APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 19. augusta lēmumu Nr.67

INSTRUKCIJA

Kārtība, kādā valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienā

 1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumu Nr.144 “Noteikumi par valstspilsētu un novadu pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” 4. punktu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju (turpmāk – komisija) locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi (turpmāk – kompensācija) Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienā.
 2. Kompensācija veicama no komisijām piešķirtajiem līdzekļiem Saeimas vēlēšanām, Eiropas Parlamenta vēlēšanām vai tautas nobalsošanai.
 3. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 8,00 euro dienā vienai personai. Maksimālo ēdināšanas izdevumu kompensāciju drīkst piemērot, ja komisijas loceklis balsošanas un balsu skaitīšanas dienā strādā vismaz 8 stundas.
 4. Kompensācija veicama kādā no šādiem veidiem:
  1. komisijas locekļu ēdināšanu organizē attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, slēdzot līgumu par komisijas locekļu ēdināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vai veicot produktu iegādi. Par ēdināšanas izdevumiem sastādāms akts. To paraksta personas, kurām kompensēti ēdināšanas izdevumi;
  2. komisijas locekļi iesniedz apmaksai attiecīgu iesniegumu un izdevumus apliecinošu attaisnojuma dokumentu, kas apliecina sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma saņemšanu vai produktu iegādi attiecīgajā dienā.
 5. Nav pieļaujama kompensācijas izsniegšana komisijas locekļiem naudā.
 6. Maksājumu dokumentos komisiju locekļu ēdināšanas izdevumiem piemērojams budžeta izdevumu klasifikācijas kods 2363.
 7. Šajā instrukcijā paredzētā kompensācija attiecināma arī uz pieaicinātajiem speciālistiem, ar kuriem noslēgts līgums un kuri pilda komisijas locekļu pienākumus, kas noteikti Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
   

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs