APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2017. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 4

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017. gada 1. jūnija lēmumu Nr.18,

2020. gada 6. marta lēmumu Nr. 17,

2020. gada 17. jūlija lēmumu Nr. 29 un

2020. gada 28. augusta lēmumu Nr. 34

Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcija

 1. Balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirknī izdara vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk – iecirkņa komisija) atklātā sēdē. Netraucējot komisijas darbu, sēdē vienlaikus var būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras vēlētāju apvienības, politikās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgās domes vēlēšanām ir iesniegušas kandidātu sarakstu (turpmāk – pilnvarotie novērotāji), kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 2. Balsu skaitīšanas laikā iegūtās ziņas ieraksta Centrālās vēlēšanu komisijas lietojumprogrammas vēlēšanu gaitas žurnālā. Balsu skaitīšanas protokola (turpmāk – protokols) sagatavošanai izmanto lietojumprogrammu un tajā ievadītos datus.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 3. Vēlēšanu kastes iecirkņa komisija atver pēc tam, kad instrukcijā par vēlēšanu iecirkņa komisijas darbību republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanās noteiktajā kārtībā veikta balsotāju un vēlēšanu aplokšņu skaita salīdzināšana.
 1. Vēlēšanu kastes atver pa vienai un šajā nodaļā noteiktajā kārtībā saskaita derīgās vēlēšanu aploksnes:
  1. ja balsošanai vēlēšanu iecirknī izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no tām izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas kopā;
  2. ja balsošanai vēlētāju atrašanās vietā izmantotas vairākas vēlēšanu kastes, no katras kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes skaitāmas atsevišķi;
  3. vēlēšanu aploksnes, kas izņemtas no vēlēšanu kastes, kura izmantota iepriekšējās balsošanas dienās, skaitāmas atsevišķi.
 • Ja vēlēšanu iecirkņa komisija ir organizējusi balsošanu ar reģistrācijas aploksnēm, vispirms pa vienai atver vēlēšanu kastes, kurās ir reģistrācijas aploksnes. Iecirkņa komisija sašķiro katras kastes reģistrācijas aploksnes divās grupās — derīgajās un nederīgajās aploksnēs. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:
  • uz tās nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds, balsotāju saraksta lapas numurs  un vēlētāja kārtas numurs lapā;
  • tā nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;
  • balsotāju sarakstā atzīmēts, ka vēlētāja balss nav līdzskaitāma.
  Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un skaita balsis šajā instrukcijā noteiktajā kārtībā. Ja vēlēšanu kastē balsošanai ar reģistrācijas aploksnēm ir vēlēšanu aploksnes, kas nav ieliktas reģistrācijas aploksnē, šīs vēlēšanu aploksnes uzskatāmas par nederīgām.

  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.07.2020. lēmumu Nr. 29)
 1. No katras vēlēšanu kastes izņemtās vēlēšanu aploksnes, tās neatverot, sašķirojamas derīgajās un nederīgajās vēlēšanu aploksnēs:
  1. par derīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kuras apzīmogotas ar iecirkņa komisijas zīmogu un uz kurām norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums. Par derīgām uzskatāmas arī neaizlīmētās vēlēšanu aploksnes;
  2. par nederīgām uzskatāmas saplēstas vēlēšanu aploksnes un tās vēlēšanu aploksnes, kuras nav apzīmogotas ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu, uz kurām nav norādīts attiecīgo vēlēšanu nosaukums vai kuru forma nav apstiprināta Centrālajā vēlēšanu komisijā;
  3. (Izslēgts ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.08.2020. lēmumu Nr. 34)
  4. par nederīgām uzskatāmas vēlēšanu aploksnes, kas izņemtas no vēlēšanu kastes, kura izmantota vēlēšanu iecirknī vēlēšanu dienā,​ uz kurām ir atzīme “iepriekšējā balsošana”.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.07.2020. lēmumu Nr. 29)
 2. Ja vēlēšanu kastē atrodas vēlēšanu zīmes, kas neatrodas vēlēšanu aploksnēs, tās pēc kastes satura sašķirošanas nekavējoties dzēšamas, nogriežot zīmes augšējo labo stūri, un iesaiņojamas, saini nostiprinot ar uzlīmi, kuru apzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu un paraksta iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Uz katra iesaiņojuma norādāms tā saturs (piemēram – sabojātās vēlēšanu aploksnes) un to skaits. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības parakstīties uz uzlīmes.
 3. No katras vēlēšanu kastes izņemtās derīgās vēlēšanu aploksnes saskaita (skaitīšana veicama vismaz divas reizes). Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitam jābūt vienādam ar attiecīgo nobalsojušo vēlētāju skaitu vai mazākam par to.
 4. Ja kādā vēlēšanu kastē derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits ir lielāks par attiecīgo nobalsojušo vēlētāju skaitu, iecirkņa komisija izdara ierakstu vēlēšanu gaitas žurnālā un nekavējoties informē attiecīgo republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisiju. Turpmākā skaitīšana un visas citas darbības attiecībā uz šādas vēlēšanu kastes saturu veicamas atsevišķi, par katru sastāda atsevišķu balsu skaitīšanas protokolu (divos eksemplāros).
 5. Derīgās vēlēšanu aploksnes no pārējām kastēm pēc to skaita ierakstīšanas vēlēšanu gaitas žurnālā apvieno. Pirms derīgo aplokšņu atvēršanas tām pievienojamas arī derīgās vēlēšanu aploksnes no reģistrācijas aploksnēm, ja tādas ir.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 17.07.2020. lēmumu Nr. 29)
 6. Derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu attiecībā uz katru vēlēšanu kasti atsevišķi (to atvēršanas secībā) ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (attiecīgi D1; D2; D3 aile) [1].
 7. Vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes saskaita, neatvērtas iesaiņo šīs instrukcijas 6.punktā noteiktajā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot, ka sainī atrodas vēlēšanu kastēs atrastās nederīgās vēlēšanu aploksnes, un to kopskaitu. Nederīgo aplokšņu kopskaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā.
 1. Iecirkņa komisija atver derīgās aploksnes un vienlaikus konstatē, vai aploksnē:
  1. ir viena vēlēšanu zīme;
  2. ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi;
  3. ir saplēsta vēlēšanu zīme;
  4. nav vēlēšanu zīmes;
  5. ir cita apgabala vēlēšanu zīme.
 2. Vēlēšanu aploksnes, kurās atradās pa vienai derīgai vēlēšanu zīmei, pēc zīmju izņemšanas nav jāsaglabā. Vēlēšanu zīmes no šīm aploksnēm novieto vienkopus skaitīšanai.
 3. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi, par to nekavējoties ziņojams klātesošiem, vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē, un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Vairākas zīmes” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (F aile).
 4. Ja kādā vēlēšanu aploksnē nav vēlēšanu zīmes, par to nekavējoties ziņojams klātesošiem, šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Tukša” un novieto tās atsevišķi. Pēc šķirošanas pabeigšanas šīs aploksnes pārskaita un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (G2 aile).
 5. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir saplēsta vēlēšanu zīme(s), par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, vēlēšanu zīme(s) ievietojama(s) atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Saplēstas zīmes” un novieto tās atsevišķi.
 6. Ja kādā vēlēšanu aploksnē ir cita apgabala vēlēšanu zīme, par to nekavējoties ziņojams klātesošajiem, tā ievietojama atpakaļ vēlēšanu aploksnē un šādas aploksnes nekavējoties nododamas komisijas priekšsēdētājam, kurš tās numurē, izdara uz tām atzīmi “Cita apgabala zīmes” un novieto tās atsevišķi.
 7. Kad atvērtas visas derīgās vēlēšanu aploksnes, iecirkņa komisija lemj par vēlēšanu zīmju derīgumu, kuras atradās vēlēšanu aploksnēs ar vairākām vēlēšanu zīmēm, par saplēsto vēlēšanu zīmju un aploksnēs atrasto citu vēlēšanu apgabalu vēlēšanu zīmju derīgumu. Par katras vēlēšanu aploksnes saturu iecirkņa komisija pieņem lēmumu, vēlēšanu gaitas žurnālā norādot, kāda iemesla dēļ un cik vēlēšanu zīmju atzītas par nederīgām.
 8. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairāk par vienu vēlēšanu zīmi un turklāt tās nav pilnīgi vienādas pēc satura (arī pēc izdarītajām atzīmēm), tās visas atzīstamas par nederīgām. Šīs vēlēšanu zīmes iezīmējamas un ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē. Šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G1 aile).
 9. Ja vēlēšanu aploksnē ir vairākas pilnīgi vienādas vēlēšanu zīmes (arī pēc izdarītajām atzīmēm), par derīgu atzīstama un skaitīšanai pie derīgajām zīmēm pievienojama viena no tām, bet pārējās atzīstamas par nederīgām. Par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ vēlēšanu aploksnē, un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (F1 aile).
 10. Balsotāju saplēstās un tādēļ par nederīgām atzītās vēlēšanu zīmes ievietojamas atpakaļ aploksnēs. Šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G3 aile).
 11. Vēlēšanu zīmes no citiem vēlēšanu apgabaliem pēc to atzīšanas par nederīgām iezīmējamas, ievietojamas atpakaļ aploksnēs un šo aplokšņu skaits ierakstāms vēlēšanu gaitas žurnālā (G4 aile).
 12. G ailē ieraksta vēlēšanu aplokšņu kopskaitu, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju (G=G1+G2+G3+G4).
 13. Uz katras nederīgās vēlēšanu zīmes (izņemot saplēstās) izdarāma atzīme “Nederīga”, ko paraksta komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs. Nederīgās vēlēšanu zīmes apzīmējamas ar numuru daļskaitļa veidā, kur skaitītājs ir aploksnes kārtas numurs un saucējs — vēlēšanu zīmes kārtas numurs aploksnē (piemēram, ja aploksnē nr.4 atrastas trīs dažādas vēlēšanu zīmes, tās numurējamas šādi: 4/1, 4/2, 4/3).
 14. Vēlēšanu aploksnes ar nederīgām vēlēšanu zīmēm, kā arī vēlēšanu kastē atrastās tukšās vēlēšanu aploksnes iesaiņojamas šīs instrukcijas 6.punktā noteiktā kārtībā, uz iesaiņojuma norādot vēlēšanu aplokšņu [2] un nederīgo vēlēšanu zīmju skaitu.
 15. Vēlēšanu iecirkņa komisija saskaita derīgās vēlēšanu zīmes, un ieraksta to kopskaitu vēlēšanu gaitas žurnālā (H aile). Skaitīšana veicama vismaz divas reizes. Pēc tam vēlēšanu iecirkņa komisija pārbauda, vai derīgo vēlēšanu zīmju skaits ir vienāds ar derīgo vēlēšanu aplokšņu skaitu vai mazāks par to.
 1. Vēlēšanu iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
 2. Tad tiek saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās vēlēšanu zīmes. Skaitīšana veicama vismaz divas reizes. Par katru kandidātu sarakstu nodoto vēlēšanu zīmju skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (J aile). J ailē ierakstīto vēlēšanu zīmju kopskaitam jāsakrīt ar H ailē ierakstīto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu (SUM(J)=H).
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 3. No vēlēšanu gaitas žurnāla izdrukā aizpildīto balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu divos eksemplāros, un to paraksta visi iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 4. Iecirkņa komisija pēc protokola pirmās daļas parakstīšanas un datu nosūtīšanas lietojumprogrammā var izsludināt pārtraukumu. Pirms pārtraukuma izsludināšanas vienā sainī iesaiņo:
  1. visas nodotās derīgās vēlēšanu zīmes, sagrupētas un iesaiņotas pēc kandidātu sarakstiem;
  2. tukšās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu aploksnes ar nederīgām vēlēšanu zīmēm;
  3. vienu protokola pirmās daļas eksemplāru;
  4. vēlētāju sarakstus.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 5. Saini aizzīmogo ar iecirkņa komisijas zīmogu. Klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem arī ir tiesības parakstīties uz saiņa.
 6. Iesaiņotie vēlēšanu materiāli pārtraukuma laikā atstājami divu ar iecirkņa komisijas lēmumu norīkotu personu uzraudzībā, par ko izdarāms ieraksts vēlēšanu gaitas žurnālā.
 7. Pēc klātesošo pilnvaroto novērotāju vai plašsaziņas līdzekļu pārstāvju lūguma iecirkņa komisija tiem sniedz protokola pirmajā daļā ietverto informāciju.
 1. Atsākot darbu pēc pārtraukuma, iecirkņa komisija pārbauda, vai nav bojāts iesaiņoto vēlēšanu materiālu zīmogojums, par ko izdarāma atzīme vēlēšanu gaitas žurnālā. Ja zīmogojums bojāts un sainis bijis atvērts, darbs vēlēšanu iecirknī jāaptur, nekavējoties jāizsauc policija un par notikušo jāinformē augstāka vēlēšanu komisija.
 2. Katra saraksta vēlēšanu zīmes sašķiro divās grupās — negrozītās un grozītās:
  1. par grozītām uzskatāmas vēlēšanu zīmes, kurās vēlētājs pretī kaut viena kandidāta uzvārdam izdarījis atzīmi “+” vai svītrojis kaut viena kandidāta vārdu vai uzvārdu;
  2. visas pārējās vēlēšanu zīmes uzskatāmas par negrozītām.
 3. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis.
 4. Atsevišķi par katru kandidātu sarakstu saskaitāmas:
  1. negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms J1 ailē;
  2. grozītās vēlēšanu zīmes, un to skaits ierakstāms J2 ailē.
 5. Ja J1 un J2 summa nesakrīt ar J, skaitīšana jāatkārto.
 6. Pēc ierakstu pareizības pārbaudes atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu nodotas negrozītās vēlēšanu zīmes, un to skaitu.
 7. Pēc tam par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes šķiro trīs grupās attiecībā uz katru saraksta kandidātu (sākot ar pirmo):
  1. pirmajā grupā — pretī kandidāta uzvārdam izdarīta atzīme “+” (L aile);
  2. otrajā grupā — kandidāta vārds vai uzvārds svītrots (M aile);
  3. trešajā grupā — attiecībā uz kandidātu vēlēšanu zīmē nav grozījumu (N aile).
 8. Ja vēlēšanu zīmē vēlētāja veiktā atzīme vai svītrojums ir neskaidrs, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par atzīmes vai svītrojuma līdzskaitāmību. Vēlēšanu gaitas žurnālā ieraksta pieņemto lēmumu. Uz attiecīgās vēlēšanu zīmes norāda pieņemtā lēmuma numuru.
  1. Atzīme “+” ir līdzskaitāma, ja tā ir izdarīta tam paredzētajā vietā (rombā) pretī kandidāta uzvārdam. Krustu veidojošās līnijas var būt jebkādā izvērsumā vai pagrieziena leņķī - “+” vai “×”, bet šo līniju krustpunktam jāatrodas romba iekšpusē. Atzīme “+” var atrasties rombā pilnīgi vai daļēji - arī ir pāri romba malām. Tas, ka līnijas atzīmēs nav novilktas pilnīgi taisni, nevar būt par pamatu tās atzīt par nelīdzskaitāmām.
  2. Kandidāta vārda un uzvārda svītrojums ir līdzskaitāms, ja līnija ir vilkta attiecībā uz šo kandidātu un skar vismaz vienu kandidāta vārda vai uzvārda burtu.
  3. Atzīme “+”nav līdzskaitāma, ja krustu veidojošās līnijas nekrustojas vai krustojas ārpus romba.
  4. Jebkādas citas atzīmes vēlēšanu zīmē, piemēram “–”, “*”, “˅” vai uzraksti, zīmējumi uz vēlēšanu biļetena to nepadara par nederīgu. Skaitot balsis par kandidātu, šādas atzīmes netiek ņemtas vērā.
 9. Katras attiecīgās grupas vēlēšanu zīmes saskaita, un rezultātus attiecībā uz šo kandidātu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā (attiecīgi L, M un N aile) [4].
 10. Pēc tam, kad sašķirotas par attiecīgo kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, tādā pašā veidā no jauna šķiro un skaita secīgi par katru nākamo kandidātu attiecīgajā kandidātu sarakstā.
 11. Katra saraksta vēlēšanu zīmju šķirošana un skaitīšana atkārtojama vismaz divas reizes, turklāt atkārtoto šķirošanu un skaitīšanu izdara cits vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis. Ja skaitīšanas rezultāti nesakrīt, skaitīšana jāatkārto.
