APSTIPRINĀTA
Centrālās vēlēšanu komisijas
2022. gada 6. februāra sēdē ar lēmumu nr. 6

INSTRUKCIJA

Parakstu vākšana ārvalstīs tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu

 1. Parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētu likumu (turpmāk – parakstu vākšana) notiek Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā trīsdesmit dienu termiņā.
 2. Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstīs (turpmāk – pārstāvniecības) likumā “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” un šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā nodrošina iespēju vēlētājiem, kas dzīvo vai uzturas ārvalstīs, parakstīties par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētu likumu.
 1. Pārstāvniecības parakstu vākšanas sagatavošanu uzsāk, kad pēc parakstu vākšanas izsludināšanas ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību no Centrālās vēlēšanu komisijas saņemta atbilstoša informācija.
 2. Ne vēlāk kā piecas dienas pirms parakstu vākšanas uzsākšanas pārstāvniecības vadītājs nosaka parakstu vākšanas vietu (vietas) un darba laiku, kad vēlētāji varēs parakstīties parakstu vākšanas lapās. Ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību informācija nosūtāma Centrālai vēlēšanu komisijai uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv.
 3. Informācija par parakstu vākšanas vietu un darba laiku ne vēlāk kā trīs dienas pirms parakstu vākšanas uzsākšanas izliekama pārstāvniecības informācijas sniegšanas vietā.
 4. Parakstu vākšanu, pēc pārstāvniecības vadītāja ieteikuma, veic diplomātiskā un konsulārā dienesta ierēdņi un darbinieki vai pārstāvniecības līgumdarbinieki, ar kuriem Centrālā vēlēšanu komisija noslēgusi atbilstošu līgumu (turpmāk – parakstu vācējs). Parakstu vācējiem jābūt Latvijas pilsoņiem, kuri sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu, prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.
 5. Pirms uzsākt darbu, parakstu vācējiem jāparaksta saistību raksts par fizisko personu datu aizsardzību, kuru veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK.
 6. Centrālā vēlēšanu komisija nogādā parakstu vākšanas lapas un citus parakstu vākšanas materiālus pārstāvniecībām ar Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta starpniecību elektroniskā formātā, nosūtot tos uz e-pasta adresi velesanas@mfa.gov.lv.
 7. Parakstu vācējs pirms parakstu vākšanas uzsākšanas parakstu lapas numurē, apzīmogo ar pārstāvniecības zīmogu un reģistrē Parakstu vākšanas lapu reģistrā (turpmāk – reģistrs), norādot parakstu vākšanas lapas numuru, datumu, kad lapa numurēta, un parakstu vācēja vārdu un uzvārdu.
 8. Pirms parakstu vākšanas uzsākšanas parakstu vācējs:
  1. pārbauda, vai pārstāvniecības informācijas sniegšanas vietā ir izlikts paziņojums par parakstu vākšanas vietu un darba laiku, un, ja nepieciešams, izvieto norādes, kā šī vieta atrodama;
  2. novieto vēlētājiem pieejamā vietā Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotos informatīvos materiālus par apturēto likumu (uz tiem nedrīkst būt nekādas atzīmes un piezīmes) un informāciju par personas datu apstrādi;
  3. pārliecinās, vai viņa rīcībā ir visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli – ar pārstāvniecības zīmogu apzīmogotas parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas žurnāls, Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotie informatīvie materiāli u.c.
 9. Parakstu vākšanas laikā parakstu vācējs raksta parakstu vākšanas gaitas žurnālu:
  1. žurnālā tiek izdarītas šādas atzīmes:
   1. datums;
   2. parakstu vācēja vārds un uzvārds;
   3. parakstu vākšanas lapu numuri un to parakstu kārtas numuri, kurus attiecīgais parakstu vācējs savācis;
   4. ziņas, kuras parakstu vācējs sniedzis Centrālajai vēlēšanu komisijai;
   5. vēlētāju sūdzības un viņiem sniegtās atbildes;
   6. starpgadījumi un traucējumi;
   7. citas darbības, kas saistītas ar parakstu vākšanas gaitu.
  2. parakstu vākšanas gaitas žurnālā norādītās ziņas parakstu vācējs apliecina ar savu parakstu. Parakstu vākšanas gaitas žurnālam jābūt cauršūtam, tā lapām – numurētām.
 10. Vēlētāja personu apliecinošs dokuments ir Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.
 11. Pirms ieraksta izdarīšanas parakstu vākšanas lapā klātienē pārstāvniecībā parakstu vācējs pārbauda personas identitāti un personu apliecinošo dokumentu, pārliecinoties, vai:
  1. persona ir vēlētājs, kurš parakstu vākšanas dienā sasniedzis 18 gadu vecumu;
  2. personu apliecinošajam dokumentam nav beidzies derīguma termiņš.
 12. Ja parakstu vācējs konstatē, ka persona ir vēlētājs un peronu apliecinošais dokuments ir derīgs, parakstu vākšanas lapā ieraksta:
  1. datumu;
  2. vēlētāja personas kodu, vārdu un uzvārdu.
 13. Parakstu vācējs parakstu vākšanas lapā pēc iespējas aizklāj iepriekš parakstījušos vēlētāju datus.
 14. Pēc tam vēlētājs parakstās parakstu vākšanas lapā. Parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai par apturētu likumu vēlētājs drīkst tikai vienreiz.
 15. Ja parakstu vācējs konstatē, ka persona nav vēlētājs vai personu apliecinošajam dokumentam beidzies derīguma termiņš, ierakstu par personu parakstu vākšanas lapā neveic, un parakstīšanās tai tiek liegta.
 16. Ja ierakstā parakstu vākšanas lapā konstatēta kļūda, ieraksts svītrojams vai labojams, atrunājot labojumu. Parakstu vācējs atrunu izdara parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā un parakstu vākšanas gaitas žurnālā, to apstiprinot ar datumu, parakstu, parakstu vācēja vārda un uzvārda atšifrējumu.
 17. Ja vēlētājs fizisku trūkumu dēļ pats nespēj parakstīties, viņa klātbūtnē parakstu vākšanas lapā parakstās viņa ģimenes loceklis vai cita uzticības persona. Par to parakstu vākšanas lapas piezīmju sadaļā parakstu vācējs izdara atzīmi, norādot attiecīgās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai (ja attiecīgā persona nav Latvijas pilsonis) personu apliecinošā dokumenta nosaukumu, izdevējiestādi un numuru.
 18. Parakstu vākšanā var būt klāt arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, ja tas netraucē parakstu vācēja darbu un to klātbūtni apstiprinājis pārstāvniecības vadītājs.
 19. Parakstu vākšanas vietās aģitācija nav pieļaujama. Filmēt un fotografēt parakstu vākšanas vietā atļauts tikai plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ar pārstāvniecības vadītāja atļauju, ievērojot vēlētāja tiesības uz aizklātumu un netraucējot parakstu vākšanas norisi. Filmēt un fotografēt identificējamus vēlētājus drīkst, ja iegūta nepārprotami izteikta vēlētāja piekrišana.
 20. Ja vēlētājs ir ieradies parakstu vākšanas vietā darba laikā, bet ir izveidojusies rinda, viņam jānodrošina iespēja parakstīties arī pēc noteiktā darba laika beigām.
 21. Beidzot darbu, parakstu vācējs ieraksta savu vārdu un uzvārdu, kā arī saņemto parakstu rindu kārtas numurus tam paredzētajā vietā parakstu vākšanas lapas ailē „Parakstus vāca”. Tāpat parakstu vācējs rīkojas, ja parakstu vākšanas lapa ir aizpildīta. Dienā, kad neviens vēlētājs nav parakstījies, šo ierakstu neizdara.
 22. Pēc darba laika beigām visi parakstu vākšanai nepieciešamie materiāli (daļēji aizpildītās un tukšās parakstu vākšanas lapas, parakstu vākšanas gaitas žurnāls, Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotie informatīvie materiāli u.c.) uzglabājami drošā vietā, kur tām nevar piekļūt nepiederošas personas. Nākamajā dienā uzsākot parakstu vākšanu, darbu turpina ar iesākto parakstu vākšanas lapu.
 23. Katru otrdienu parakstu vācējs pēc ierakstiem reģistrācijas lapā saskaita, cik parakstu kopā savākts parakstu vākšanas lapās. Informāciju nosūta (arī tad, ja ir nulle parakstu) Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv un Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam uz e-pasta adresi velesanas@mfa.gov.lv. Noslēdzot parakstu vākšanu pēdējā (30.) parakstu vākšanas dienā, parakstu vākšanas lapu kopijas elektroniskā formātā nekavējoties nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai uz e-pasta adresi cvk@cvk.lv un Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam uz e-pasta adresi velesanas@mfa.gov.lv.
 24. Saņēmis no Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprinājumu, ka parakstu vākšanas lapu kopijas saņemtas, parakstu vācējs aizpildītās parakstu vākšanas lapas, reģistru un parakstītos saistību rakstus nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 25. Parakstu vākšanas gaitas žurnāls uzglabājams pārstāvniecībā līdz Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanai par tā iznīcināšanu.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                    

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                            

Ritvars Eglājs