Publicēts:
"Latvijas Vēstnesis", 19.02.2009., Nr.28

APSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2009. gada 17. februāra
sēdē ar lēmumu nr. 5

Instrukcija

Kārtība, kādā sagatavojami un iesniedzami kandidātu saraksti Eiropas Parlamenta 2009. gada vēlēšanām

 1. Kandidātu saraksti iesniedzami Centrālajā vēlēšanu komisijā (Rīgā, Smilšu ielā 4), sākot ar 2009. gada 18. martu. Pēdējā sarakstu iesniegšanas diena ir 2009. gada 2. aprīlis.
 2. Kandidātu sarakstus pieņem šīs instrukcijas 1. punktā minētajā laika posmā darba dienās:
  • 18. un 25. martā – no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00;
  • 19., 24., 26. un 31. martā – no pulksten 10.00 līdz pulksten 14.00;
  • 1. un 2. aprīlī – no pulksten 10.00 līdz pulksten 18.00.
 3. Kandidātu sarakstu iesniegšanas pēdējā dienā, 2009. gada 2. aprīlī, kandidātu sarakstus pieņem no Latvijas Republikā reģistrētu politisko partiju vai to reģistrētu apvienību pilnvarotajām personām (turpmāk – pilnvarotās personas), kuras ieradušās Centrālajā vēlēšanu komisijā līdz pulksten 18.00 un kuru iesniedzamie dokumenti sagatavoti atbilstoši šīs instrukcijas prasībām.
 4. Kandidātu saraksts un tam pievienojamie dokumenti sagatavojami, izmantojot Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammu, kas, sākot ar 2009. gada 2. martu, pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv. Sagatavotie dokumenti iesniedzami arī elektroniskā formā datu nesējā.
 5. Kandidātu sarakstus pieņem Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs, pilnvaroto personu klātbūtnē pārbaudot, vai ir iesniegti visi šajā instrukcijā minētie dokumenti.
 6. Kandidātu sarakstu pieņem, ja:
  1. kandidātu saraksta iesniedzēja organizācija likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā politiskā partija vai politisko partiju apvienība (Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma (turpmāk – likums) 9. panta pirmā daļa);
  2. pilnvarotajai personai ir ar pilnvaras devēja parakstu un zīmogu apliecināts pilnvarojums (likuma 9. panta otrā daļa), kurā norādīts politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, lēmējinstitūcijas nosaukums, lēmuma pieņemšanas vieta, datums un numurs;
  3. kandidātu sarakstā un tam pievienotajos dokumentos par katru kandidātu ir norādītas visas likumā noteiktās ziņas;
  4. sarakstā pieteikto kandidātu skaits vairāk kā divas reizes nepārsniedz ievēlamo deputātu skaitu (likuma 10. panta otrā daļa);
  5. kandidātu saraksta nosaukums atbilst likuma prasībām (likuma 10. panta ceturtā daļa), ko pilnvarotā persona apliecina, uzrādot politiskās partijas vai politisko partiju apvienības reģistrācijas apliecību vai tās kopiju;
  6. kandidātu saraksts ir sagatavots valsts valodā un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā (likuma 10. panta piektā daļa);
  7. kandidātu sarakstu ir parakstījusi attiecīgi pilnvarota persona, ko apliecina ar pilnvaras devēja parakstu un zīmogu apliecināts pilnvarojums, kurā norādīts politiskās partijas vai politisko partiju apvienības nosaukums, pilnvarotās personas vārds un uzvārds, lēmējinstitūcijas nosaukums, lēmuma pieņemšanas vieta, datums un numurs;
  8. kandidātu sarakstam ir pievienoti likuma 11. pantā minētie dokumenti;
  9. kandidātu sarakstam pievienotie dokumenti ir sagatavoti valsts valodā un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā (likuma 10. panta piektā daļa);
  10. kandidātu sarakstam ir pievienots bankas dokuments par drošības naudas iemaksu (likuma 12. pants) Centrālās vēlēšanu komisijas norādītajā depozīta kontā.
 7. Ja dokuments ir uz divām vai vairākām lapām, tām jābūt numurētām un cauršūtām. Pēdējās lapas otrā pusē jābūt pilnvarotās personas vārdam, uzvārdam, parakstam un atzīmei, cik lapas ir cauršūtas un numurētas.
 8. Iesniegtie dokumenti tiek reģistrēti kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.
 9. Ja Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs konstatē kādu neatbilstību šīs instrukcijas prasībām, viņš kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus atdod atpakaļ pilnvarotajai personai un izdara par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.
  Kandidātu sarakstu var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu un laiku uzskatāma diena un laiks, kad Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs to pieņēmis.
 10. Kandidātu saraksta iesniegšanas diena un laiks, iesniegto dokumentu skaits tiek ierakstīts kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā, kurā attiecīgā ieraksta pareizību ar savu parakstu apliecina Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs un pilnvarotā persona.
 11. Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs par dokumentu pieņemšanu pilnvarotajai personai izsniedz izziņu.
 12. Par kandidātu sarakstu reģistrāciju lemj Centrālā vēlēšanu komisija savā sēdē, reģistrējot tos pieņemšanas secībā.
  Centrālās vēlēšanu komisijas sēdē jautājumā par kandidātu saraksta reģistrāciju vai grozījumiem tajā var piedalīties pilnvarotā persona.
 13. Reģistrētajos kandidātu sarakstos Centrālā vēlēšanu komisija izdara grozījumus, ja ir atklājušies apstākļi, kas minēti likuma 14. panta otrajā daļā. Par grozījumu izdarīšanu kandidātu sarakstos Centrālā vēlēšanu komisija pieņem motivētu lēmumu.
 14. Kandidātu sarakstus Centrālā vēlēšanu komisija numurē pēc kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa beigām un pieņemto kandidātu sarakstu reģistrācijas. Par Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes, kurā tiks izlozēti kandidātu sarakstu numuri, dienu un laiku pilnvarotajām personām paziņo atsevišķi.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                      A. Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                             V. Veinbergs