APSTIPRINU                                 APSTIPRINU

Centrālās vēlēšanu komisijas     Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieks
priekšsēdētājs                                       justīcijas ģenerālis

  A.Cimdars                                                  D.Lūks

Rīgā,  16.04.2004.                                Rīgā,  19.04.2004. 

   
 Instrukcija par kārtībū, kādā rīkojamas Eiropas Parlamenta vēlēšanas ieslodzījuma vietās

Instrukcija izstrādāta pamatojoties uz:

 • Vēlētāju reģistra likumu;
 • Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumu;
 • Eiropas Savienības Padomes 1993.gada 6.decembra Direktīvu 93/109/EC (Kārtība, kā Savienības pilsoņi, kas uzturas dalībvalstī, kuras pilsoņi tie nav, var tajā izmantot savas balsstiesības un tiesības kandidēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās);
 • Centrālās vēlēšanu komisijas 2004.gada 12.februāra sēdē ar lēmumu nr.2 apstiprināto instrukciju “Par vēlētāju reģistru un vēlētāju sarakstiem Eiropas Parlamenta 2004.gada vēlēšanām”.
 1. Tiesības vēlēt Eiropas Parlamenta vēlēšanās (turpmāk – vēlēšanas) ieslodzījuma vietās ir aizdomās turētajai, apsūdzētajai vai tiesājamai personai, kurai kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums (turpmāk – apcietinātais) un viņš ir:
  • Latvijas pilsonis vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts (1.pielikums) pilsonis;
  • Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā sasniedzis 18 gadu vecumu;
  • Iekļauts vēlētāju reģistrā.
 2. Eiropas Parlamentu nav tiesības vēlēt personām, kuras izcieš sodu brīvības atņemšanas vietās, vai kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcībnespējīgām.
  Notiesātās personas, kuras atrodas izmeklēšanas cietumā vai cietuma izmeklēšanas nodaļā (turpmāk – cietums) Latvijas Sodu izpildes kodeksa 16.pantā vai 20.pantā noteiktajā kārtībā, vēlēšanās nepiedalās.
  Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes paziņojums par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā persona iekļauta, nedod tiesības vēlēt personām, uz kurām attiecas šajā punktā minētie ierobežojumi.
 3. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 30.panta piekto daļu aizdomās turētajām, apsūdzētajām un tiesājamām personām, kurām kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums, balsošana tiek organizēta to atrašanās vietā.
 4. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir derīga Latvijas pilsoņa vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa pase.
 5. Vēlēšanu norisi cietumā nodrošina vēlēšanu iecirkņa komisija sadarbojoties ar cietuma administrāciju.
 6. Gatavojoties vēlēšanām:
  • līdz 2004.gada 20.aprīlim cietuma administrācija informē attiecīgo republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisiju par iespējamo vēlētāju skaitu cietumā;
  • līdz 2004.gada 30.aprīlim attiecīgās republikas pilsētas vai rajona vēlēšanu komisijas informē cietuma administrāciju par to iecirkņa vēlēšanu komisiju, kura organizēs un veiks vēlēšanas attiecīgajā ieslodzījuma vietā;
  • ne vēlāk kā līdz š.g. 21.maijam iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un cietuma priekšnieks:
   • nosaka nepieciešamo iecirkņa komisijas locekļu un vēlēšanu kastu skaitu;
   • nosaka komisijas locekļu darba vietas un vietas, kur izdarīt atzīmes vēlēšanu zīmē, nodrošinot balsošanas aizklātību;
   • nosaka balsošanas vietu nepieciešamo aprīkojumu, t.sk., aprīkojumu, kuru var nodrošināt cietums;
   • vienojas par vēlētāju rakstveida iesniegumu pieņemšanas kārtību;
   • vienojas par komisijas locekļu nodrošināšanu (nepieciešamības gadījumā) ar sakaru līdzekļiem ziņojumiem vēlēšanu iecirkņa komisijai.
  • Cietumos:
   • brīdina tos apcietinātos Latvijas pilsoņus, kuriem lietā nav personu apliecinošo dokumentu vai beidzies to derīguma termiņš, par nepieciešamību tos pieprasīt (no personām, pie kurām tās glabājas), vai veikt to nomaiņu;
