
 13. Ja reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri, tad tās ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un nodod iecirkņa komisijas balsošanai iestādē priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes nederīgumu un veic par to ierakstu vēlēšanu gaitas protokolā.
 14. Atvērtās reģistrācijas aploksnes, kuras tiek atzītas par nederīgām, novieto atsevišķi, un tās tiek iesaiņotas šīs instrukcijas 41.punktā noteiktajā  kārtībā.
 15. Pēc tam, kad derīgās vēlēšanu aploksnes ir pievienotas pārējām vēlēšanu aploksnēm, to atvēršana un balsu skaitīšana tiek veikta Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un Instrukcijā par balsu skaitīšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanās noteiktajā kārtībā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs     Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāre           Kristīne Kurzemniece