APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2020. gada 21. augusta lēmumu Nr. 33

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.2021.lēmumu Nr.19) 

INSTRUKCIJA

Par rīcību Covid – 19 infekcijas gadījumā vēlēšanu iecirknī

 1. Saņēmis informāciju, ka ar Covid-19 infekciju inficēta persona uzturējusies vēlēšanu iecirknī, vēlēšanu iecirkņa komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija) priekšsēdētājs:
  1. ievēro Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) rekomendācijas un norādījumus, sniedz nepieciešamo atbalstu epidemioloģiskajai izmeklēšanai;
  2. ievērojot personas datu aizsardzības prasības, nekavējoties par notikušo informē pašvaldības vēlēšanu komisiju (turpmāk – vēlēšanu komisija), izdara ierakstu Vēlēšanu gaitas žurnālā (turpmāk – VGŽ);
  3. organizē vēlēšanu iecirkņa telpās vēdināšanu un priekšmetu un lietoto virsmu dezinfekciju.
 2. Ja Covid-19 infekcijas ierobežošanai pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija noteikta iecirkņa komisijas loceklim, iecirkņa komisijas locekļa pienākumu izpildītājam (turpmāk – Izpildītājs) vai līgumdarbiniekam, vēlēšanu komisija, izvērtējot situāciju, nekavējoties pieņem lēmumu par attiecīgā iecirkņa komisijas locekļa, Izpildītāja vai līgumdarbinieka aizstāšanu.
 3. Vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par vēlēšanu iecirkņa slēgšanu, ja:
  1. iecirkņa komisijas locekļu skaits, kuriem noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā karantīna, ir lielāks nekā puse no vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu skaita un vēlēšanu komisijai nav iespēju nekavējoties aizstāt pašizolācijā vai karantīnā esošos locekļus, lai nodrošinātu iecirkņa komisijas lemttiesīgumu;
  2. vēlēšanu iecirkņa telpas izmantot liedz epidemioloģiski apsvērumi un vēlēšanu komisijai nav iespēju pārvietot vēlēšanu iecirkni uz citām telpām ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis.
 4. Par lēmumu slēgt vēlēšanu iecirkni vēlēšanu komisija nekavējoties informē visas pašvaldības iecirkņa komisijas.
 5. (Izslēgts ar 29.04.2021.grozījumiem, lēmumu Nr.24)
 6. Saņēmis rīkojumu slēgt vēlēšanu iecirkni, iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai vēlēšanu komisijas iecelts iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs nekavējoties:
  1. izvieto pie vēlēšanu iecirkņa paziņojumu par vēlēšanu iecirkņa slēgšanu. Informācijā vēlētājiem norāda tuvākos vēlēšanu iecirkņus, kur vēlētāji var nobalsot;
  2. nosūta vēlēšanu komisijai informāciju par vēlētājiem, kuriem nodrošināma balsošana viņu atrašanās vietā;
  3. Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas Pašvaldības domes vēlēšanās 71. – 75. punktā noteiktajā kārtībā slēdz vēlēšanu iecirkni. Ziņas par iecirknī nobalsojušo vēlētāju skaitu un vēlētāju atrašanās vietā nobalsojušo vēlētāju ieraksta VGŽ sadaļā “Notikumi” un norāda 6.4. punktā minētajā nodošanas un pieņemšanas aktā;
  4. balsotāju sarakstus, vēlēšanu kastes, viedtālruņus un citus vēlēšanu materiālus nodod vēlēšanu komisijai, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu.
   (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 29.04.2021. lēmumu Nr.24)
 7. Iecirkņa vēlēšanu kastes un vēlēšanu materiāli uzglabājami drošā, slēgtā telpā ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis. Vēlēšanu kastes un vēlēšanu materiālus iznest ārpus ēkas atļauts tikai, ja nepieciešama to nogādāšana vēlēšanu komisijā, saskaņojot to ar Centrālo vēlēšanu komisiju un nodrošinot apsardzi vēlēšanu materiālu pārvietošanas laikā.
 8. Pēc lēmuma slēgt vēlēšanu iecirkni 3.1. punktā minētajā gadījumā balsošanu vēlēšanu iecirknī vairs neatsāk, un vēlēšanu komisija ievēlē jaunu iecirkņa komisiju balsu skaitīšanai ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Ja jaunas iecirkņa komisijas izveidošana nav iespējama, vēlēšanu komisija uzdod slēgtā vēlēšanu iecirkņa balsu skaitīšanu veikt citai iecirkņa komisijai, kurai ir tam nepieciešamie resursi.
  (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 29.04.2021. lēmumu Nr.24)
 9. Vēlēšanu komisija no ievēlēto komisijas locekļu vidus ieceļ iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru.
 10. Iecirkņa komisijai uzsākot darbu, vēlēšanu komisija:
  1. nodod iecirkņa komisijai 6.4. punktā minētos vēlēšanu materiālus, sastādot par to nodošanas un pieņemšanas aktu;
  2. vēlēšanu materiālu nodošanā un pieņemšanā uzaicina piedalīties partiju un partiju apvienību pilnvarotos novērotājus;
  3. (Izslēgts ar 29.04.2021.grozījumiem, lēmumu Nr.24)
 11. Vēlēšanām noslēdzoties, iecirkņa komisija organizē iecirknī nodoto balsu skaitīšanu Pašvaldības domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.
  1. saņemot pieprasījumu par iecirkņa vēlētājiem Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammā, veic Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijas republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās 43.1 punktā noteiktās darbības;
  2. vēlēšanām noslēdzoties, organizē iecirknī nodoto balsu skaitīšanu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.
   (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 29.04.2021. lēmumu Nr.24)
 12. Pēc lēmuma slēgt vēlēšanu iecirkni 3.2. punktā minētajā gadījumā vēlēšanu komisija izvērtē iespējas veikt vēlēšanu iecirkņa telpu dezinfekciju vai izvietot vēlēšanu iecirkni citās telpās. Ja atsākt balsošanu vēlēšanu iecirknī nav iespējams, iecirkņa komisija turpina darbu 11. punktā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs