APSTIPRINĀTA
ar Centrālās vēlēšanu komisijas
2009. gada 7. maija lēmumu Nr. 45

INSTRUKCIJA

Par kārtību, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā 

  1. Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 20. marta noteikumiem Nr.200 “Noteikumi par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju” 4. punktu republikas pilsētu, rajonu, novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju (turpmāk – komisija) locekļiem tiek kompensēti ēdināšanas izdevumi (turpmāk –kompensācija) Eiropas Parlamenta vēlēšanu dienā.
  2. Kompensācija veicama no komisijām piešķirtajiem līdzekļiem saimnieciskajiem izdevumiem Eiropas Parlamenta vēlēšanām.
  3. Kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt 4 latus. Maksimālo ēdināšanas izdevumu kompensāciju drīkst piemērot, ja komisijas loceklis vēlēšanu dienā strādā vismaz 8 stundas.
  4. Komisiju locekļu ēdināšanu organizē attiecīgās komisijas priekšsēdētājs, slēdzot līgumu par komisijas locekļu ēdināšanu ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, vai uzdodot kādam no komisijas locekļiem veikt produktu iegādi un nodrošināt vēlēšanu komisijas locekļu ēdināšanu vēlēšanu dienā. Par produktu izlietojumu sastādāms akts, kuram pievienojami produktu iegādes čeki un to personu saraksts, kurām kompensēti ēdināšanas izdevumi.
  5. Nav pieļaujama kompensācijas izsniegšana komisijas locekļiem naudā.
  6. Maksājumu dokumentos komisiju locekļu ēdināšanas izdevumiem piemērojams budžeta izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kods 2363.
  7. Šī instrukcija attiecas arī uz personām, ar kurām noslēgts līgums un kuras pilda komisiju locekļu pienākumus, kas noteikti Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā un likumā “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām”.

Priekšsēdētājs                                                                                                                                                     Arnis Cimdars

Sekretārs                                                                                                                                                            Valdis Veinbergs