APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 12

INSTRUKCIJA

Kārtība, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanu dienā

  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumu Nr.200 4. punktu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju (turpmāk – komisija) locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi (turpmāk –kompensācija) tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu dienā.
  2. Kompensācija veicama no komisijām piešķirtajiem līdzekļiem saimnieciskajiem izdevumiem tautas nobalsošanai vai Saeimas vēlēšanām.
  3. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 4 latus vienam cilvēkam. Maksimālo ēdināšanas izdevumu kompensāciju drīkst piemērot, ja komisijas loceklis balsošanas un balsu skaitīšanas dienā strādā vismaz 8 stundas.
  4. Komisiju locekļu ēdināšanu organizē attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, slēdzot līgumu par komisijas locekļu ēdināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vai veicot produktu iegādi. Par produktu izlietojumu sastādāms akts, kuram pievienojami produktu iegādes čeki un to personu saraksts, kurām kompensēti ēdināšanas izdevumi.
  5. Nav pieļaujama kompensācijas izsniegšana komisijas locekļiem naudā.
  6. Maksājumu dokumentos komisiju locekļu ēdināšanas izdevumiem piemērojams budžeta izdevumu klasifikācijas kods 2363.
  7. Šī instrukcija attiecas arī uz pieaicinātajām personām, ar kurām noslēgts līgums un kuras pilda komisiju locekļu pienākumus, kas noteikti likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu”, Saeimas vēlēšanu likumā un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis