APSTIPRINĀTA

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 74

Instrukcija

Saeimas vēlēšanu rīkošana ieslodzījuma vietās

 1. Balsošanu ieslodzījuma vietā rīko vēlētājiem, kuriem kā drošības līdzeklis piemērots apcietinājums vai kuri izcieš ar brīvības atņemšanu saistītu sodu.
 2. Pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 30 dienu pirms vēlēšanu dienas nosaka, kura vēlēšanu iecirkņa komisija (turpmāk tekstā — iecirkņa komisija) nodrošinās balsošanu ieslodzījuma vietā.
 3. Ja nepieciešams, pašvaldības vēlēšanu komisija ne vēlāk kā 60 dienu pirms vēlēšanu dienas lemj par īpašas iecirkņa komisijas izveidošanu vēlēšanu organizēšanai tikai ieslodzījuma vietās (turpmāk — ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija), vienlaikus nosakot tās atrašanās vietas adresi. Lēmums par ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas izveidošanu vēlēšanu rīkošanai ieslodzījuma vietās un iecirkņa komisijas atrašanās vietas adresi nekavējoties nosūtāms Centrālajai vēlēšanu komisijai.
 4. Ieslodzījuma vietas administrācija (turpmāk tekstā — administrācija) nodrošina iespēju vēlētājiem ieslodzījuma vietā savlaicīgi iepazīties ar kandidātu sarakstiem, ziņām par deputātu kandidātiem, priekšvēlēšanu programmām un informāciju par balsošanas kārtību.
 5. Vēlētājs, kurš vēlas balsot ieslodzījuma vietā, ne vēlāk kā otrajā dienā pirms vēlēšanu dienas (ceturtdienā) iesniedz administrācijai attiecīgu iesniegumu, kurā norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu.

Administrācija pārbauda, vai iesniedzējs ir vēlētājs, t.i., Latvijas Republikas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā sasniedzis 18 gadu vecumu.

Ja tiek konstatēts, ka iesniedzējs ir vēlētājs, administrācija reģistrē iesniegumu sarakstā par balsošanu ieslodzījuma vietā, norādot vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu.