   • informē citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus par iespēju izmantot balsstiesības dalībvalstī, attiecībā uz kuru pilsonim ir valstiskā piederība, ar attiecīgās valsts diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības starpniecību vai piedalīties vēlēšanās atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumam;
   • informē citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus par iespēju izmantot balsstiesības Latvijā un iepazīstina ar Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju (2.pielikums).
   • ja Latvijas pilsoņa personu apliecinošo dokumentu derīguma termiņš beidzies laikā, kad persona atradās apcietinājumā, cietuma administrācija, sadarbojoties ar Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, organizē to nomaiņu. Gadījumā, ja apcietinātai personai nav līdzekļu, pases nomaiņu veic kārtībā, kāda noteikta personām, kuras atrodas pilnā valsts apgādībā;
   • apcietinātajiem, kuriem ir tiesības piedalīties vēlēšanās, līdz 2004.gada 07.jūnijam tiek piedāvāts aizpildīt un līdz 2004.gada 10.jūnijam iesniegt (ar cietuma administrācijas starpniecību) iecirkņa vēlēšanu komisijai rakstveida iesniegumu par balsošanu vēlētāja atrašanās vietā (iesnieguma paraugs – 3. pielikums);
   • pēc iesniegumu saņemšanas tiek sagatavots iespējamais vēlētāju saraksts. Iesniegumi kopā ar minēto sarakstu nododami iecirkņa vēlēšanu komisijai;
   • cietuma priekšnieks ar rīkojumu nozīmē cietuma darbiniekus, kuri būs atbildīgi par vēlētāja personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu vēlēšanu komisiju locekļiem un tā saņemšanu pēc vēlēšanu zīmju izsniegšanas. Šajā rīkojumā nosakāma kārtība, kādā balsošanai no kamerām tiks izvesti apcietinātie, kuri balsos, un nepieciešamie drošības pasākumi.
 7. Politisko organizāciju (partiju) vai politisko organizāciju (partiju) apvienību pilnvarotie novērotāji, kuri vēlas novērot vēlēšanu norisi cietumā, līdz 2004.gada 08.jūnijam attiecīgajā vēlēšanu iecirkņa komisijā iesniedz pieteikumu vēlēšanu procesa novērošanai cietumā.
 8. Vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs cietuma priekšniekam līdz 2004.gada 10.jūnijam iesniedz to iecirkņa komisijas locekļu sarakstu, kuri vēlēšanu dienā strādās cietumā, un to pilnvaroto novērotāju sarakstu, kuri izteikuši vēlēšanos novērot balsošanas norisi.
 9. Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji cietumu apmeklējumus līdz 2004.gada 10.jūnijam saskaņo ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes preses sekretāra starpniecību.
 10. Vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļiem, pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, ierodoties cietumā, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
 11. Vēlēšanu dienā:
  1. cietumos tiek pārtrauktas jebkuras kriminālprocesuālās darbības;
  2. apcietināto ēdināšana, pastaigas un skaitliskās pārbaudes notiek cietuma dienas kārtībā paredzētajā laikā;
  3. cietuma teritorijā vēlēšanu komisijas locekļi un pilnvarotie novērotāji tiek ielaisti ar attiecīgās vēlēšanas komisijas priekšsēdētāju saskaņotajā laikā, iepazīstinot viņus ar cietuma iekšējās kārtības noteikumiem;
  4. par vēlēšanu organizēšanu un norises kārtību atbild vēlēšanu komisijas locekļi un līdz ar to cietuma darbiniekiem jāpilda viņu likumīgās prasības. Visi strīdīgie jautājumi jārisina operatīvi, iesaistot augstākstāvošas amatpersonas;
  5. izvedot apcietinātos no kamerām uz balsošanas telpu, jāraugās, lai tajā vienlaicīgi neatrastos vairāk par trim apcietinātajiem un tiktu ievērotas procesa virzītāja prasības par savstarpējo izolāciju;
  6. pirms vēlēšanas zīmju izsniegšanas cietuma administrācijas pārstāvis uzrāda vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklim apcietinātā personas apliecinošu dokumentu.
  7. vēlēšanu dienā līdz pulksten 12.00 (vai arī vēlāk, ja balsošana cietumā nav beigusies), apcietinātie var izteikt vēlēšanos piedalīties tajās un viņiem šī iespēja ir jādod;
  8. iespēja piedalīties vēlēšanas ir jānodrošina arī medicīnas daļas stacionārā (arī slimnīcā) un soda izolatorā ievietotajiem balsstiesīgajiem apcietinātajiem.

Instrukcijai “Kārtība, kādā rīkojama Eiropas Parlamenta vēlēšanas ieslodzījuma vietās”

Eiropas Savienības dalībvalstis (pēc 2004.gada 1.maija)

 1. Beļģijas Karaliste
 2. Dānijas Karaliste
 3. Vācijas Federatīvā Republika
 4. Grieķijas Republika
 5. Spānijas Karaliste
 6. Francijas Republika
 7. Īrija
 8. Itālijas Republika
 9. Luksemburgas Lielhercogiste
 10. Nīderlandes Karaliste
 11. Austrijas Republika
 12. Portugāles Republika
 13. Somijas Republika
 14. Zviedrijas Karaliste
 15. Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
 16. Čehijas Republika
 17. Igaunijas Republika*
 18. Kipras Republika*
 19. Latvijas Republika*
 20. Lietuvas Republika*
 21. Ungārijas Republika*
 22. Maltas Republika*
 23. Polijas Republika*
 24. Slovēnijas Republika*
 25. Slovākijas Republika*

* līdz 2004.gada 1.maijam kandidātvalstis

Instrukcijai “Kārtība, kādā rīkojama Eiropas Parlamenta vēlēšanas ieslodzījuma vietās”

Centrālā vēlēšanu komisija informē

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu likumu Eiropas Savienības (ES) pilsoņiem, kuri dzīvo Latvijā, ir tiesības piedalīties EP vēlēšanās, balsojot par Latvijā pieteiktajiem kandidātu sarakstiem.

Vēlēšanās var piedalīties tie ES pilsoņi, kuri iekļauti Vēlētāju reģistrā Latvijā. Lai nokļūtu Vēlētāju reģistrā, ES pilsonim, kurš Latvijā saņēmis uzturēšanās atļauju, līdz 13.maijam jāpiesakās Centrālajā vēlēšanu komisijā (Smilšu ielā 4, LV – 1050), iesniedzot vai pa pastu nosūtot iesniegumu, kurā jānorāda:

 • vārds,
 • uzvārds,
 • pirmslaulības uzvārds,
 • personas kods,
 • dzimums,
 • dzimšanas vieta,
 • dzimšanas datums,
 • pilsonība (-as),
 • vieta/apgabals ES dalībvalstī, kur ES pilsonis līdz šim bijis ierakstīts vēlētāju sarakstā (ja šāds ieraksts ir bijis),
 • ES dalībvalsts, kurā ES pilsonis reģistrēts kā vēlētājs 2004.gada EP vēlēšanām.

Saņemot šādu iesniegumu, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) lems par ES pilsoņa iekļaušanu Vēlētāju reģistrā. Personām, kuras būs iekļautas Vēlētāju reģistrā, divas nedēļas pirms vēlēšanām tiks nosūtīts paziņojums. Personām, kuras Vēlētāju reģistrā nebūs iekļautas, CVK nekavējoties nosūtīs vēstuli, kurā būs norādīts atteikuma iemesls.

Papildus informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā www.cvk.lv un pa informatīvo tālruni +371 67049999.

Instrukcijai “Kārtība, kādā rīkojama Eiropas Parlamenta vēlēšanas ieslodzījuma vietās”


  ______________________________ vēlēšanu iecirkņa komisijai

 
Vārds (vārdi)________________________________

Uzvārds____________________________________

Personas kods __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __

 

iesniegums.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 30.panta piekto daļu, vēlēšanu dienā - 2004.gada 12.jūnijā, lūdzu organizēt balsošanu manā atrašanās vietā  ________________________ cietumā.
             /cietuma nosaukums/

 

datums ________________________________

paraksts ________________________________