RĪKOJUMS
Nr. 79 

Rīgā                                                                                                                  
2009. gada 9. martā

Par Vēlētāju reģistra lietotājiem

 

Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma, Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma un Vēlētāju reģistra likuma izpildi, uzdodu:

republikas pilsētu un rajonu vēlēšanu komisiju priekšsēdētājiem:

 1. līdz 2009. gada 20. martam noteikt ne mazāk kā divus par elektronisko ziņu apriti atbildīgos republikas pilsētas (rajona) vēlēšanu komisijas locekļus vai darbiniekus (turpmāk – atbildīgie darbinieki), kuriem piešķiramas Vēlētāju reģistra lietotāja tiesības Vēlētāju reģistra apskatei un ziņu par deputātu kandidātiem iekļaušanai ;
 2. iepazīstināt atbildīgos darbiniekus ar tiesību aktiem, kas reglamentē Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu norisi, vēlētāju reģistra darbību, kā arī fizisko personu datu aizsardzību un atbildību par to neievērošanu;
 3. nodrošināt, lai atbildīgie darbinieki paraksta saistību rakstu (pielikums nr. 2), kas pēc tam uzglabājams republikas pilsētas (rajona) vēlēšanu komisijā;
 4. sagatavot un parakstīt Vēlētāju reģistra lietotāja tiesību pieprasījuma vēstuli (paraugs pielikumā nr. 1) un ne vēlāk kā līdz 20. martam nosūtīt Centrālajai vēlēšanu komisijai apstiprināšanai.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas  priekšsēdētājs       A.Cimdars

Vēlēšanu komisijas veidlapa

(Nosaukums un rekvizīti, elektroniskā pasta adrese)

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes
Iedzīvotāju reģistra departamentam
Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-3
Rīgā, LV –1026

2009.gada _______________ Nr.__________

 

Par Vēlētāju reģistra

lietotāja tiesību piešķiršanu

 

Saskaņā ar Vēlētāju reģistra likumu, lai nodrošinātu 2009. gada 6. jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas, lūdzu piešķirt Vēlētāju reģistra lietotāja tiesības sekojošiem

_______________________ vēlēšanu komisijas locekļiem (darbiniekiem):

 

Nr

Vārds

Uzvārds

Personas kods

Iestāde

(vēlēšanu

komisija)

E-pasta adrese

Tālrunis

Tiesību grupa

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

G12

 

 

 

 

 

 

 

G12

Kontaktpersona lietotāju tiesību jautājumos:

Vārds (-i), uzvārds

 

Ieņemamais amats

 

Elektroniskā pasta adrese

 

Tālrunis

 

Lietotāja rekvizīti tiks saņemti

(atzīmēt vietu)

PMLP ___________ rajona teritoriālajā nodaļā         vai

Rīgā, Čiekurkalna 1.līnijā 1, k-5, 405.kabinetā

Sarakstā minētās personas saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 27. pantu ir parakstījušas Saistību rakstus un ir brīdinātas par normatīvajos aktos noteikto atbildību Saistību raksta nosacījumu nepildīšanas gadījumā.

_______________________ /_____________________ /

(amats, paraksts un paraksta atšifrējums)

Saistību raksts

Vēlētāju reģistra Lietotājs (aizpilda Lietotājs – latviski, drukātiem, labi salasāmiem burtiem)

Vārds

 

Uzvārds

 

Personas kods

 

Darba vieta (Vēlēšanu komisijas, iestādes vai pašvaldības nosaukums)

 

 

E-pasta adrese

 

Tālrunis

 

Lai nodrošinātu 2009 .gada 6. jūnija Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanas un atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 27. pantam, parakstot šo Saistību rakstu, apņemos:

 1. pieprasīt un izmantot Vēlētāju reģistra datus tikai savu amata (darba) pienākumu veikšanai Eiropas Parlamenta un pašvaldību vēlēšanu procesā;
 2. spēt pamatot no Vēlētāju reģistra pieprasītās informācijas nepieciešamību;
 3. spēt atbildēt par visām darbībām, kas veiktas Vēlētāju reģistrā, izmantojot manus lietotāja rekvizītus;
 4. nenodot un neizpaust savus lietotāja rekvizītus citām personām un neveikt darbības, kas var sekmēt to nonākšanu citu personu rīcībā;
 5. neveikt darbības, kas saistītas ar Vēlētāju reģistra drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu, datu vai informācijas sistēmas programmatūras vai tās daļu neautorizētu kopēšanu;
 6. izmantot Vēlētāju reģistru tādā veidā, lai neradītu iespēju trešajām personām jebkādā veidā iegūt piekļuvi pie Vēlētāju reģistra funkcionalitātes vai datiem, kas glabājas Vēlētāju reģistrā, ieskaitot datu vizuālās pārlūkošanas risku;
 7. saglabāt un nelikumīgi neizpaust amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus;
 8.  amata (darba) pienākumu veikšanas laikā iegūtos fizisko personu datus nelikumīgi neizpaust pēc dienesta (darba) tiesisko attiecību izbeigšanas;
 9. nekavējoties informēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par gadījumiem, kad:
  1. manā rīcībā ir nonākusi informācija par lietotāja vārda un paroles (savu vai attiecībā uz citu lietotāju) nesankcionētas iegūšanas vai nodošanas faktu;
  2. manā rīcībā ir nonākusi informācija par Vēlētāju reģistra autentifikācijas vai autorizācijas mehānisma tīšu vai netīšu bojāšanu, kā rezultātā ir iegūta vai var tikt iegūta piekļuve pie Vēlētāju reģistra funkcionalitātes un uzglabātajiem datiem.
 10. problēmu situācijās sazināties ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dežurējošo administratoru.

Esmu brīdināts(a), ka iepriekš minēto nosacījumu nepildīšanas gadījumā varu tikt saukts(a) pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

2009. gada __. _______________

____________________ /_____________ /

(paraksts un paraksta atšifrējums)