APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2014. gada 4.aprīlī ar lēmumu Nr.37

Publicēta:
"Latvijas Vēstnesis", 70 (5130), 08.04.2014.

INSTRUKCIJA

Kārtība, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu un tautas nobalsošanas dienā

  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumu Nr.200 “Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” 4. punktu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju (turpmāk – komisija) locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi (turpmāk –kompensācija) Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu vai tautas nobalsošanas dienā.
  2. Kompensācija veicama no komisijām piešķirtajiem līdzekļiem saimnieciskajiem izdevumiem Saeimas vēlēšanām, Eiropas Parlamenta vēlēšanām vai tautas nobalsošanai.
  3. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 5.69 euro vienam cilvēkam. Maksimālo ēdināšanas izdevumu kompensāciju drīkst piemērot, ja komisijas loceklis balsošanas un balsu skaitīšanas dienā strādā vismaz 8 stundas.
  4. Komisiju locekļu ēdināšanu organizē attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, slēdzot līgumu par komisijas locekļu ēdināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vai veicot produktu iegādi. Par ēdināšanas izdevumiem sastādāms akts. To paraksta personas, kurām kompensēti ēdināšanas izdevumi.
  5. Nav pieļaujama kompensācijas izsniegšana komisijas locekļiem naudā.
  6. Maksājumu dokumentos komisiju locekļu ēdināšanas izdevumiem piemērojams budžeta izdevumu klasifikācijas kods 2363.
  7. Šī instrukcija attiecas arī uz pieaicinātajām personām, ar kurām noslēgts līgums un kuras pilda komisijas locekļu pienākumus, kas noteikti Saeimas vēlēšanu likumā, Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, likumā „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” un Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā.
     

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Ritvars Eglājs