APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 5. maija lēmumu Nr.14,

grozīta ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2023. gada 7. decembra lēmumu Nr. 22

 

Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcija

1. Valstspilsētas pašvaldības vai novada pašvaldības vēlēšanu komisija (turpmāk – vēlēšanu komisija) atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumam izveido vēlēšanu iecirkņu komisijas (turpmāk – iecirkņa komisija) piecu līdz septiņu locekļu sastāvā.

2. Vēlēšanām iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz sešdesmit dienu pirms vēlēšanu dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā deviņdesmit dienas pirms vēlēšanu dienas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājaslapā.

(CVK 07.12.2023. lēmuma Nr. 22 redakcijā)

3. Tautas nobalsošanai iecirkņa komisijas izveidojamas vismaz divdesmit dienu pirms tautas nobalsošanas dienas. Iecirkņa komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu ne vēlāk kā desmit dienas pēc tautas nobalsošanas izsludināšanas nosaka vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un izliek paziņojumu domes informācijas sniegšanas vietās, kā arī ievieto attiecīgās pašvaldības mājaslapā.

4. Ja Saeimas vēlēšanas notiek Latvijas Republikas Satversmes 14. vai 48. panta kārtībā vai ja notiek pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanas, piemērojams šīs instrukcijas 3. punkts.

 

5. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir:

5.1. reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;

5.2. ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);

5.3. attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim.

Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

6. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

6.1. kurš prot latviešu valodu;

6.2. kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;

6.3. kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;

6.4. kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts;

6.5. kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

7. Pieteikums (paraugs – pielikumā) iesniedzams attiecīgajai vēlēšanu komisijai. Pieteikumā norāda ziņas par komisijas locekļa kandidātu, ieskaitot vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, tālruņa numuru, ziņas par piedalīšanos vēlēšanu gatavošanā un rīkošanā agrāk, kā arī kandidāta apliecinājumu, ka piekrīt savas personas datu apstrādei, kas veicama pēc šīs instrukcijas prasībām, un apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, veikt fizisko personu datu apstrādi tikai tam paredzētajā nolūkā.

8. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē attiecīgā vēlēšanu komisija. Vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā instrukcijā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Ievēlēti ir tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūtu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirīgā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.

9. Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas apstiprināta parauga apliecības.

10. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus attiecīgā vēlēšanu komisija.

11.Vēlēšanu komisija par iecirkņa komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīsdesmit piecas dienas pirms vēlēšanām (ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms tautas nobalsošanas, Saeimas vēlēšanām, kas notiek Latvijas Republikas Satversmes 14.vai 48. pantā noteiktajā kārtībā un pašvaldības domes ārkārtas vēlēšanām), nosūtot ziņas par komisijas izveidošanu, komisijas locekļu skaitu, komisijas priekšsēdētāja, sekretāra vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs

Ritvars Eglājs