APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 13

Instrukcija

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana ārvalstīs

 

 1. Vēlēšanu iecirkņus ārvalstīs pēc Ārlietu ministrijas priekšlikuma Centrālā vēlēšanu komisija izveido Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās (turpmāk – pārstāvniecības):
  1. saskaņojot ar Ārlietu ministriju, Centrālā vēlēšanu komisija var izveidot vēlēšanu iecirkņus arī citās šim nolūkam piemērotās telpās.
 2. Priekšlikumus par to, kurās pārstāvniecībās izveidojami vēlēšanu iecirkņi, kuros varēs balsot arī pa pastu, Ārlietu ministrija iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā:
  1. sešus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanu dienas;
  2. nedēļu pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas dienas;
  3. nedēļu pēc Saeimas vēlēšanu izsludināšanas, ja vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48. pantā noteiktajā kārtībā.
 3. Priekšlikumus par pārstāvniecībām un citām telpām, kurās izveidojami vēlēšanu iecirkņi, bet netiks organizēta balsošana pa pastu, Ārlietu ministrija iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā:
  1. piecus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanu dienas;
  2. divas nedēļas pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas dienas;
  3. divas nedēļas pēc Saeimas vēlēšanu izsludināšanas, ja vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48. pantā noteiktajā kārtībā.
 4. Vēlēšanu iecirkņu komisijas ārvalstīs ieceļ Centrālā vēlēšanu komisija no attiecīgo pārstāvniecību ieteiktajiem Latvijas pilsoņiem. Par vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk - iecirkņa komisija) skaitlisko sastāvu Centrālā vēlēšanu komisija vienojas ar attiecīgo pārstāvniecību, tomēr iecirkņa komisijā nedrīkst būt mazāk par trim un vairāk par septiņiem komisijas locekļiem.
 5. Priekšlikumus par iecirkņa komisijas priekšsēdētāja un sekretāra kandidātiem pārstāvniecība ar Ārlietu ministrijas starpniecību iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā:
  1. piecus mēnešus pirms Saeimas vēlēšanu dienas;
  2. trīsdesmit dienas pirms tautas nobalsošanas dienas;
  3. trīsdesmit dienas pirms Saeimas vēlēšanu dienas, ja vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48. pantā noteiktajā kārtībā;
  4. priekšlikumus par iecirkņa komisijas skaitlisko sastāvu un komisijas locekļu kandidātiem pārstāvniecība ar Ārlietu ministrijas starpniecību iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā:
   1. piecdesmit dienas pirms vēlēšanām;
   2. divas nedēļas pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas dienas;
   3. divas nedēļas pēc Saeimas vēlēšanu izsludināšanas dienas, ja vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48. pantā noteiktajā kārtībā.
 6. Vēlēšanu iecirkņa komisijai var pieteikt Latvijas vēlētāju:
  1. kurš nav Saeimas deputāts;
  2. kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu un nav pilnvarots iesniegt deputātu kandidātu sarakstu;
  3. kurš prot latviešu valodu;
  4. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  5. kurš piekritis darboties iecirkņa komisijā un ir parakstījis 6.punktā minēto pieteikumu.
 7. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja, sekretāra, locekļa kandidāta pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugu un iesniedzams attiecīgās pārstāvniecības vadītājam.
  1. Pieteikumā norādāmas ziņas par kandidātu, t.sk.:
   1. kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, kontakttālruņu numuri, kā arī ziņas par piedalīšanos Latvijas vēlēšanu vai tautas nobalsošanas sagatavošanā un sarīkošanā agrāk.
 8. Kandidatūras iesaka pārstāvniecība gan pēc savas iniciatīvas, gan arī ņemot vērā to vēlētāju priekšlikumus, kuri pārstāvniecības noteiktajā termiņā izteikuši vēlēšanos darboties iecirkņa komisijā. Priekšlikumu par iecirkņa komisijas sastāvu pārstāvniecība ar Ārlietu ministrijas starpniecību iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai, norādot arī šīs instrukcijas 6. punktā minētās ziņas par katru kandidātu.
 9. Iecirkņa komisijas sastāvu Centrālā vēlēšanu komisija ar Ārlietu ministrijas starpniecību paziņo attiecīgajai pārstāvniecībai. 
 10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas darbu kopumā, vēlēšanu un nobalsošanas procesa norisi atbilstoši likumam, vēlēšanu un tautas nobalsošanas rezultātu pareizu noteikšanu un attiecīgās komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu, kā arī vēlēšanu un nobalsošanas organizēšanai piešķirto finanšu atbilstošu izlietojumu, finanšu dokumentu un atskaišu noformēšanu un iesniegšanu.
 11. Iecirkņa komisijas sekretārs ir atbildīgs par iecirkņa komisijas protokoliem un citu dokumentāciju.
 12. Iecirkņa komisijas loceklis pilda pienākumus, ko tam uzdevis iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis