APSTIPRINĀTA

Centrālās vēlēšanu komisijas 2020. gada 5. novembra sēdē

Kārtība, kādā organizējamas Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes, izmantojot videokonferenci

 1. Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs (turpmāk – priekšsēdētājs) var noteikt, ka Centrālās vēlēšanu komisijas sēde (turpmāk – sēde) notiek, izmantojot videokonferenci (attēla un skaņas pārraidi reālajā laikā), ja:
  1. ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus;
  2. Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa, komandējuma vai cita objektīva iemeslu dēļ nevar ierasties sēdes norises vietā.
 2. Par to, ka sēde notiks, izmantojot videokonferenci, Centrālās vēlēšanu komisijas locekļiem paziņo priekšsēdētājs, izziņojot Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes darba kārtību un nosūtot piekļuves rekvizītus dalībai sēdē.
 3. Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis, kurš neatrodas sēdes norises vietā, uzskatāms par klātesošu sēdē, ja viņš pirms sēdes ir reģistrējies dalībai sēdē attiecīgajā videokonferences platformā un, sēdei sākoties, pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma vārdiski apliecina savu dalību sēdē.
 4. Klāt neesošajiem Centrālās vēlēšanu komisijas darbiniekiem, kuriem jāpiedalās sēdē, pirms tās ir jāreģistrējas dalībai attiecīgajā videokonferences platformā.
 5. Citām personām, kuras uzaicinātas vai vēlas piedalīties sēdē, izmantojot videokonferenci, Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs nosūta piekļuves rekvizītus dalībai sēdē.
 6. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem piekļuves rekvizītus dalībai sēdē nosūta sabiedrisko attiecību speciālists.
 7. Balsojot videokonferences formātā, Centrālās vēlēšanu komisijas loceklis vārdiski nosauc savu vārdu, uzvārdu un balsojumu – “par”, “pret” vai “atturas”.
 8. Sēdes norises gaita tiek ierakstīta video vai audio formātā, nodrošinot katra Centrālās vēlēšanu komisijas locekļa individuālā balsojuma fiksēšanu.
 9. Sēdes protokolētājs atbilstoši sēdes ierakstam noformē Centrālās vēlēšanu komisijas sēdes protokolu.
   

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                     

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                             

Ritvars Eglājs