APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2011. gada 3. jūnija lēmumu Nr. 11

Instrukcija

Vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju darbības finansēšana tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanu sarīkošanā

 1. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka finansējumu tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.
 2. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji rīkojas ar attiecīgajai komisijai piešķirtajiem finanšu līdzekļiem.
 3. Republikas pilsētu vēlēšanu komisijas ar piešķirto finansējumu nodrošina republikas pilsētas vēlēšanu komisijas un attiecīgo vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību tautas nobalsošanā vai Saeimas vēlēšanās.
 4. Novadu vēlēšanu komisijas ar piešķirto finansējumu nodrošina novada vēlēšanu komisijas un attiecīgo vēlēšanu iecirkņu komisiju darbību tautas nobalsošanā vai Saeimas vēlēšanās.
 5. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju priekšsēdētāji noslēdz līgumu ar bilancspējīgu grāmatvedi par grāmatvedības uzskaiti un finanšu pārskatu sagatavošanu.
 6. Grāmatvedības uzskaiti republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijās kārto saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja apstiprināto instrukciju par tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu grāmatvedības uzskaiti vēlēšanu komisijās.
 7. Darba samaksu vēlēšanu komisiju locekļiem aprēķina saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm. Darba samaksu tautas nobalsošanas vai vēlēšanu nodrošināšanai pieaicinātajām personām aprēķina saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja apstiprināto „Pašvaldību vēlēšanu komisijās pieaicināto personu darba samaksas instrukciju”.
 8. Republikas pilsētas vēlēšanu komisijas grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu republikas pilsētas vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajām personām.
 9. Novada vēlēšanu komisijas grāmatvedībā aprēķina un izmaksā darba samaksu novada vēlēšanu komisijas un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem un pieaicinātajām personām.
 10. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas savā teritorijā izveidotās vēlēšanu iecirkņu komisijas ar darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem materiāliem un pakalpojumiem nodrošina, centralizēti iepērkot un sadalot materiālus un apmaksājot rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem. Atsevišķos gadījumos pieļaujama naudas līdzekļu izsniegšana ar republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja rīkojumu pilnvarotām avansu norēķinu personām, kuras pēc tam norēķinās, iesniedzot izdevumus apliecinošus dokumentus.
 11. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas 1.6. punktā minētajā instrukcijā norādītajos termiņos un kārtībā iesniedz Centrālajā vēlēšanu komisijā mēneša, ceturkšņa un gada finanšu pārskatus.
 12. Pēc tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanām un finanšu darbības pabeigšanas grāmatvedības dokumentus sakārto, apraksta un nodod Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļā 1.6. punktā minētajā instrukcijā norādītajos termiņos un kārtībā.
 13. Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegto grāmatvedības dokumentu pārbaudi veic zvērināts revidents.
 1. Centrālā vēlēšanu komisija, pamatojoties uz katra ārvalstī izveidotā vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja sagatavoto tāmi, nosaka finansējumu preču un pakalpojumu iegādei tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai ārvalstī izveidotajai vēlēšanu iecirkņu komisijai.
 2. Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu sarīkošanu Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinātā finansējuma ietvaros.
 3. Tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanu sagatavošanai un sarīkošanai nepieciešamo preču un pakalpojumu iegādes izdevumus vēlēšanu iecirknī ārvalstī Centrālā vēlēšanu komisija apmaksā desmit darba dienu laikā pēc Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izrakstīta rēķina saņemšanas. Atsevišķos gadījumos pēc vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja rakstiska pieprasījuma preču un pakalpojumu iegādei var tikt izsniegts avanss.
 4. Pēc tautas nobalsošanas vai Saeimas vēlēšanām vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs mēneša laikā iesniedz Centrālajai vēlēšanu komisijai norēķinu par piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu, pievienojot apstiprinātas attaisnojuma dokumentu kopijas.
 5. Grāmatvedības uzskaiti par līdzekļu izlietojumu ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos kārto Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa.
 6. Centrālās vēlēšanu komisijas Finanšu nodaļa saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām stundas tarifa likmēm un ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu komisiju iesniegtajiem darba laika uzskaites dokumentiem aprēķina un izmaksā darba samaksu vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis