Apstiprināta

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 14

Instrukcija

Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados 

 1. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk – Iecirkņa komisija) – katru septiņu locekļu sastāvā:
  1. novados, kur ir tikai viens vēlēšanu iecirknis, Iecirkņa komisija netiek veidota – tās pienākumus veic attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi;
  2. novados, kur ir divi vēlēšanu iecirkņi, viena Iecirkņa komisijas pienākumus veic attiecīgās novada vēlēšanu komisijas locekļi, bet otra Iecirkņa komisiju izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā;
  3. republikas pilsētās un novados, kur ir trīs vēlēšanu iecirkņi vai vairāk, Iecirkņu komisijas izveido šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā, un vēlēšanu komisija neveic Iecirkņa komisijas pienākumus.
 2. Vēlēšanām Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz četrdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā sešdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājas lapā:
  1. tautas nobalsošanai Iecirkņu komisijas izveidojamas vismaz divdesmit dienas pirms tautas nobalsošanas dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā desmit dienas pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas nosaka republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājas lapā;
  2. ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48. panta kārtībā, piemērojams instrukcijas 2.1. punkts.
 3. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir:
  1. reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
  3. attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
   Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
 4. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
  1. kurš prot latviešu valodu;
  2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
  4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis, izņemot 1.punkta pirmajā un otrajā apakšpunktā minētajos gadījumos;
  6. Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota parauga apliecības.
 5. Pieteikums sagatavojams saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas izstrādāto paraugu un iesniedzams attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai.
  1. Pieteikumā norādāmas ziņas par komisijas locekļa kandidātu, t.sk:
   1. vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk;
  2. kopā ar pieteikumu kandidāts paraksta apliecinājumu, ka viņš piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šīs instrukcijas prasībām.
 6. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgās republikas pilsētas vai novada  vēlēšanu komisija. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.
 7. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija.
 8. Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisija par Iecirkņu komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīsdesmit piecas dienas pirms vēlēšanām (ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanām, kas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā noteiktajā kārtībā). Informācijas apkopošanai veidlapa lejupielādējama VDIIS sadaļā „Vēlēšanu komisijas/Dokumentu aprite”. Aizpildīto veidlapu augšupielādē VDIIS sistēmas sadaļā „Vēlēšanu komisijas/Failu ielāde”. Par katru iecirkņa komisiju norādāmas veidlapā ietvertās ziņas.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis