APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 6

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.2021.lēmumu Nr.19)

Pašvaldības domes vēlēšanu pasta balsošanas instrukcija

 1. Pašvaldības domes vēlēšanās, balsojot pa pastu, var piedalīties Vēlētāju reģistrā domes vēlēšanām iekļautās personas (turpmāk – vēlētāji), kas uzturas ārvalstīs.
 2. Ne vēlāk kā 70 dienu pirms vēlēšanu dienas Centrālā vēlēšanu komisija noteic Latvijas Republikas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības (turpmāk – pārstāvniecības), kas pieņem pasta balsošanas pieteikumus.
 3. Pieteikumu balsošanai pa pastu (turpmāk – pieteikums) iesniedz:
  1. izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē pieejamo bezmaksas elektronisko pakalpojumu;
  2. nosūtot to uz Centrālās vēlēšanu komisijas oficiālo elektronisko adresi;
  3. jebkurā no Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktām pārstāvniecībām, ierodoties personiski vai nosūtot pieteikumu pa pastu;
  4. rakstveidā Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 4. Pieteikums iesniedzams ne agrāk kā 70 dienu pirms vēlēšanu dienas un ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas.
 5. Pieteikumā vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, e-pasta adresi. Pieteikumā, kas iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi nenorāda.
 1. Centrālā vēlēšanu komisija izskata tos pieteikumus, ko saņēmusi ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanu dienas.
 2. Pieteikumus atbildīgais Centrālās vēlēšanu komisijas darbinieks (turpmāk – atbildīgais darbinieks) reģistrē īpašā reģistrācijas žurnālā.
 3. Pārstāvniecība saņemtos pieteikumus reģistrē atsevišķā reģistrā un gādā, lai tie nonāk Centrālajā vēlēšanu komisijā ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanu dienas. Pieteikumu attēlus sūta elektroniski, bet oriģinālus glabā pārstāvniecībā līdz īpaša Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanai par tālāko rīcību ar pieteikumu oriģināliem. Pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām pārstāvniecība nekavējoties elektroniski nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai pieteikumu reģistru.
 4. Pēc pieteikuma saņemšanas Centrālajā vēlēšanu komisijā atbildīgais darbinieks pārbauda, vai Vēlētāju reģistrā iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās.
 5. Ja minētās ziņas iekļautas, atbildīgais darbinieks Vēlētāju reģistrā iekļauj ziņas par vēlētāja e–pasta adresi, uz kuru nosūtāma tīmekļvietnes adrese, kurā pieejami balsošanas materiāli. Ja pieteikums iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, Vēlētāju reģistrā iekļauj ziņas par to.
 6. Ja Vēlētāju reģistrā nav iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgās domes vēlēšanās, vēlētājs ir nokavējis 4. punktā minēto termiņu vai pieteikums saņemts pēc 6. punktā minētā termiņa, Centrālā vēlēšanu komisija pieņem motivētu lēmumu par atteikumu nosūtīt balsošanas materiālus (tīmekļvietnes adresi, kurā pieejami balsošanas materiāli). Šo lēmumu nosūta iesniedzējam uz pieteikumā norādīto e – pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi, ja pieteikums iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, un reģistrācijas žurnālā izdara atzīmi par atteikumu. Lēmumu par atteikumu nosūtīt balsošanas materiālus Centrālā vēlēšanu komisija nosūta informācijai arī pārstāvniecībai, kurā pieteikums iesniegts.
 7. Ja no viena vēlētāja saņem vairākus pieteikumus un tajos norādītā e – pasta adrese atšķiras, Centrālā vēlēšanu komisija izlemj, kurš pieteikums uzskatāms par vēlētāja galīgās gribas izpausmi, ievērojot gribas izteikšanas veidu un laiku. Šajā pieteikumā norādīto e – pasta adresi ieraksta Vēlētāju reģistrā.
  Pēc tam, kad no pārstāvniecības saņemts pieteikumu reģistrs, Centrālās vēlēšanu komisijas atbildīgais darbinieks pārliecinās, vai visi reģistrā norādītie pieteikumi saņemti Centrālajā vēlēšanu komisijā.
 1. Centrālā vēlēšanu komisija sagatavo katram pasta balsotājam vēstuli, kurā norāda:
  1. tīmekļvietnes adresi, kurā pieejami balsošanas materiāli:
   1. visu attiecīgās domes kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes;
   2. apliecinājums, ka vēlētājs balso personiski;
   3. uz reģistrācijas aploksnes norādāmās ziņas — atzīme, ka tajā ir pasta vēlēšanu aploksne, vārds, uzvārds, pasta balsojumu iesūtīšanas adrese;
   4. informācija par kārtību, kādā izdarāma balsošana.
  2. kārtas numuru, ar kādu viņš reģistrēts attiecīgās domes vēlētāju sarakstā balsošanai pa pastu (turpmāk pasta balsotāju saraksts).
 2. Minēto vēstuli Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienu pirms vēlēšanu dienas nosūta uz Vēlētāju reģistrā iekļauto vēlētāja e – pasta adresi. Ja pieteikums saņemts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, vēstuli nosūta uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.
 3. Reģistrācijas žurnālā izdara atzīmi par vēstules nosūtīšanu.
 1. Vēlētājs, kurš saņēmis Centrālās vēlēšanu komisijas vēstuli, izdrukā balsošanas materiālus un izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par ko viņš balso.
 2. Vēlēšanu zīmē vēlētājs pēc savas izvēles pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētā vietā var izdarīt atzīmi “+”, neizdarīt atzīmi vai svītrot kandidāta vārdu vai uzvārdu. Atzīmi “+” pretī kāda kandidāta uzvārdam vēlētājs izdara, ja viņš īpaši atbalsta šā kandidāta ievēlēšanu. Ja vēlētājs neatbalsta kādu no šajā vēlēšanu zīmē iekļautiem kandidātiem, viņš svītro šā kandidāta vārdu vai uzvārdu. Vēlētājs vēlēšanu zīmi var atstāt arī negrozītu (bez atzīmēm).
 3. Pēc tam vēlētājs ieliek vēlēšanu zīmi paša izraudzītā vēlēšanu aploksnē un šo aploksni aizlīmē. Aizlīmēto aploksni vēlētājs ievieto paša izraudzītā reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksnē vēlētājs ievieto arī pašrocīgi parakstītu apliecinājumu, ka balso personiski, un norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Uz reģistrācijas aploksnes vēlētājs atzīmē, ka tajā ir pasta vēlēšanu aploksne, un norāda savu vārdu, uzvārdu un kārtas numuru, ar kādu viņš reģistrēts attiecīgās domes pasta balsotāju sarakstā. Uz reģistrācijas aploksnes uzlīmē atbilstošas vērtības pastmarku un nosūta attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai, ievērojot, ka tiks atvērtas tikai tās reģistrācijas aploksnes, kas būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākšanai.
 1. Pašvaldības vēlēšanu komisijas ne vēlāk kā 70 dienu pirms vēlēšanu dienas ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai pasta balsojumu iesūtīšanas adresi.
 2. Centrālā vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 20 dienu pirms vēlēšanu dienas nosūta pašvaldību vēlēšanu komisijām attiecīgās domes pasta balsotāju sarakstus.
 3. Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 15 dienu pirms vēlēšanu dienas:
  1. izlemj, kas skaitīs pa pastu saņemtās balsis — pati vai atsevišķa pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisija;
  2. izvēlas vēlēšanu iecirkņa komisiju, kura skaitīs pa pastu saņemtās balsis, ja pasta balsotāju sarakstā ir viens vai divi vēlētāji vai ja līdz balsu skaitīšanai reģistrācijas aploksnes būs saņemtas no viena vai diviem vēlētājiem. Par izvēlēto vēlēšanu iecirkņa komisiju ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 4. Ja pašvaldības vēlēšanu komisija pieņem lēmumu par atsevišķas pasta balsošanas iecirkņa vēlēšanu komisijas izveidošanu, tā nosaka komisijas locekļu skaitu (3 - 7) un ievēro, ka komisijas locekļiem jāatbilst Pašvaldību vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta prasībām.
 5. Pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs vismaz trīs komisijas locekļu klātbūtnē sagatavo reģistrācijas aplokšņu kasti: pārliecinās, vai kaste tukša, tās atveramo daļu nostiprina ar numurētām drošības plombām, kuru numurus ieraksta aktā par kastes aizzīmogošanu. Saņemtu reģistrācijas aploksni pašvaldības vēlēšanu komisija reģistrē pasta balsotāju sarakstā, norādot saņemšanas datumu un laiku. Pēc tam neatvērtu iemet reģistrācijas aplokšņu kastē. Kasti uzglabā līdz balsu skaitīšanas sākšanai, kad to nodod pasta balsošanas vēlēšanu iecirkņa komisijai, kas skaitīs pa pastu saņemtās balsis (ja pašvaldības vēlēšanu komisija tās neskaitīs pati). Ja pasta balsotāju sarakstā ir vairāk nekā divi vēlētāji, bet līdz balsu skaitīšanai reģistrācijas aploksnes saņemtas no viena vai diviem vēlētājiem, pašvaldības vēlēšanu komisija ziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai par aplokšņu nodošanu skaitīšanai vēlēšanu iecirkņa komisijai.
 6. Ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām pasta balsošanai pieteicies vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī un noliedz, ka balsojis pa pastu, viņš var balsot parastā kārtībā. Vēlēšanu iecirkņa komisija, kurā vēlētājs ieradies balsot, izdara attiecīgu ierakstu vēlēšanu gaitas žurnāla sadaļā “notikumi” un nekavējoties informē vēlēšanu komisiju, kas skaitīs pa pastu saņemtās balsis, ka minētais vēlētājs nobalsojis vēlēšanu iecirknī. Vēlēšanu komisija, kas skaitīs pa pastu saņemtās balsis, atzīmē pasta balsotāju sarakstā, ka minētais vēlētājs nobalsojis vēlēšanu iecirknī.
 1. Pa pastu saņemtās balsis skaita atklātā pašvaldības vēlēšanu komisijas (vai vēlēšanu iecirkņa komisijas) sēdē.
 2. Netraucējot balsu skaitīšanu, sēdē vienlaikus drīkst būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām domes vēlēšanām ir iesniegusi kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Sēdē var būt klāt arī attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļi un šīs komisijas pilnvarotas personas. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas minētajām personām ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu.
 • Komisijas locekļi, kuri balsu skaitīšanā veic 27. – 37. punktā noteiktās darbības,  pēc tam, kad visas derīgās reģistrācijas aploksnes atvērtas un tajās esošās derīgās vēlēšanu aploksnes iemestas vēlēšanu kastē, nepiedalās turpmākā balsu skaitīšanā attiecībā uz balsīm, kas saņemtas pa pastu. Pārējie komisijas locekļi un novērotāji darbības ar reģistrācijas aploksnēm un pasta balsotāju sarakstu vēro tādā attālumā, kādā nav iespējams izlasīt vēlētāju, kuri balso pa pastu, personas datus.
  (Ar grozījumu, kas izdarīts ar 15.04.2021. lēmumu Nr.19)
 1. Pirms balsu skaitīšanas saņemtās reģistrācijas aploksnes, tās neatverot, saskaita un sašķiro derīgās un nederīgās reģistrācijas aploksnēs.
 2. Par nederīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes:
  1. kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nav pieteikušies balsošanai pa pastu;
  2. kuras atsūtījušas personas, kas nav reģistrētas attiecīgā vēlēšanu apgabala vēlētāju sarakstā;
  3. kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nobalsojuši vēlēšanu iecirknī (24. punkts);
  4. uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts pasta balsotāju sarakstā;
  5. kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas sākšanas;
  6. kuras atsūtītas no Latvijas Republikas (nosaka pēc pasta zīmoga vai uz sūtījuma norādītās adreses);
  7. kuras saņemtas no vēlētājiem, kas atsūtījuši vairākas citādi derīgas reģistrācijas aploksnes.
 3. Nederīgas reģistrācijas aploksnes neatver, izdara uz tām atzīmi “Nederīga” un novieto atsevišķi no pārējām reģistrācijas aploksnēm. Nederīgās reģistrācijas aploksnes pārskaita vismaz divas reizes un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Pasta balsotāju sarakstā izdara atzīmi, ka saņemta nederīga reģistrācijas aploksne, un norāda nederīguma cēloni.
 4. Derīgās reģistrācijas aploksnes novieto vienkopus un pasta balsotāju sarakstā izdara atzīmi, ka saņemta derīga reģistrācijas aploksne. Derīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Skaitīšana jāveic vismaz divas reizes.
 5. Nederīgās reģistrācijas aploksnes iesaiņo, saini nostiprinot ar uzlīmi, ko apzīmogo ar komisijas zīmogu un paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram, nederīgas reģistrācijas aploksnes) un to skaits.
 1. Pirms reģistrācijas aplokšņu atvēršanas komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas un novērotāju klātbūtnē, ja tādi ir ieradušies, pārliecinās, vai vēlēšanu kaste, kurā paredzēts iemest vēlēšanu aploksnes, ir tukša. Pēc tam vēlēšanu kasti aizzīmogo, un to atzīmē vēlēšanu gaitas žurnālā.
 2. Komisija atver derīgās reģistrācijas aploksnes, izņem no tām vēlēšanu aploksnes, pārliecinās, ka reģistrācijas aploksnē ir ne vairāk kā viena vēlēšanu aploksne, un iemet to aizzīmogotā vēlēšanu kastē. Ja balsis skaita vēlēšanu iecirkņa komisija (21. punkta 2. apakšpunkts), derīgās pasta vēlēšanu aploksnes pievieno no vēlēšanu kastēm izņemtajām derīgajām vēlēšanu aploksnēm.
 3. Ja reģistrācijas aploksnē ir vairākas vēlēšanu aploksnes, tās ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš uz reģistrācijas aploksnes un vēlēšanu aploksnēm izdara atzīmi par šo aplokšņu nederīgumu un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā, ka reģistrācijas aploksnē bijušas vairākas vēlēšanu aploksnes.
 4. Ja reģistrācijas aploksnē nav vēlēšanu aploksnes, tādu reģistrācijas aploksni nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara uz tās atzīmi par reģistrācijas aploksnes saturu un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā, ka nav bijis vēlēšanu aploksnes.
 5. Ja reģistrācijas aploksnē ir vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē, tās nekavējoties dzēš, nogriežot augšējo labo stūri. Tad tās ievieto atpakaļ reģistrācijas aploksnē un nodod komisijas priekšsēdētājam, kurš izdara atzīmi par šīs reģistrācijas aploksnes saturu un ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā, ka reģistrācijas aploksnē bijušas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnē.
 6.  Atvērtās reģistrācijas aploksnes, kurās nebija derīgas vēlēšanu aploksnes, novieto atsevišķi un iesaiņo 31. punktā minētā kārtībā.
 7. Balsis skaitīt komisija sāk pēc tam, kad visas derīgās reģistrācijas aploksnes atvērtas un tajās esošās derīgās vēlēšanu aploksnes iemestas vēlēšanu kastē. Vēlēšanu aploksnes atver un balsis skaita atbilstīgi Pašvaldības domes vēlēšanu likumam un Pašvaldības domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijai.
 8. Komisijas locekļu pienākums, skaitot pa pastu saņemtās balsis, ir sargāt vēlēšanu aizklātumu un nekādos apstākļos neizpaust vēlētāja izvēli, pat ja tā nejauši tapusi zināma.
 9. Pēc balsu saskaitīšanas un balsu skaitīšanas protokola pabeigšanas komisija šīs instrukcijas 31. punktā minētā kārtībā iesaiņo:
  1. pasta balsotāju sarakstu;
  2. visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes;
  3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar vēlēšanu aploksnēm;
  4. nederīgās vēlēšanu aploksnes;
  5. vēlēšanu gaitas žurnālu;
  6. balsu skaitīšanas protokolu;
  7. nederīgās reģistrācijas aploksnes;
  8. atvērtās reģistrācijas aploksnes, kurās nebija derīgas vēlēšanu aploksnes;
  9. no atvērtajām reģistrācijas aploksnēm izņemtos apliecinājumus, ka vēlētājs balso personiski.
 10. Ja balsis skaita pasta balsošanas iecirkņa komisija, tā 40. punktā minētos materiālus nodod attiecīgajai pašvaldības vēlēšanu komisijai atbilstīgi Pašvaldības domes vēlēšanu likumam un instrukcijai par balsu skaitīšanu pašvaldības domes vēlēšanās.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                                                                

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                        

Ritvars Eglājs