 1. Dienā pirms vēlēšanu dienas administrācijas pārstāvis sarakstu par balsošanu ieslodzījuma vietā nogādā iecirkņa komisijai.
 1. Vēlēšanu dienā iecirkņa komisija atbilstīgi sarakstā par balsošanu ieslodzījuma vietā reģistrēto iesniegumu skaitam administrācijas pārstāvim izsniedz:
  1. noteiktu daudzumu balsotāju sarakstu veidlapas (turpmāk — balsotāju saraksti);
  2. reģistrēto iesniegumu skaitam atbilstīgu apzīmogotu vēlēšanu aplokšņu un vēlēšanu zīmju komplektu skaitu, kā arī rezervi gadījumam, ja vēlēšanu aploksne vai zīme tiek sabojāta. Izsniedzot apzīmogotas vēlēšanu aploksnes, tās pārskaita vismaz divas reizes un to skaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā;
  3. numurētas drošības plombas;
  4. ar drošības plombām aizzīmogotu vēlēšanu kasti. Plombu numurus iecirkņa komisija ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.
 2. Ieslodzījuma vietā administrācijas pārstāvis ieraksta balsotāju sarakstā vēlētāja vārdu, uzvārdu, personas kodu, vēlētāju reģistrā tiešsaistes režīmā izdara atzīmi par vēlētāja piedalīšanos attiecīgās Saeimas vēlēšanās un izsniedz visu attiecīgajā vēlēšanu apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes un ar iecirkņa komisijas zīmogu apzīmogotu vēlēšanu aploksni. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā par visu attiecīgajā apgabalā pieteikto kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmju un vēlēšanu aploksnes saņemšanu.
 3. Atsevišķā telpā vai nodalījumā vēlētājs vienatnē izvēlas vienu vēlēšanu zīmi, kurā pēc savas izvēles var:
  1. pretī kandidātu uzvārdiem atzīmei paredzētajā vietā izdarīt atzīmi “+”, ja īpaši atbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  2. svītrot kandidāta vārdu un uzvārdu, ja neatbalsta kandidāta ievēlēšanu;
  3. atstāt vēlēšanu zīmi negrozītu (bez atzīmēm).
 4. Vēlēšanu aploksnē vēlētājs ieliek tikai vienu vēlēšanu zīmi, kas atbilst kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un aploksni aizlīmē.
 5. Ja vēlētājs pirms vēlēšanu zīmes ielikšanas aploksnē un aploksnes aizlīmēšanas ir sabojājis vēlēšanu aploksni, administrācijas pārstāvis viņam izsniedz jaunu aploksni un atzīmē balsotāju sarakstā rindā “Atzīmes par atkārtotu vēlēšanu aplokšņu izsniegšanu”, norādot vēlētāja kārtas numuru. Turpat vēlētājs parakstās par jaunas aploksnes saņemšanu. Sabojāto vēlēšanu aploksni vēlētājs nodod administrācijas pārstāvim.
 6. Kad vēlētājs ir izdarījis savu izvēli un vienu vēlēšanu zīmi ielicis aploksnē un aploksni aizlīmējis, viņš administrācijas pārstāvja klātbūtnē iemet vēlēšanu aploksni vēlēšanu kastē.
 7. Administrācijai aizliegts aģitēt.
 8. Saņemot no Ieslodzījuma vietu pārvaldes apmeklējuma atļauju un netraucējot administrācijas darbu, balsošanas norisi ieslodzījuma vietā var novērot Centrālās vēlēšanu komisijas locekļi un Centrālās vēlēšanu komisijas pilnvarotas personas, plašsaziņu līdzekļu pārstāvji, kā arī vienlaikus ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgā vēlēšanu apgabalā iesniegusi kandidātu sarakstu.
 9. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 10. Beidzoties balsošanai ieslodzījuma vietā, administrācijas pārstāvis ar drošības plombu aizzīmogo vēlēšanu kastes spraugu un nekavējoties nogādā balsotāju sarakstus, pāri palikušās un bojātās vēlētāju aploksnes un vēlēšanu kasti iecirkņa komisijai.
 11. Iecirkņa komisijas priekšsēdētājs, saņemot no administrācijas pārstāvja balsotāju sarakstus, neizmantotās un bojātās vēlēšanu aploksnes un vēlēšanu kasti, ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā:
  1. ziņas par balsošanā pāri palikušām, tai skaitā sabojātām vēlēšanu aploksnēm;
  2. ziņas par laiku, cikos saņemti balsotāju saraksti un vēlēšanu kaste;
  3. ziņas par vēlētāju skaitu;
  4. vēlēšanu kastes spraugas drošības plombas numuru.
 12. Balsis iecirkņa komisija skaita Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā noteiktajā kārtībā.
 1. Ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija vēlēšanas organizē tikai ieslodzījuma vietās un darbojas pašvaldības vēlēšanu komisijas noteiktajā atrašanās vietā.
 2. Iecirkņa komisijas sekretārs vai viņa prombūtnes laikā cits iecirkņa komisijas priekšsēdētāja pilnvarots komisijas loceklis aizpilda vēlēšanu gaitas žurnālu, norādot tajā ziņas par vēlēšanu rīkošanu ieslodzījuma vietās.
 3. Ieslodzījuma vietu iecirkņa komisija darbojas:
  1. dienā, kad saņem vēlēšanu materiālus — sāk aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu, pārskaita un apzīmogo vēlēšanu aploksnes;
  2. dienā pirms vēlēšanu dienas (piektdienā) — turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu un sagatavo visus balsošanai ieslodzījuma vietā nepieciešamos materiālus;
  3. vēlēšanu dienā — par konkrētu laiku vienojoties ar administrāciju, nodod tai vēlēšanu materiālus, pēc balsošanas beigām saņem atpakaļ vēlēšanu materiālus un vēlēšanu kasti, turpina aizpildīt vēlēšanu gaitas žurnālu un plkst. 20.00 sāk skaitīt balsis.
 4. Netraucējot ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas darbu, balsu skaitīšanu var novērot ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas iesniegusi attiecīgā vēlēšanu apgabalā kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.
 5. Par pilnvaroto novērotāju nevar būt deputāta kandidāts.
 6. Ierodoties ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas telpās, minētajām personām jāuzrāda komisijas priekšsēdētājam personu apliecinošs dokuments un jāreģistrējas:
  1. pilnvarotais novērotājs iesniedz politiskās partijas vai to apvienības valdes ar pilnvaras devēja parakstu apliecinātu pilnvarojumu (turpmāk tekstā — pilnvarojums), kurā norādīts politiskās partijas vai to apvienības nosaukums, dokumenta sagatavošanas datums, pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods;
  2. vēlēšanu komisijas pilnvarota persona uzrāda attiecīgās komisijas pilnvarojumu;
  3. vēlēšanu komisijas loceklis uzrāda vēlēšanu komisijas locekļa apliecību;
  4. plašsaziņas līdzekļu pārstāvji uzrāda attiecīgu pārstāvniecību apliecinošu dokumentu.
 7. Pilnvarotā persona, ierodoties ieslodzījuma vietu iecirkņa komisijas telpās, pilnvarojumu nodod komisijai un tā vietā saņem novērotāja apliecību. Atstājot vēlēšanu iecirkni, novērotāja apliecība jānodod komisijai, pretī saņemot pilnvarojumu.
 8. Ieslodzījumu vietu iecirkņa komisija savā darbībā piemēro Vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukciju Saeimas vēlēšanās un Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukciju tiktāl, ciktāl šī instrukcija nenosaka citu kārtību.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja                                   

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                            

Ritvars Eglājs