 12. No vēlēšanu gaitas žurnāla izdrukā aizpildīto balsu skaitīšanas protokola otro daļu divos eksemplāros. Katru protokola otrās daļas eksemplāru paraksta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļi, kuri piedalās balsu skaitīšanā. Pēc tam apvieno protokola pirmo daļu ar protokola otro daļu, tās kopā caurauklojot, auklas galus sasienot, nostiprinot ar uzlīmi, apzīmogojot un parakstot, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Pēc balsu skaitīšanas iznākumu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 13. Pēc protokola parakstīšanas atsevišķi iesaiņojamas par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes, uz iesaiņojuma norādot, par kuru kandidātu sarakstu tās nodotas, un to skaitu.
 1. Elektroniskā balsu skaitīšana veicama saskaņā ar šo instrukciju un lietojumprogrammas lietotāja rokasgrāmatu.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 • Iecirkņa komisija derīgās vēlēšanu zīmes sašķiro pa kandidātu sarakstiem un nosaka to skaitu. Vēlēšanu zīmes pēc šķirošanas atkārtoti pārbauda cits komisijas loceklis.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 1. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nodrošina pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem iespēju netraucēti vērot skenēšanu un balsu skaitīšanu.
 2. Vēlēšanu zīmju skenēšana, šķirošana, atzīmju „+ “ un svītrojumu skaitīšana, kā arī protokola noformēšana, drukāšana un nosūtīšana atspoguļojamas vienlaicīgi vismaz uz diviem ekrāniem, no kuriem viens vērsts uz iecirkņa komisijas locekli, kurš strādā ar datoru, otrs — uz pārējiem iecirkņa komisijas locekļiem un novērotājiem, tādējādi nodrošinot procesa pārskatāmību. Par otru ekrānu ieteicams izmantot papildus monitoru, televizoru, projektoru, interaktīvu projekcijas tāfeli vai līdzīgas iekārtas.
 3. Elektronisku balsu skaitīšanu izmanto šīs instrukcijas 27., 28. un 35.- 44. punkta izpildei.
 4. Visas derīgās vēlēšanu zīmes secīgi noskenē. Skenēšanā konstatētajam zīmju kopskaitam jāsakrīt ar aprēķināto zīmju kopskaitu.
 5. Aprēķināto zīmju kopskaitu iegūst, no derīgo aplokšņu skaita atņemot aplokšņu skaitu bez derīgām vēlēšanu zīmēm.
 6. Ja noskenētais zīmju skaits nav vienāds ar aprēķināto zīmju skaitu, skenē vēlreiz. Pirms atkārtotas skenēšanas dzēš iepriekš skenēto zīmju skaitu. Ja pēc atkārtotas skenēšanas veikšanas noskenētais zīmju skaits joprojām nesakrīt ar aprēķināto zīmju skaitu, par to informē augstāku vēlēšanu komisiju un turpmākās darbības veic pēc tās norādījumiem. Katras vēlēšanu zīmes ieskenētajam attēlam atsevišķā datnē saglabājams unikāls, automatizēti piešķirts nosaukums.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 7. Pēc zīmju skenēšanas pabeigšanas vēlēšanu zīmes automatizēti sašķiro pa kandidātu sarakstiem.
 8. Ja kādas vēlēšanu zīmes netiek automatizēti identificētas (netiek noteikta šo zīmju piederība kādam no kandidātu sarakstiem) un tās netiek automatizēti pieskaitītas attiecīgam kandidātu sarakstam, iecirkņa komisija šīs vēlēšanu zīmes pievieno attiecīgā kandidātu saraksta vēlēšanu zīmēm.
 • Pēc tam, kad noteikts par katru kandidātu sarakstu nodotais balsu skaits, iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu 29. punktā noteiktajā kārtībā.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2017. lēmumu Nr.18)
 1. Pēc tam uzskaita „+„ atzīmes un svītrojumus vēlēšanu zīmēs. Ja vēlēšanu zīmē vēlētāja veiktā atzīme ir neskaidra, iecirkņa komisija ar balsu vairākumu lemj par šīs atzīmes līdzskaitāmību. Vēlēšanu gaitas žurnālā norāda vēlēšanu zīmes attēla nosaukumu un pieņemto lēmumu.
 2. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokolu 45.punktā noteiktajā kārtībā.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2017. lēmumu Nr.18)
 3. Pēc balsu skaitīšanas rezultātu apstiprināšanas iecirkņa komisija tos paziņo klātesošajiem pilnvarotajiem novērotājiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.
 1. Pēc protokola parakstīšanas iecirkņa komisija izdrukā vēlēšanu gaitas žurnālu. Vēlēšanu gaitas žurnālam pielikumā pievieno sarakstu par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu. Vēlēšanu gaitas žurnālu kopā ar tā pielikumu caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu. Pēc vēlēšanu gaitas žurnāla parakstīšanas lietojumprogrammā ierakstītos attiecīgā vēlēšanu iecirkņa datus sistēmas lietotāja rokasgrāmatā noteiktajā kārtībā augšuplādē un dzēš, par to sastādot aktu divos eksemplāros.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 2. Vēlētāju sarakstus un balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā sakārto numerācijas secībā.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2017. lēmumu Nr.18, 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 3. Vienā vai vairākos saiņos iesaiņo vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus: (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
  1. par katru kandidātu sarakstu nodotās negrozītās vēlēšanu zīmes;
  2. par katru kandidātu sarakstu nodotās grozītās vēlēšanu zīmes;
  3. nederīgās vēlēšanu zīmes kopā ar aploksnēm;
  4. dzēstās vēlēšanu aploksnes;
  5. vēlētāju sarakstus (iecirkņa, alfabētisko, balsošanai vēlētāju atrašanās vietā) un vienu protokola eksemplāru;
  6. vēlēšanu gaitas žurnālu un sarakstu, kurā vēlētāji parakstījušies par jaunas vēlēšanu aploksnes saņemšanu;
  7. vēlētāju iesniegumus (arī par balsošanas organizēšanu vēlētāju atrašanās vietā) un sūdzības.
 4. Ja vēlēšanu zīmes skaitītas elektroniski, derīgās zīmes iesaiņo pa kandidātu sarakstiem. Vēlēšanu komisijai nogādājamos vēlēšanu materiālus (61.punkts) ievieto vēlēšanu kastē un aizzīmogo to ar drošības plombām.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)
 5. Ne vēlāk kā nākamā darba dienā pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas iecirkņa komisijas priekšsēdētājs nogādā attiecīgai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai iesaiņotos vēlēšanu materiālus, kā arī otru neiesaiņoto protokola eksemplāru. Pavadrakstā (divos eksemplāros) norādāms saiņu skaits, to saturs, vēlēšanu kastes plombas numurs, nosūtīšanas datums un laiks, kā arī tās personas vārds un uzvārds, ar kuru vēlēšanu materiāli nosūtīti.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2017. lēmumu Nr.18)
 6. Pieņemot neiesaiņoto vēlēšanu iecirkņa protokola eksemplāru un iesaiņotos vēlēšanu materiālus, uzraksta attiecīgi uz protokola un pavadraksta laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo. Saņemot vēlēšanu iecirkņa protokola neiesaiņoto eksemplāru, attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda tā aizpildīšanas pareizību.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.06.2017. lēmumu Nr.18)
 7. Pēc vēlēšanu iecirkņu protokolu saņemšanas republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija sagatavo attiecīgi republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas protokolu ar vēlēšanu rezultātiem. Protokols sagatavojams trīs eksemplāros.
 8. Republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas desmit darba dienu laikā pēc rezultātu noteikšanas nogādā Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlēšanu rezultātu protokolu trešos eksemplārus.
 9. Republikas pilsētu domēm un novada domēm jānodrošina vēlēšanu komisijas ar piemērotām telpām, kurās līdz likumā noteiktam termiņam uzglabājami vēlēšanu materiāli.
 10. Pēc atsevišķa Centrālās vēlēšanu komisijas rīkojuma saņemšanas republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijas atver iesaiņotos vēlēšanu materiālus (61. punkts) un:
  1. sastādot aktu divos eksemplāros, iznīcina:
   1. vēlēšanu zīmes,
   2. vēlēšanu aploksnes,
   3. alfabētiskos vēlētāju sarakstus,
   4. vēlētāju iesniegumus par balsošanas organizēšanu atrašanās vietā,
   5. vēlētāju sūdzības;
   6. vēlēšanu gaitas žurnālus.
  2. nosūta Centrālajai vēlēšanu komisijai:
   1. vēlētāju sarakstus,
   2. protokolu otros eksemplārus,
   3. 59. punktā minētā akta vienu eksemplāru.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2020. lēmumu Nr.17)

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs


[1] D aile - derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits (D= D1+D2+D3).

[2] G aile – vēlēšanu aplokšņu kopskaits, kurās nav derīgu vēlēšanu zīmju (G=G1+G2+G3+G4).

[3] Ja balsu skaitīšanu veic manuāli – nelietojot vēlēšanu zīmju skenēšanu.

[4] Kad saskaitītas par kandidātu nodotās balsis, attiecībā uz kandidātu pārbauda, vai O ailē ierakstītais skaitlis atbilst par attiecīgo kandidātu sarakstu nodoto grozīto vēlēšanu zīmju skaitam J2 ailē.